woensdag, 09 november 2016 11:05

Inpassingsplannen N348

Voorzitter, Dank u wel,

Mijn voorgangers hebben ook al veel gezegd over de inpassingsplannen N348, een mooie oude weg in het Achterhoeks landschap.

Hoelang wordt er al gesproken over de veiligheid van deze weg, volgens omwonende ruim 25 jaar! De provincie is met deze plannen ruim 8 jaar bezig.
Je zou bijna denken dat hier sprake is van een hoofdpijndossier.

Zijn daarom ook verschillende adviesbureaus benaderd?
Zij hebben zich over dit stuk weg kunnen buigen. Maar ook bewoners hebben initiatief genomen en zelf een onderzoek laten verrichten. Waarom, zouden ze dit gedaan hebben?

Wellicht omdat ze weinig tot geen vertrouwen hadden in de onderzoeken zoals uitgevoerd door de provincie?

De inpassingsplannen zoals die nu voorliggen, zijn door de direct betrokken goed onder de loep genomen. Dat blijkt wel op het aantal zienswijzen. 11 van de 13 hebben gereageerd.
Wat bijzonder is dat geen enkele zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het inpassingsplan. Wat betekent dit? Is het indienen van zienswijze dan alleen voor de vorm? Ik heb begrepen dat zienswijze door burgers nooit leiden tot wijziging van de inpassingsplannen.
Feit is dat burgers ook nu niet gehoord worden, en dat al jaren lang! en dat is gek, want wie kunnen er nu het beste oordelen over een weg dan de mensen die hierlangs (73 stuks) wonen en de weg dagelijkse gebruiken?

U schrijft dat de provincie d.m.v. deze reconstructie de veiligheid van de weggebruikers wil verbeteren, maar ook de leefbaarheid van de bewoners langs deze weg.
Ik heb de moeite genomen om alle zienswijzen te lezen en concludeer daar uit dat ze allemaal over veiligheidsissues gaan. Waarom heeft u daar niet op geacteerd? De door de provincie voorgestelde aanpassingen hebben de direct betrokkenen niet bepaald in een hosanna stemming gebracht.

Tijdens de hoorzitting kwam veiligheid als grootste zorg naar boven en de wens van de bewoners was toch beslist om de maximum snelheid te verlagen. Deze wens is overduidelijk en ik vraag mij af of we zo’n duidelijke wens als Staten mogen negeren. De PVV fractie vindt van niet, immers we hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar de inwoners van Gelderland.

De gedeputeerde heeft in de commissievergadering van 1 november aangegeven dat volgend jaar de nieuwe kaders voor de provinciale wegennetvisie wordt opgesteld. Ze gaf aan, dat aan de hand van deze wegnetvisie er mogelijk weer aanpassingen zouden kunnen plaatsvinden op het inpassingsplan N348. Waarom dan nu doorgaan? De werkzaamheden van dit inpassingsplan starten pas in 2018. Zou het niet beter zijn om een andere insteek te kiezen? Zeker als er zoveel haken en ogen aan zitten. De gedeputeerde gaf ook aan dat de mogelijkheid van de rondweg toch weer bekeken zou kunnen worden. Dat lijkt de PVV fractie geen slecht plan.

Zutphen is aan het uitbreiden, op termijn “Fort de Pol” een terrein voor zware industrie. En het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Zutphen aanwonenden van de N348 met nog meer verkeersproblemen en onveilige situaties gaat opschepen?
De voorgestelde inpassingsplannen kosten het nodige en dat voor een krappe 3 kilometer weg. En gezien de toekomstplannen van Zutphen is het de vraag of dit dan wel afdoende.

Waarom, vooruitlopend op de nieuwe provinciale wegennetvisie, niet snel en efficiënt de strikt noodzakelijke acties nemen?

Dat kan door N348 als een erftoegangsweg te benoemen en de snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur, dit scheelt maar 1 minuut extra rijtijd!
Ook de geluidsoverlast wordt minder en zijn er positieve effecten op het gebied van duurzaamheid, issues die de (Gedeputeerde) Staten na aan het hart liggen.

Natuurlijk is met deze maatregel 100% veiligheid is niet te garanderen. De PVV zegt: Luister naar de burgers. De oplossing ligt voor het grijpen.

Daarom heeft de PVV de volgende motie opgesteld:

Dictum:

Verzoeken Gedeputeerde Staten gehoor te geven aan de wens van de burgers en op N348 tussen stoplichten afslag Hoofdstraat Gorssel en de rotonde richting Eelde[een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen,

1216 keer gelezen