Overig


Pleitnota t.b.v. de hoorzitting "Heumensoord" dinsdag 26 januari 2016

 • Inleiding

  Voorzitter, namens mijn cliënt stel ik vast dat uw commissie, waarbij ik verwijs naar de brief van 8 december 2015, het standpunt inneemt dat mijn cliënt niet als belanghebbende dient te worden aangemerkt. Volgens uw commissie is hij dat niet op grond van de afstands- en zichtcriteria. Daarbij sluit de commissie zich kennelijk ook aan bij de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter te Arnhem. Die bepaalde immers op 26 november 2015 dat naar zijn voorlopig oordeel het belang van mijn cliënt zich onvoldoende onderscheidt van de belangen van vele anderen die drinkwater ontvangen uit het waterwingebied Heumensoord.

  In deze pleitnota zal ik namens cliënt ingaan op alle hiervoor genoemde onderdelen en daarbij aantonen dat mijn cliënt zeer zeker als belanghebbende dient te worden aangemerkt. Maar voordat ik daarop in zal gaan wil ik namens mijn cliënt nog eerst uw aandacht vragen voor het volgende.

  Mijn cliënt betreurt het dat hij eerst een gevecht met de gemeente Heumen moet aangaan over het al dan niet zijn van belanghebbende. Hij begrijpt het aan de andere kant ook wel, omdat de gemeente er kennelijk alle belang bij heeft dat haar gedoogbeschikking van 21 september 2015 en het bezwaar dat daartegen is ingediend, niet inhoudelijk wordt behandeld. De gedoogbeschikking, alsook het traject daaraan voorafgaande, is het toonbeeld van hoe het niet zou moeten gaan. De wijze waarop een en ander heeft plaatsgevonden draagt bij aan het vergroten van de kloof tussen het bestuur en de burgers. Het doel lijkt ook in dit geval de middelen te heiligen. Mijn cliënt hoopt dan ook dat het tot een inhoudelijke behandeling van zijn bezwaarschrift komt.

 • De feiten

  Vitens heeft enkele jaren geleden ongeveer 200 hectare grond aangekocht dat deel uitmaakt van Heumensoord. Door deze aankoop kon de drinkwatervoorziening duurzaam worden veilig gesteld voor nu en in de toekomst, aldus Vitens. Inwoners van Nijmegen en omgeving krijgen hun drinkwater vanaf deze productielocatie. Het gaat daarbij om ongeveer 250.000 mensen.

  a. Wel of geen belanghebbende
  De vraag die nu in beginsel voor u ligt is of mijn cliënt belanghebbende is. Belanghebbende bij een besluit is men als jouw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het moet gaan om een rechtstreeks, persoonlijk, voldoende concreet en actueel belang. Het is vaak van de concrete feiten en omstandigheden afhankelijk of men als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter te Arnhem op 26 november 2015 hield in dat hij van mening was dat het belang van mijn cliënt zich onvoldoende onderscheidt van de belangen van vele anderen, die ook hun drinkwater uit waterwingebied Heumensoord ontvangen.

  Voorzitter, zoals bekend telt Nederland op dit moment 16,9 miljoen inwoners. Daarvan zijn in ieder geval, voor wat betreft hun drinkwatervoorziening, 16,65 miljoen niet afhankelijk van het waterwingebied Heumensoord. Mijn cliënt echter is dat wel. De voorzieningenrechter gaat dan ook geheel voorbij aan het feit dat slechts 1,48% van de Nederlandse bevolking afhankelijk is van de drinkwatervoorziening van Heumensoord en dat mijn cliënt deel uitmaakt van die 1,48%. Hoezo onvoldoende onderscheidend belang? Mijn cliënt kan het standpunt van de voorzieningenrechter en dat van uw commissie dan ook niet volgen.

  b. Afstands- en zichtcriterium
  Het zichtcriterium wordt zowel in het ruimtelijke ordeningsrecht als in het milieurecht gehanteerd als hulpmiddel bij de vaststelling of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dat de partij op een zodanige afstand van het pand woont dat zij daarop wel of geen zicht heeft, is echter lang niet altijd van belang (zie ook ABRvS 6 juli 2005, AB 2005, 279). Voor milieurechtelijke besluiten lijkt het erop dat de gemiddelde afstanden waarbinnen iemand nog als belanghebbende is aan te merken, groter zijn. Dit is te verklaren omdat bij milieurechtelijke besluiten behalve afstand en zicht als extra criterium de milieurechtelijke impact bekeken wordt. Dat laatste nu is in deze ook het geval.

  Zoals bekend gaat het mijn cliënt niet om de wijze waarop het tentenkamp er uitziet op Heumensoord, hij heeft daar immers geen direct zicht op vanuit zijn woning, maar het gaat hem juist over het gebruik van dit gebied. Dat raakt hem direct omdat hij namelijk afhankelijk is van dat gebied voor de levering van zijn drinkwater. Hiermee heeft cliënt ook zijn concreet en actueel belang aangetoond en ook dat zijn belang rechtstreeks wordt geraakt.

 • Verzoek

  Gelet op het vorenstaande verzoekt mijn cliënt hem als belanghebbende aan te merken en in lijn daarmee zijn bezwaarschrift van 2 november 2015 inhoudelijk te behandelen.

donderdag, 15 januari 2015 16:10

Kandidatenlijst 2015

1. Marjolein Faber
2. Alexander Kops
3. Eric Venema
4. Johann Scheers
5. Elmar Vlottes
6. Tineke Poortinga
7. Kurt Bossmann
8. Pieter Bakker
9. Cees-Jan Straver
10. Robert Sanders
11. Andreas Beverloo
12. Astrid de Vos
13. Marjolein van Tessel
14. Kees Krelekamp
15. Geert van der Kemp
16. Cantor Drost
17. Reinette Klever

1. Marjolein Faber

In 1978 ben ik gaan werken in het ziekenhuis, waar ik mijn HBO diploma’s heb gehaald voor radiodiagnostiek en nucleaire geneeskunde. Later heb ik mij omgeschoold tot IT specialist met de specialiteit financiële dienstverlening. Momenteel ben ik eerste kamerlid voor de PVV.
Ik heb voor de PVV gekozen omdat de islam een bedreiging is voor de Westerse democratie met de daarbij behorende normen en waarden. De PVV is de enige partij die dit durft te benoemen en wil aanpakken.
Daarnaast moeten de lasten naar beneden. Dat is de enige manier voor economische groei. Echter gaat de politieke elite maar door met het verhogen van de lasten. En dit allemaal om het multiculturele en Europese sprookje in leven te houden.
Integriteit in het politieke bestuur is een voorwaarde voor de instandhouding van de democratie. In de afgelopen jaren heeft de PVV als enige partij misstanden betreffende integriteit in het provinciehuis aangekaart. Ondanks dat de politieke elite de hand boven elkaars hoofd houden, zal ik misstanden aan de kaak blijven stellen.

 

2. Alexander Kops

Alexander Kops is mijn naam. Ik heb Duitse taal en cultuur gestudeerd en ben enige tijd docent Duits geweest. Na enkele jaren voor de Partij voor de Vrijheid in het Europees Parlement te hebben gewerkt ben ik momenteel senator namens de PVV.
Waarom ik voor de PVV actief ben geworden? Eenvoudig: omdat ik een trotse Nederlander ben die zijn land niet wil verliezen… Massa-immigratie, bemoeienis vanuit Brussel, bureaucratie, islamisering, criminaliteit: allemaal jammerlijke feiten die Nederland bedreigen. De PVV, de enige werkelijk oplossingsgerichte partij in het land, is dan ook een vanzelfsprekende noodzaak.
In Gelderland wil ik, samen met mijn PVV-collega’s, simpelweg doen wat de plucheplakkende gevestigde elite al jarenlang nalaat: stoppen met zinloze maar peperdure subsidieprojecten en andere geldverspilling, opkomen voor de hardwerkende Gelderlander. Meer veiligheid, meer transparantie.

 

3. Eric Venema

Na mijn opleidingen o.a. SPD ben ik gaan werken in de financiële dienstverlening. In het dagelijkse leven ben ik credit manager.
Er zijn voor mij 3 redenen om me voor de PVV in te zetten.
Allereerst is de islam een gewelddadige en uiterst intolerante ideologie en een directe bedreiging voor onze rechtsorde. Wij zijn het verplicht aan onze beschaving en onze vrijheid om hiertegen te strijden.
Ten tweede vind ik dat Nederland en het Nederlandse volk met zijn cultuur en tradities als het ware vervaagt. Het Nederland dat wij nu overdragen aan onze kinderen is onherkenbaar anders dan het Nederland waarin ik ben opgegroeid. Wij zijn, zoals Fortuyn al schreef, een verweesde samenleving.
Wij mogen trots zijn op onze eigen identiteit en de PVV draagt dat uit.
Tot slot vind ik dat de overheid een veel te grote stempel drukt op de maatschappij. Dat brengt een ongekende belastingdruk met zich mee.
Het wordt tijd dat de rol van de overheid wordt teruggedrongen, dat de belastingen omlaag gaan en dat de burger meer overhoudt van zuur verdiende geld.

 

4. Johann Scheers

Na mijn HBS heb ik mij verder geschoold in de administratieve financiële sector (MBA en SPD), waarmee ik al meer dan 30 jaar de kost verdien.
Ik heb voor de PVV gekozen omdat de PVV een gezond-verstandpartij is, die spreekt zonder meel in de mond en die de moed heeft om zonder omhaal zaken te benoemen en misstanden aan de kaak te stellen.
De PVV staat op de bres voor vrijheid van meningsuiting, veiligheid, handhaving van onze identiteit en onze cultuur, is wars van rigide regelgeving en overbodige ambtenarij
Verder zijn voor mij de Europa-kritische houding en het dierenwelzijn belangrijke items.
De politiek moet weer terug naar de burger: De volksvertegenwoordigers dienen te handelen overeenkomstig de wil van en in het belang van de kiezer. Met subsidies dient selectiever te worden omgegaan, het rondpompen van geld  dat immers bij de werkende burger uit de portemonnee wordt gehaald en zo het besteedbaar inkomen van de burger doet dalen is schadelijk, met name voor ons midden- en kleinbedrijf. Onze Gelderse landbouw levert een substantiële bijdrage aan de export, boeren moeten daarom niet met overdreven regelgeving worden lastig gevallen, landbouwgronden dienen niet te worden onttrokken, terughoudendheid m.b.t. onteigeningen is geboden, kortom de boer moet weer gelegenheid krijgen om boer te zijn.

 

5. Elmar Vlottes

Politiek heeft altijd mijn interesse gehad, opkomen waar je voor staat en geloven in verbeteren. Toen ik dan ook de mogelijkheid kreeg om een jaar stage te lopen bij de PVV tweede kamer fractie, als juridisch medewerker, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Na deze periode ben ik verder gegaan met rechten te studeren, waar ik mijn propedeuse HBO recht heb gehaald. Momenteel studeer ik rechten aan de Radboud universiteit. Daarnaast ben ik parttime werkzaam in de automatisering op het gebied van huis- en industriële automatisering.
De provincie Gelderland is een fantastische provincie. Doorgeslagen regulering, onzinnige klimaatdoelstellingen ten behoeve van Brussel, ondoorzichtige knuffelsubsidies en verdere islamisering gaan ten koste van onze mooie provincie.
Ik wil mij inzetten voor alle Gelderlanders met een provinciaal bestuur dat er is voor zijn inwoners zonder overbodige regulering.

 

6. Tineke Poortinga

Ik ben Tineke Poortinga, gehuwd moeder van twee dochters en oma van vier prachtige kleinkinderen. Ik werk als bestuurssecretaresse voor het Humanistisch Verbond.
Vanaf 2006 steun ik de PVV al. Omdat de PVV een partij is die duidelijk aangeeft dat ze er zijn voor de Nederlanders. Het sociale beleid van de PVV spreekt mij aan maar ook de kritische houding van de PVV ten aanzien van zaken die onze samenleving raken.
De PVV-fractie Gelderland spreekt mij aan omdat zij de problemen binnen Gelderland durven te benoemen en hier ook actie op willen nemen.
Waarom vind ik dit zo belangrijk: Nederland zie ik op dit moment als een goede oude wijn waar telkens water bij moet om anderen tevreden te stellen en het kan niet de bedoeling zijn dat wij Nederland langzaam kwijtraken.
Ik ben trots op Nederland het land wat door onze voorouders is opgebouwd, dit wil ik niet laten afbreken door mensen die hier anders over denken.
Nederland/Gelderland behoort de eigen identiteit te behouden en daar wil ik ook voor gaan.

 

7. Kurt Bossmann   

Mijn beroep: Warehouse Administrator bij een internationaal medisch bedrijf.
Waarom ik bij de PVV ben gegaan: Omdat de PVV de enige partij is die zegt waar het op staat, en wat er in de samenleving leeft. Omdat de PVV de enige partij is die het gevaar van islamisering inziet en hier daadwerkelijk wat aan wil doen. Omdat bij de PVV integriteit niet alleen een woord uit het woordenboek is, maar hier staan we namens de kiezers voor. Omdat de PVV een einde wil maken aan onzinnige subsidieverstrekking, en als enige partij de opcenten op de wegenbelasting niet wil verhogen om zo de lasten voor de burgers te verlagen.
Wat ik zou veranderen: Stoppen met onzinnige subsidie verstrekking.
Stoppen met nieuwbouw van moskeeën, islamitische scholen en islamitische instellingen. Ook stoppen met subsidieverstrekking aan islamitische gerelateerde zaken.
Meer investeren in asfalt om een betere bereikbaarheid van Gelderland te bewerkstelligen.
De PVV is de partij die staat voor zijn kiezers, ook na de verkiezingen.

 

8. Pieter Bakker

Negen jaar geleden is mijn interesse gewekt voor de PVV.
Dit omdat alle politieke partijen, met de PvdA voorop, politiek correct  de andere kant uit kijken als er gesproken werd over het migratie probleem dat in Nederland gaande is.
De enige die dat niet deed was Geert Wilders. Toen hij dan ook besloot om een eigen partij te beginnen heb ik deze van het begin af aan gesteund.
Indertijd was ik ondernemer en had niet de gelegenheid mij intensief met de politiek te bemoeien. Toen ik met pensioen ging heb ik mij aangemeld bij de PVV Gelderland om als Statenlid een steentje bij te dragen.
Op dit moment zit ik al in de Staten. Ik ben gelukkig nog zeer vitaal en gezond en kan er nog wel 4 jaartjes tegen aan. 

 

9. Cees-Jan Straver

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Totdat ik beleidsmedewerker werd bij de PVV fractie in het Europese Parlement heb ik onder andere gewerkt bij een vermogensbeheerder en een accountantskantoor.
Momenteel werk ik op het familiebedrijf in de melkveehouderij.
De PVV is voor mij de enige partij die de problemen in de maatschappij durft te benoemen.
Ik zie het steeds groter gebrek aan sociale samenhang, door een te groot aantal nieuwkomers en hun nageslacht die weigeren te integreren, maar de samenleving hun wil willen opleggen en de verkwisting/misbruik van belastinggeld als de grootste problemen.
Als de verkwisting van belastinggeld stopt kunnen de belastingtarieven omlaag wat gunstig zal zijn voor de koopkracht van burgers en de bedrijfswinsten, waardoor er meer mensen aan het werk kunnen.

 

10. Rob Sanders

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Robert Sanders, ik ben 40 jaar en woon in de gemeente Arnhem. Mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Staten vloeit voort uit mijn werkzaamheden bij PVV Gelderland als fractiemedewerker en mijn behoefte maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij gaat mijn interesse voornamelijk uit naar de beleidsterreinen Cultureel Erfgoed en Veiligheid. Via mijn werkzaamheden als genealoog verbonden aan diverse genealogische onderzoeksprojecten ben ik bekend geraakt met het thema cultureel erfgoed. Gelderland is een prachtige provincie met een rijke historie, het behoud van deze historie is van belang voor de culturele identiteit van de Gelderse samenleving en ik zou mij dan ook graag willen inzetten om dit te bewerkstelligen. Een ander thema dat ik belangrijk vind is veiligheid en dan met name het sociale aspect, graag zou ik een bijdrage willen leveren om de sociale veiligheid in onze mooie provincie Gelderland te waarborgen en te vergroten.

 

11. Andreas Beverloo

Ik ben Andreas Beverloo (1979) en geboren te Tiel. Ik volg al vele jaren de politieke ontwikkelingen op de voet en erger mij aan de huidige manier van werken van het arrogante politieke bestuur. Nadat ik, enige jaren als ondernemer, in de wegenbouw werkzaam ben geweest, wil ik mijn steentje bij dragen om ons land beter en sterker te maken. Het kan en moet beter in Gelderland. Ik heb mij aangesloten bij de PVV omdat niet alleen op gebied van islamisering, maar ook op gebied van tal van andere punten, mijn denkbeelden volledig aansluiten bij de PVV, hoewel je dat tegenwoordig nauwelijks mag zeggen zo lijkt het.
Mijn motto is dan ook: meer en beter voor eigen land en eigen mensen.

 

12. Astrid de Vos

Mijn naam is Astrid de Vos, ik ben van mijn beroep secretarieel en commercieel medewerker en ben vooral werkzaam geweest in de internationale handel.
Ik heb er veel moeite mee dat er bakken belastinggeld worden verkwist.
Jaren geleden heb ik mij al aangesloten bij de PVV omdat ik het van belang vind dat onze christelijk-joodse grondslag behouden blijft en het antisemitisme keihard wordt aangepakt.
Bovendien denk ik dat een ieder als de tijd daar is, veilig van zijn/haar oude dag wil genieten met de zorg waar onze ouderen recht op hebben. En tenslotte is dierenwelzijn een enorm belangrijk item voor mij; dierenbeulen niets ontziend onder handen nemen. 

 

13. Marjolein van Tessel

Ik ben Marjolein van Tessel, 28 jaar jong en ik werk voor diverse uitzendbureaus als callcentermedewerker/klantenservice.
Ik werk als vrijwilliger op de dierenambulance. Ik vind dierenwelzijn belangrijk en ik wil mij graag in zetten voor de opvang van inheemse diersoorten. Ik vind het onbegrijpelijk dat daar nog helemaal niets voor geregeld is.
De reden waarom ik voor de PVV gekozen heb? De PVV is de enige partij die durft te zeggen waar het op staat: minder islam, minder Europa en meer Nederland. En dat moet ook in Gelderland. Laten we de handen ineen slaan en samen weer aan ons Gelderland bouwen!

 

14. Kees Krelekamp

Ik ben Kees Krelekamp, ben gehuwd en woon in Eerbeek. Ik heb mijn slagers vakdiploma’s behaald en vervolgens 45 jaar gewerkt als slager. Tijdens het uitoefenen van mijn beroep heb ik er altijd naar gestreefd om dieren zo min mogelijk te laten lijden.
De gevestigde politieke partijen hebben door het toelaten van een grote groep niet westerse allochtonen het paard van Troje binnen gehaald. Deze groep begint steeds meer het beeld te bepalen van de samenleving. Overal ontstaan er moskeeën. De PVV spreekt mij aan omdat dit de enige partij is die alle moskeeën wil sluiten en dierenwelzijn belangrijk vindt.

 

15. Geert van de Kemp

Vrijwel mijn hele leven heb ik als kok gewerkt in instellingen en restaurants. Ook heb ik vele jaren als chef-kok gewerkt op cruiseschepen.
Ik kreeg al vroeg te maken met werknemers uit het Oostblok. In 2004 vond ik dit al een slechte zaak, zij namen het werk over van onze landgenoten. Maar kennelijk heeft de politieke elite hier geen moeite mee. Geert Wilders waarschuwde al voor de banen die dit ging kosten!
Dan is Nederland, door wegkijkende “politiek correcte” politici, ook nog opgezadeld met kosten veroorzaakt door de enorme immigratiestroom. Subsidies naar multikul moeten afgeschaft worden. De PVV is de enige partij die deze problemen durft te benoemen en wil aanpakken, daarom heb ik gekozen voor de PVV.

 

16. Cantor Drost

Mijn naam is Cantor Drost en ben geboren en opgegroeid in Apeldoorn gelegen aan de rand van de Veluwe met haar unieke natuur.
Ik heb een opleiding elektrotechniek voltooid en in het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de technische dienstverlening en gespecialiseerd in het zorgsegment.
Al mijn hele leven ben ik met politiek bezig geweest en ben daarom verheugd dat er eindelijk een partij is als de PVV, laat duidelijk zijn dat de Partij voor de Vrijheid echt vecht voor onze joods-christelijke normen en waarden.
Ik ben trots op onze Gelderse ouderen en kan het ook niet aanzien dat de huidige elite deze helden van vroeger uitkleedt, terwijl er wel geldstromen naar cultuurhuizen ( voorheen de nu opgedoekte buurthuizen ) wordt gestuurd.
Mijn doel is dan ook om Gelderland sociaal en weerbaar te maken voor de toekomst.

 

17. Reinette Klever

Reinette Klever is een in Rotterdam opgeleide bedrijfseconoom met werkervaring in binnen-en buitenland in de logistieke dienstverlening. Ook heeft zij enkele jaren gewerkt in het bedrijf van haar echtgenoot.
Sinds 2011 is zij volksvertegenwoordiger van de PVV. Reinette is begonnen in de Eerste Kamer, waar zij tevens vice-fractievoorzitter was, en zit sinds eind 2012 in de Tweede Kamer. Zij voert het woord over gezondheidszorg, economie en energie, en ageert vooral tegen het vele geld dat uit de zakken van de burger wordt geklopt. Reinette zet zich in voor een lagere zorgpremie en een lagere energierekening. Speerpunt is bestrijding van fraude in de zorg, en daarvoor heeft zij www.fraudeloketzorg.nl geopend. Ook voert zij fel oppositie tegen de miljarden verslindende windmolens die dit kabinet ondanks de vele protesten van bewoners wil doordrukken.
Haar motto: massa-immigratie ondermijnt onze verzorgingsstaat. Reinette woont met haar gezin in Ermelo.