dinsdag, 26 januari 2016 10:57

Pleitnota t.b.v. de hoorzitting "Heumensoord"


Pleitnota t.b.v. de hoorzitting "Heumensoord" dinsdag 26 januari 2016

 • Inleiding

  Voorzitter, namens mijn cliënt stel ik vast dat uw commissie, waarbij ik verwijs naar de brief van 8 december 2015, het standpunt inneemt dat mijn cliënt niet als belanghebbende dient te worden aangemerkt. Volgens uw commissie is hij dat niet op grond van de afstands- en zichtcriteria. Daarbij sluit de commissie zich kennelijk ook aan bij de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter te Arnhem. Die bepaalde immers op 26 november 2015 dat naar zijn voorlopig oordeel het belang van mijn cliënt zich onvoldoende onderscheidt van de belangen van vele anderen die drinkwater ontvangen uit het waterwingebied Heumensoord.

  In deze pleitnota zal ik namens cliënt ingaan op alle hiervoor genoemde onderdelen en daarbij aantonen dat mijn cliënt zeer zeker als belanghebbende dient te worden aangemerkt. Maar voordat ik daarop in zal gaan wil ik namens mijn cliënt nog eerst uw aandacht vragen voor het volgende.

  Mijn cliënt betreurt het dat hij eerst een gevecht met de gemeente Heumen moet aangaan over het al dan niet zijn van belanghebbende. Hij begrijpt het aan de andere kant ook wel, omdat de gemeente er kennelijk alle belang bij heeft dat haar gedoogbeschikking van 21 september 2015 en het bezwaar dat daartegen is ingediend, niet inhoudelijk wordt behandeld. De gedoogbeschikking, alsook het traject daaraan voorafgaande, is het toonbeeld van hoe het niet zou moeten gaan. De wijze waarop een en ander heeft plaatsgevonden draagt bij aan het vergroten van de kloof tussen het bestuur en de burgers. Het doel lijkt ook in dit geval de middelen te heiligen. Mijn cliënt hoopt dan ook dat het tot een inhoudelijke behandeling van zijn bezwaarschrift komt.

 • De feiten

  Vitens heeft enkele jaren geleden ongeveer 200 hectare grond aangekocht dat deel uitmaakt van Heumensoord. Door deze aankoop kon de drinkwatervoorziening duurzaam worden veilig gesteld voor nu en in de toekomst, aldus Vitens. Inwoners van Nijmegen en omgeving krijgen hun drinkwater vanaf deze productielocatie. Het gaat daarbij om ongeveer 250.000 mensen.

  a. Wel of geen belanghebbende
  De vraag die nu in beginsel voor u ligt is of mijn cliënt belanghebbende is. Belanghebbende bij een besluit is men als jouw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het moet gaan om een rechtstreeks, persoonlijk, voldoende concreet en actueel belang. Het is vaak van de concrete feiten en omstandigheden afhankelijk of men als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter te Arnhem op 26 november 2015 hield in dat hij van mening was dat het belang van mijn cliënt zich onvoldoende onderscheidt van de belangen van vele anderen, die ook hun drinkwater uit waterwingebied Heumensoord ontvangen.

  Voorzitter, zoals bekend telt Nederland op dit moment 16,9 miljoen inwoners. Daarvan zijn in ieder geval, voor wat betreft hun drinkwatervoorziening, 16,65 miljoen niet afhankelijk van het waterwingebied Heumensoord. Mijn cliënt echter is dat wel. De voorzieningenrechter gaat dan ook geheel voorbij aan het feit dat slechts 1,48% van de Nederlandse bevolking afhankelijk is van de drinkwatervoorziening van Heumensoord en dat mijn cliënt deel uitmaakt van die 1,48%. Hoezo onvoldoende onderscheidend belang? Mijn cliënt kan het standpunt van de voorzieningenrechter en dat van uw commissie dan ook niet volgen.

  b. Afstands- en zichtcriterium
  Het zichtcriterium wordt zowel in het ruimtelijke ordeningsrecht als in het milieurecht gehanteerd als hulpmiddel bij de vaststelling of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dat de partij op een zodanige afstand van het pand woont dat zij daarop wel of geen zicht heeft, is echter lang niet altijd van belang (zie ook ABRvS 6 juli 2005, AB 2005, 279). Voor milieurechtelijke besluiten lijkt het erop dat de gemiddelde afstanden waarbinnen iemand nog als belanghebbende is aan te merken, groter zijn. Dit is te verklaren omdat bij milieurechtelijke besluiten behalve afstand en zicht als extra criterium de milieurechtelijke impact bekeken wordt. Dat laatste nu is in deze ook het geval.

  Zoals bekend gaat het mijn cliënt niet om de wijze waarop het tentenkamp er uitziet op Heumensoord, hij heeft daar immers geen direct zicht op vanuit zijn woning, maar het gaat hem juist over het gebruik van dit gebied. Dat raakt hem direct omdat hij namelijk afhankelijk is van dat gebied voor de levering van zijn drinkwater. Hiermee heeft cliënt ook zijn concreet en actueel belang aangetoond en ook dat zijn belang rechtstreeks wordt geraakt.

 • Verzoek

  Gelet op het vorenstaande verzoekt mijn cliënt hem als belanghebbende aan te merken en in lijn daarmee zijn bezwaarschrift van 2 november 2015 inhoudelijk te behandelen.

1571 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Kandidatenlijst 2015