donderdag, 13 november 2014 10:09

Beleidsrekening 2015

Vrz,

Terwijl zwarte piet, het zwarte schaap dreigt te worden, mag de overheid wel voor Sinterklaas blijven spelen. En deze rol ligt het college goed. Want terwijl burgers steeds meer inleveren en gebukt gaan onder de crisis, geeft dit college zonder blikken of blozen 1,2 miljard uit.

Terwijl de lonen al jaren bevroren zijn, worden de subsidies wel geïndexeerd. Want de vriendjes en vriendinnetjes in de subsidie industrie moeten tevreden gehouden worden, want wie weet kan je daar ooit nog eens een bestuursfunctie krijgen of een leuke nevenfunctie of kan je even tijdelijk gestald worden.

Voor het indexeren van de subsidies hanteert het college een inflatie index van 2,5%. Het CBS geeft aan dat een groot deel van de inflatie is veroorzaakt door maatregelen genomen door de overheid zelf. Zoals de verhoging van BTW, stijgende assurantie en energiebelastingen, accijnzen op alcohol en tabak. Zonder deze maatregelen zou de inflatie 1,3 % zijn geweest. Vrz, zo ziet u maar, dat Rutte 2  niet alleen de kosten opschroeft, maar dat het college vrolijk er nog een schep bovenop doet.

Vrz, wij hebben banen nodig, Gelderse banen. Dit college leeft nog steeds in de waan, dat men door middel van subsidies, veel subsidies, werkgelegenheid kan creëren. Voor heel Nederland geldt namelijk dat er enkel 100.000 banen kunnen ontstaan, als de belasting op arbeid wordt verlaagd met 15 miljard en er sprake is van een meevaller van 5 miljard. Provinciale werkgelegenheidsprogramma’s waarbij honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn zoals de Robuuste Investerings Impuls à € 258 mln en Topfonds Gelderland van € 100 mln kunnen daar echt niet tegen op. Conclusie: stop met het kunstmatige creëren van gesubsidieerd werk, het zet geen zoden aan de dijk.

Om echte banen te creëren moeten bedrijven investeren. Bedrijven willen alleen investeren als zij de investeringen terug kunnen verdienen. Om de investeringen terug te kunnen verdienen, moet je winst maken, dus omzet draaien, wat inhoudt dat je je product aan de man of vrouw moet brengen. En daar zit de kneep; de binnenlandse consumptie blijft achter en de bewierookte Europese markt ligt op zijn gat. Dan rest enkel export buiten Europa. Maar dan zijn wij weer gebonden aan het Europese gemeenschappelijk handelsbeleid. (En binnen dit kader zie je dat binnen Europa, Duitsland en Frankrijk met de meeste orders wegkomen. 70% van onze export is doorvoer. De toegevoegde waarde is al 20 jaar stabiel, op 29% van het BBP, dus al voor de invoering van de euro)

Vrz, wat rest ons dan te doen? Lastenverlichting! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus geen verhoging van de opcenten op de wegenbelasting. Ieder jaar pleit de PVV hier voor. Soms met naderende verkiezingen is er wel eens een partij, u weet wel, die partij die de verkiezingsleus had werk, werk, werk, maar ondertussen, alleen dit jaar al 100.000 banen vernietigde, interesse heeft in lasten verlichting. Maar helaas worden altijd alle verzoeken voor verlaging van de opcenten verworpen. Altijd. Maar vrz, ik wil de partijen toch een kans geven, ik zal weer een motie indienen met verzoek: de opcenten voor 2015 niet te verhogen.

Vrz, ik kan haast niet wachten tot de stemming!

Vrz, aankomende verkiezingen doen iets met politici. Zo kreeg de CDA gedeputeerde van Dijk ineens door dat tolheffing op de A15 niet goed ligt bij de kiezers. Hij gaf ineens aan dat de tolheffing A15 van tafel moet. Vrz, ik kreeg een deja vu. Op 27 juni 2012 tijdens de behandeling van de begroting 2013 heeft de PVV voor het niet invoeren van de tolheffing gepleit en een amendement (A35) ingediend. Toen was er geen enkele partij die ons steunde. Ook het CDA niet. Maar vrz, ik raak hier toch enigszins van in verwarring. Gaat het CDA echt dit punt overnemen van de PVV? Wil het CDA echt geen tolheffing voor de A15? Dit is een kans voor de vertrekkende CDA fractievoorzitter. Hij kan een amendement of motie in dienen en loopt niet het risico terug gefloten te worden. Het moet toch geweldig zijn als je de Gelderse geschiedenis in gaat als de A15 toltekkelaar! Dus grijp die kans! Onze steun is er!

Vrz, GS geeft aan dat het dividend afkomstig van Alliander onder druk staat, doordat de toezichthouder ACM  eindelijk de maximum tarieven heeft verlaagd voor de netbeheerders. Jarenlang hebben lagere overheden geprofiteerd van te hoge tarieven wat in de vorm van dividend de kassen van de provincies en gemeenten spekten. Vrz, u kunt het zien als een soort verkapte belasting. Dat wordt nu afgetopt. Maar geen nood, daar komt iets voor terug. De provincie gaat meer energie zetten op de ontwikkeling van warmtenetten. Vrz, ik kan u nu al voorspellen dat de warmtenetten een nieuwe melkkoe wordt. Een melkkoe in de vorm van doorleveringskosten en aansluitkosten.

Vrz, wat is er aan de hand? Een warmtenet kan extra inkomsten genereren voor een woningcorporatie .Een woningcorporatie kan namelijk functioneren als doorleverancier van warmte en kan zo kosten in rekening brengen bij de huishoudens. De woningcorporatie kan, als zijnde een grootverbruiker, een lagere prijs bedingen. Dat klinkt goed, maar omdat de grootte van de aansluiting van de woningcorporatie groter is dan 100kW, wordt de eindgebruiker niet beschermd door de toezichthouder ACM. (valt niet onder rendementsmonitor, die tariefverlaging kan bewerkstelligen) Hierdoor is de eindgebruiker in feite vogelvrij en kan de woningcorporatie de doorleveringskosten net zo hoog maken als zij wilt. (De doorleverings kosten zijn niet inzichtelijk.) Natuurlijk is de vraag of een woningcorporatie voor de hoofdprijs zal gaan. Maar met het oog op de stijgende verhuurderheffing is de verleiding heel erg groot.

Dan mag er éénmaal aansluitingskosten berekend worden. Daar er meerdere partijen betrokken zijn, zoals projectontwikkelaars, gemeenten en de warmte leveranciers, komt het in de praktijk voor dat er meerdere malen de aansluitingskosten in rekening worden gebracht. Dus weer is de consument de klos.

Vrz, dan de grondwatersanering van het ENKA complex in Ede. Volgens het college is er in februari 2005 overeenkomst afgesloten met Acordis, het moederbedrijf van Enka. Hierin is vastgelegd dat Acordis niet zal worden aangesproken voor de grondwaterverontreiniging buiten het terrein achter de Bennekomseweg de pluim. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft GS toegezegd om terug te komen op de vraag waarom de overeenkomst in 2005 met ENKA is gesloten. Ik heb aan GS gevraagd deze overeenkomst van februari 2005 te verstrekken. En wat kreeg ik? Een kopie van deze overeenkomst, die getekend is op 29 augustus 2006 tijdens een GS vergadering. Op de overeenkomst zelf staat geen datum. En deze overeenkomst, vrz, was alleen getekend door de commisaris van de koning, of te wel u zelf. Er stond geen handtekening onder van J.J. Mulder, die ENKA vertegenwoordigde en P. van’t Hoog, de wethouder van de gemeente Ede. Maar misschien  kan deze voormalige wethouder, die nu Gelders statenlid is voor de CU, enige verheldering in deze zaak brengen?

Vrz, vervolgens heb ik aan GS, een door alle partijen getekend exemplaar gevraagd, voorzien van een ondertekeningsdatum. GS was niet bij machte deze te verstrekken. Zowel bij de provincie, gemeente Ede als Acordis/ENKA is geen getekende overeenkomst beschikbaar. Volgens GS hebben de gemeente en provincie geen getekend exemplaar ontvangen van Acordis. Ja, wat niet bestaat, kan je niet ontvangen…… En bij navraag, geeft Acordis aan, tenminste volgens GS, dat zij het archief ouder dan 7 jaar heeft vernietigd. Vrz, dat laatste is compleet ongeloofwaardig, geen enkel bedrijf vernietigt een vrijwaardingsbewijs met een waarde van enige miljoenen.

Wat helder is, is dat de gemeente Ede zo gretig was om te bouwen, gedreven door hebzucht, één van de 7 hoofdzonden, dat zij de miljoenen die de grondwatersanering zou kosten, voor lief nam en af zou wentelen op de bewoners van de te bouwen woningen en de gemeenschap. En de provincie beloont dit wangedrag door 1,95 miljoen mee te betalen aan kostenpost die bewust gecreëerd is door het openbaar bestuur.

En dan durft dit college ook nog te schrijven in de beleidrekening: Integriteit is een wezenlijk onderdeel van goed openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. Deze stelling klopt, maar de uitvoering rammelt aan alle kanten. Het is toch ook geen wonder dat de burgers het openbaar bestuur wantrouwen.

Vrz, ik kom toe aan mijn laatste punt. In september hebben wij hier het debat gevoerd over de islamisering van Gelderland. Tijdens dit debat werd duidelijk dat het provinciaal bestuur niet bewust is van de stille jihad die gaande is in onze provincie. Alleen al in onze provincie hoofdstad Arnhem is de politie alleen nog maar bezig met het volgen van jihadstrijders. Voor andere taken is er geen tijd over. Dit zegt iets over de ernst van de situatie. Maar het gaat niet enkel om Arnhem, ook Nijmegen wordt in de media genoemd als Jihad stad. Maar óók daar blijft het niet bij, Ede-Wageningen, Doesburg, Apeldoorn en Zevenaar zouden jihadcentra zijn. Opvallend is dat dit overeenkomt met het aantal islamitische organisaties in deze gemeenten. Vrz, ik kan u nu al voorspellen dat, Harderwijk, Lochem en Tiel, binnen afzienbare tijd worden opgenomen in dit lijstje van jihadcentra. Vrz, er wordt ons een rad voor ogen gedraaid. I.p.v. dat de politieke elite, die het paard van Troje heeft binnen gehaald, eens orde op zaken gaat stellen, wordt er getracht een soort Nederlandse positieve islam neer te zetten, gericht op de autochtone doelgroep. In feite probeert men op die wijze draagkracht te creëren voor nog meer islam! Ook islamitische instellingen houden ons voor de gek. Een recent voorbeeld is de Arnhemse  gemeentefractie van D66. Op 1 juni 2014 heeft D66 een voorlichtingsavond gehouden over het coalitie akkoord in de Türkiyem moskee in Presikhaaf, een moskee die verbonden is met de Grijze Wolven. Ook het D66 gemeente raadslid Ibrahim Güven is een grijze wolf. Weet D66 wel waar zij mee bezig is?

Vrz, ik rond af. Wij zijn nu al zover dat zwarte piet niet meer over straat kan en een jihadstrijder juist op Nederlandse straat moet blijven. Vrz, u kent vast de woorden nog van premier Colijn “Gaat u maar rustig slapen.” Vrz, als wij zo door gaan zullen wij ontwaken in een nachtmerrie.

2040 keer gelezen