woensdag, 28 januari 2015 21:09

Wijzigingen Reglement van Orde inzake Integriteit

Vrz,

Terugkijkend op deze Statenperiode, kan ik namens de fractie van de PVV niet anders concluderen dan dat het college imagoschade heeft opgelopen door onder andere het volgende:

  • een gedeputeerde die een rookgordijn opwierp over zijn feitelijke woonplaats en daartoe tevens onjuiste declaraties indiende. Dit alles resulteerde in zijn aftreden als Staatssecretaris in het kabinet Rutte II;
  • de algemeen directeur van de provincie die ten onrechte 9100 euro netto opstreek voor pensionkosten en bovendien onrechtmatig gebruik maakte van de dienstauto;
  • een fulltime gedeputeerde die  twee dagen per week college gaf aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, terwijl de functie van gedeputeerde binnen de provincie Gelderland een voltijd baan is .

De PVV fractie kan zich dan ook goed voorstellen dat de Commissaris van de Koning zich hier ongemakkelijk bij voelt. Hij heeft immers de zorgplicht om de zaken ordentelijk te laten verlopen en is tevens binnen onze provincie de hoeder van de integriteit zowel ambtelijk als bestuurlijk.

 

Vrz, de PVV fractie juicht het toe dat de Commissaris aan de slag is gegaan met het onderwerp integriteit. Hierdoor wordt erkend dat het eerlijker moet, ook in Gelderland.

De vraag is wel of het nu voor ons liggende voorstel ook werkelijk gaat bijdragen aan een verbetering. Er staan namelijk zaken in, die mijn fractie discutabel vindt. Bijvoorbeeld dat Provinciale Staten politieke voorwaarden kunnen stellen bij het benoemen van een gedeputeerde. Dit kan leiden tot ongewenste effecten zeker nu niet valt te ontkennen dat elke partij de zaken beoordeeld door zijn eigen politieke bril. De Commissaris, onafhankelijk technisch voorzitter van PS, dient er voor te waken dat hij meegezogen wordt in dit moeras.
Bovendien bestaat er geen enkele wettelijke basis voor deze extra politieke voorwaarden en indien het Parlement dat zou wensen dan is het aan haar om te zorgen voor aanvullende wetgeving op dat punt.  Ons advies aan onze Commissaris is dan ook zich niet te laten verleiden als onafhankelijk voorzitter over te gaan tot ‘politiek sturen’.

Vrz, ik noem dit punt omdat het vreemd is dat de Commissaris nooit heeft ingegrepen in de zaak Verdaas. Dat had gewoon gekund. Daar is dit voorstel niet bij nodig. Maar met dit voorstel worden heikele punten naar Provinciale Staten geschoven, die neigen naar politiek correct gedrag. Dit gaat leiden naar willekeur. Dat kan ik u nu al voorspellen.

Vrz, ik wil u er nogmaals op wijzen dat voor wat betreft de integriteit van een persoon, deze persoon daarvoor zelf verantwoordelijk is. In dit geval een gedeputeerde. Ook rust er een belangrijke verantwoordelijkheid op de partij die zijn of haar kandidaat voor die functie naar voren schuift. 

2730 keer gelezen