woensdag, 06 april 2016 16:49

Cultureel ondernemerschap

Bijdrage van Alexander Kops, waarin de Gelderse PVV-fractie voorstelde een tentoonstelling van provinciale kunst in de Eusebius te houden, om zo de restauratiekas van de kerk te spekken. Iedereen, ook de gedeputeerde, vond het een goed plan. Naast de PVV stemden GL, SP, 50PLUS en PvdDieren voor. De overige partijen konden het niet over hun zure hart verkrijgen om vóór een goed PVV-voorstel te stemmen. Voor de bühne doen zij anders voorkomen, maar in werkelijkheid kan hun de Eusebius niets schelen.

Voorzitter,

In de commissievergadering is het Rekenkamerrapport over cultureel ondernemerschap uitgebreid aan bod gekomen. De conclusie is en blijft dat cultureel ondernemerschap een farce is. Immers, van subsidies afbouwen/stopzetten of financiële onafhankelijkheid, zoals de term impliceert, is in de praktijk geen sprake. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat het Gelders beleid in dezen 'te optimistisch' is – zeg maar gerust: idealistisch, naïef. Desondanks heeft de Gedeputeerde aangegeven cultureel ondernemerschap verder te willen bevorderen. Wat dat betreft, heeft de PVV-fractie een concreet voorstel dat ik dadelijk uit de doeken zal doen.

Het toeval wil dat in dezelfde commissievergadering eveneens de restauratie van de Eusebius is besproken. Opvallend was dat álle partijen van mening waren dat de Eusebius niet eeuwig in de steigers kan blijven staan en dat de restauratie dus voltooid dient te worden. Echter, tot concrete kortetermijnoplossingen of -bijdragen was het helaas niet gekomen – en dat schiet natuurlijk niet op. Het is tijd om creatief te worden.

Cultureel ondernemerschap. In Gelderland hebben wij een provinciale kunstcollectie die circa 2.600 werken omvat die, mede door de verbouwing van het Provinciehuis, momenteel niet door het publiek te bezichtigen zijn. De PVV-fractie stelt voor om uit deze kunstcollectie een selectie te maken en de werken voor een nader te bepalen periode in de Eusebius tentoon te stellen. Daarmee wordt de kerk een tijdelijk museum voor provinciale kunst. Voor entree betalen de bezoekers een nader te bepalen bedrag. De gehele opbrengst komt ten goede van de restauratie van de Eusebius. Het zou mooi zijn wanneer de Gedeputeerde na afloop de totale opbrengst zou verdubbelen; dan is de cofinanciering ook meteen geregeld.

Bovendien kunnen Gelderse politici en bestuurders zich op ludieke wijze voor de provinciale kunstcollectie 'verantwoorden' door op vrijwillige basis rondleidingen te verzorgen. Daarnaast kunnen uit Gelderland afkomstige Eerste en Tweede Kamerleden voor de tentoonstelling worden uitgenodigd. Mevr. Faber, onze fractievoorzitter én kunstliefhebber, heeft alvast toegezegd bezoekers te willen rondleiden – en ikzelf uiteraard ook.

De PVV-fractie ziet een 'win-win-win'-situatie: de Eusebius als tijdelijk museum

  1. is een ludiek plan met een serieuze ondertoon – een uiting van cultureel ondernemerschap,
  2. zal een financiële kortetermijnbijdrage leveren aan de restauratie van de kerk,
  3. maakt het de burgers mogelijk de kunstcollectie van de Provincie te aanschouwen.

De PVV-fractie hoort graag van de Gedeputeerde én de andere partijen hoe zij tegenover dit voorstel staan. Daarom dien ik nu een motie in.

 

Motie

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 6 april 2016,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat de Eusebiuskerk in het centrum van Arnhem al geruime tijd voor restauratie in de steigers staat,

overwegende dat de kunstcollectie van de Provincie Gelderland circa 2.600 werken omvat die, mede in verband met de verbouwing van het Provinciehuis, momenteel niet door het publiek te bezichtigen zijn,

verzoeken GS mogelijk te maken dat een selectie uit de kunstcollectie van de Provincie Gelderland in de Eusebiuskerk te Arnhem wordt tentoongesteld, waardoor de Eusebius een tijdelijk museum voor provinciale kunst wordt, waarvan de gehele opbrengst uit door bezoekers te betalen entreegelden ten goede komt van de restauratie van de kerk,

en gaan over tot de orde van de dag.

1024 keer gelezen