woensdag, 09 november 2016 13:20

Begroting 2017

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

de verkiezingen staan weer voor de deur en zoals u weet ,als ervaren politiek bestuurder, verandert dan het politieke klimaat. Regeringspartijen slaan zich zelf op de borst, want onze economie staat er een pietsje beter voor en iedereen zou er iets op vooruit gaan. Dat dit niets met regeringsbeleid te maken heeft, maar met de groei van de wereld economie en de lage olieprijs wordt gemakshalve niet vermeld.  Sterker nog het beleid van kabinet Rutte II heeft juist de groei van de economie geremd met haar snoeiharde lastenverzwaring.
Daarnaast gaan de  oppostitie partijen een beetje voetje vrijen met de grote partijen, want wie weet kan je een keertje op het pluche belanden.

Maar vrz, voordat u gelukzalig begint weg te dromen, de PVV blijft gewoon de PVV.
In het debat kritisch en onbevreesd, zoals u ons kent. Want uit mijn betoog zal blijken dat wij deze rol beslist moeten blijven vervullen.

Vrz, het Gelderse bestuur heeft een dikke portemonnee. Maar blijkbaar niet dik genoeg. Want het jaarlijkse terugkerend fenomeen van het verhogen van de opcenten gaat weer doorgang krijgen.
Autobezitters gaan volgend jaar €210 miljoen in het laatje brengen, dit is 25% van de begroting!
En ondertussen klaagt de gedeputeerde Bieze steen en been  dat er op termijn te weinig geld is voor groot onderhoud van de wegen....Het onderhoud zou duurder worden door een niet bestaand probleem, klimaatsverandering. Een fabeltje om nog meer geld binnen te harken en burgers een schuld gevoel aan te praten.
Opcenten is een algemeen heffingsmiddel, opgehoest door de automobilist en inzetbaar voor van alles en nog wat.

Voor bijvoorbeeld voorzieningen rond het openbaar vervoer.
Zo is het college op verzoek van de Staten met een voorstel gekomen voor 22 toiletten op diverse stations. Kosten 6,2 miljoen. Een fors bedrag. Door een onjuiste inschatting zou er nogmaals 2,8 miljoen bij komen. Volgens de gedeputeerde was ProRail vergeten dat je voor een water closet, in de spreektaal WC genoemd,  een water en een riool aansluiting nodig hebt. Dat is opvallend want ProRail heeft een vaste werkmethode voor het maken van schattingen. En ze hebben toch wel eens vaker een toilet gebouwd?

De bouwkosten per toilet komen gemiddeld uit op €154.000,-.
De PVV fractie begrijpt dat toiletten op het station gewenst zijn. Maar een toilet gebouwtje voor €154.000,-  is absurd. Daar kan je een huis voor laten bouwen.
Bij navraag bij twee grote installateurs blijkt dat het met gemak voor de helft van de prijs kan en dan is het nog dik betaald.
De PVV stelt dan ook voor om de locatie van het toilet te wijzigen. Gewoon een toilet gebouwtje naast het station, buiten ProRail om. Dan kunnen wij gelijk een groot deel van die idiote ProRail regels doorspoelen. Ik denk dat er heel wat aannemers zijn die de klus voor veel minder kunnen klaren. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Daarnaast zijn de onderhoudskosten extreem hoog €352.000,-. Per toilet €16.000,-! Per jaar, 10 jaar lang!  Onderhoudskosten en bouwkosten zijn met elkaar verbonden. Het kan niet zo zijn dat beide posten extreem hoog zijn.
Dit klopt dus ook niet. Het kan niet zo zijn dat wij als staten zo maar deze drol gaan doorslikken?
En wie gaat het onderhoud over 10 jaar gaat betalen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, de provincie is rijk en het merendeel van de gemeenten zijn arm. Deze laatsten gaan gebukt onder de forse schulden, deels veroorzaakt door het grond dossier, een lastig en moeilijk te door gronden dossier.  Ik was dan ook verheugd dat op de website Financieel Toezicht Gelderland een onderdeel grondexploitatie is opgenomen. Echter is de data betreffende "genomen verliezen"  niet ingevuld, terwijl deze term wel in de begrippenlijst voorkomt. Mijn vraag aan het college is: zijn er soms geen genomen verliezen? Zo nee, kan het college alsnog deze gegevens te verstrekken?

Vrz, naast het grond dossier, ontstaat er een nieuw hoofdpijn dossier.
In opdracht van het Rijk loopt dit college het vuur uit zijn sloffen om samen met de gemeenten statushouders te voorzien van een woning.
Naast de culturele problemen die dit meebrengt, wordt er een aanslag gepleegd op de gemeentelijke  financiën.
Wat is er aan de hand?
Terwijl de kinderen van Henk en Ingrid, als zij het huis uit gaan, naar de kringloop winkel gaan en de familie afstruinen voor een inboedel, krijgen statushouders zodra een huur contract getekend is,  een lening verstrekt voor het inrichten van hun woning.
Het totale bedrag, dat is verstrekt door de Gelderse gemeenten vanaf 1 januari 2015 tot eind dit jaar, loopt op tot minimaal 9 miljoen en maximaal 17 miljoen. De kans is levensgroot dat deze leningen niet terug betaald worden en over 3 jaar door de gemeenten afgeschreven moeten worden. En wie gaat dat betalen? U raad het al, de belastingbetaler.

Daarbij komt ook nog dat het overgrote deel van de statushouders nooit een economische bijdrage gaat leveren, en zullen zij  afhankelijk zijn van een bijstand uitkering. Gevolg hogere gemeente belastingen.
Vervolgens zit er nog een belasting verschuiving in de pijplijn, van belasting op arbeid naar lokale heffingen. Gevolg nog hogere gemeente belastingen.

Om  de belastingen toch nog iets te temperen kunnen gemeenten hun ziel verkopen en zich laten verleiden met een zak geld uit de Europese fondsen. Met deze fondsen wrikt de EU slinks, buiten het parlement om, de Gelderse achterdeur open. Deze fondsen hebben als doel regio's over landsgrenzen heen te vervlechten, om hen zo in het Europese keurslijf te naaien.
Zelfs onze gedeputeerde van lobby sabbelt mee op het snoepgoed en zal gretig zijn handtekening zetten onder een door Europese ambtenaren gemaakt rapport.

Op deze wijze dragen politieke bestuurders bij het ultieme doel van de EU te bereiken: de Europese heilstaat. En dit buiten het zicht van de argeloze burger.

Vrz,

in mei van dit jaar zei gedeputeerde Markink voor de camera van Omroep Gelderland dat de begroting voor de Giro van bijna € 13 miljoen zou worden gehaald. Hij zat toen overduidelijk op zijn roze wolk, want in augustus van dit jaar werd het tegendeel bekend: niks sluitende begroting! De Giro gaat de belastingbetaler veel meer kosten.

De PVV-fractie wilde het naadje van de kous weten en mijn collega meneer Kops vroeg bij het College de overeenkomst op die tussen de provincie Gelderland en de Italiaanse Giro-organisatie is gesloten. Maar wat blijkt nu? Er rust geheimhouding op die overeenkomst! Wij, statenleden, kunnen de overeenkomst inzien, maar mogen er vervolgens niets mee doen. Op deze manier worden wij in onze functie als controlerend orgaan belemmerd en het kan toch niet zo zijn dat de Staten gedegradeerd worden tot stempelmachine? Of dat zij zich zelf laten degraderen tot stempelmachine.

Vandaar vrz, heb ik aan het college de volgende vragen:

  • Zijn er belastingtechnische afspraken gemaakt tussen de provincie en de Giro-organisatie?
  • Dient de provincie bepaalde verkregen opbrengsten deels of geheel aan de Giro-organisatie af te staan?
  • Draait de provincie gedeeltelijk of geheel op voor bij de Giro-organisatie ontstane tekorten?

Vrz,
binnen onze provincie hebben wij regels met elkaar afgesproken. Zo ook betreffende de bescherming van de drinkwater voorziening.

De PVV heeft herhaaldelijk aangegeven dat de noodopvang op Heumensoord in strijd was met onze eigen provinciale verordening én een risico vormde voor de drinkwatervoorziening. Maar de opvang moest en zou er komen!
De overige partijen keken weg en zo kwam de weg vrij voor het college om de regels doelbewust aan haar laars lappen.

Gebleken is dat de tientallen olietanks en generatoren die in het watergebied stonden, hebben staan lekken! Er zijn maar liefst 47 incidenten gerapporteerd.

Tijdens de PS-vergadering van 11 november 2015 heeft gedeputeerde Markink over de dieseltanks op Heumensoord gezegd: “Hoe kun je nou voorkomen dat daar gevaar ontstaat? Wij hebben dus aan de voorkant geborgd – daar waar het gaat om opslagtanks van diesel, daar gaat het dan vaak om, of transport of het vullen van die tanks – daar hebben we de maatregelen genomen. Daar zijn we ook streng op. Dus we hebben aan de voorkant gezorgd dat het goed voor mekaar is.

Uit schriftelijke vragen gesteld door de PVV aan het College en uit de opgevraagde milieurapportages blijkt dat erop 11 november 2015 al 35 incidenten waren geweest, dat was de dag toen de gedeputeerde  Markink vrolijk aan PS vertelde dat “alles goed voor mekaar” was!

Was de gedeputeerde  Markink op dat moment van de reeds gebeurde incidenten op de hoogte? In antwoord op schriftelijke vervolgvragen geeft het College toe: JA!
Waarom heeft de gedeputeerde  Markink op 11 november 2015 over de incidenten gezwegen? Waarom heeft hij cruciale informatie achtergehouden en PS onvolledig geïnformeerd? Het college heeft een informatieplicht!
Graag een reactie van het college.

De gedeputeerde Meijers deed er twee weken geleden nog een schepje boven op tijdens de commissievergadering. Ze zei over Heumensoord het volgende: “Daarvan kan ik u melden dat de maatregelen die GS genomen hebben aantonen hoe zorgvuldig wij omgaan met grondwater bescherming. Want die maatregelen hebben ertoe geleid dat er geen enkele verontreiniging heeft plaatsgevonden.”

Zorgvuldig? Provinciale regels worden overboord gegooid met als gevolg: 47 incidenten. Noemt het College dit werkelijk ‘zorgvuldig’?

Is het College ervan op de hoogte dat er geen enkele olie- of diesel lekkages had plaatsgevonden als men zich simpelweg aan de provinciale verordening had gehouden? Vanwaar deze misplaatste borstklopperij van gedeputeerde Meijers?
Graag een reactie van het college.

Nog een detail: Saleh A heeft verklaart tegenover de Franse politie, dat er een slapende cel van IS zich verborgen hield op Heumensoord. Deze cel bestond uit 20 mannen die klaar stonden om binnen  24 uur een aanslag te plegen in de regio Nijmegen/Dusseldorf.

Vrz,
in de lijst van risico's is Sachem Europe opgenomen. Het zou gaan om een bijdrage in de koelinstallatie.
Echter is de PVV van mening dat dat maar een klein onderdeel is van een groter probleem.
Op 18 april 2013 heeft het waterschap Rivierenland ten onrechte een vergunning verleend aan Sachem Europe voor onttrekking van grondwater op haar bedrijfslocatie in Zaltbommel. Het zou gaan om een maximale hoeveelheid van 1,3 miljoen m3 per jaar. Dit was niet enkel voor sanerings doeleinden, maar het water zou ook gebruikt worden als koelwater. Dit laatste is een industriële toepassing. Omdat het daar tevens ging om meer dan 150.000 m3 per jaar was het waterschap niet bevoegd om de vergunning te verstrekken. Als er een vergunning verstrekt zou worden, had dat de provincie moeten doen.
Op 3 februari j.l. Heeft de Raad van State dan ook de vergunning vernietigd.

De provincie was op de hoogte van de gang van zaken. Je mag toch verwachten dat de provincie de kennis in huis heeft om een dergelijke aanvraag goed te kunnen beoordelen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat, zoals het Brabants Dagblad formuleerde, de provincie Gelderland de andere kant op heeft gekeken toen het waterschap de betreffende vergunning aan Sachem verleende. “Struisvogel-gedrag’ werd dat zelfs genoemd. En als dat zo is dan raakt dat direct de integriteit van onze organisatie.
Gedeputeerde Schouten was wel zo ruiterlijk om toe te geven dat de provincie in het verleden een inschattingsfout heeft gemaakt. Dat siert haar.

Nu ligt de aanvraag voor de vergunning bij de provincie. Het college heeft aangegeven dat zij de aanvraag in behandeling neemt en zij verwacht de vergunning te verstrekken.
Maar op basis waarvan dan? De vergunning kan niet meer verstrekt worden op basis van de Omgevingsvisie Gelderland.
(In de Omgevingsvisie Gelderland 2015 staat in paragraaf 4.5.8.1.2 dat grondwater enkel ingezet mag worden voor hoogwaardige industriële toepassingen. Hiervan is sprake als het onttrokken grondwater wordt gebruikt voor menselijke consumptie of wanneer het water in direkt contact komt met producten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie.)
Mijn vraag is dan ook aan het college; hoe kunt u, bijvoorbaat, beweren dat  u deze vergunning gaat verstrekken? Op basis waarvan?
Of gaat u weer de regels overtreden om een eventuele claim te voorkomen?

Vrz,
een laatste heikele kwestie.
In het kader van integriteit heeft u het voortouw genomen om de kandidaat gedeputeerden te onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. Helaas nam u het verkeerde bureau in de arm.
Terwijl de PVV u waarschuwde, koos u er toch voor om het bureau Necker van Naem te geloven. 
Ik kan keihard stellen: een inschattingsfout.
Want wat blijkt nu, dat Dienst Justis, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een brief met factsheet "Vergunningsplicht recherche werkzaamheden ten behoeve van integriteitsanalyse en -onderzoek" heeft gestuurd naar het IPO, VNG en de Unie van waterschappen. Hieruit blijkt dat Necker van Naem wel degelijk een vergunning nodig had voor de werkzaamheden die zij heeft uitgevoerd. Sterker nog in dit schrijven staan exact dezelfde punten als waar de PVV u op heeft op gewezen.

In de zaak Verdaas, nam u geen maatregelen. Iedereen weet hoe dat is afgelopen.
In de zaak Kalmthout, nam u geen maatregelen. Het college heeft zelfs getracht om plaatsing van een artikel over deze zaak,  in een nationale krant te voorkomen.
In de zaak Necker van Naem, bent u door Necker van Naem op het verkeerde been gezet, waardoor u heeft meegewerkt aan een economisch delict.
Necker van Naem heeft u beschadigd. Zo ook heeft Necker van Naem ook het provinciale bestuur beschadigd.
De vraag aan u is: gaat u nu weer niets doen? Of gaat u toch melding doen bij het ministerie?
Graag een reactie.

2740 keer gelezen