woensdag, 09 juli 2014 19:41

Voorjaarsnota 2014

Vrz,

Het opstellen van de voorjaarsnota moet sinds de verkoop van de Nuon, voor het college toch een waar feest zijn. De begroting is maar liefst 1,24 miljard. Wat schuchter, wordt aangegeven dat deze ook een kostenpost van 237 miljoen aan afschrijvingen bevat. Hiermee wil het college eigenlijk aangeven dat het wel meevalt, deze post wordt immers niet daadwerkelijk uitgegeven. Deze boekhoudkundige truc zorgt er voor dat de provincie dit bedrag in de komende jaren wel kan uitgeven. Want de inkomsten zullen onder druk komen staan door een lagere toelage uit het provincie fonds, lagere opbrengsten uit het stamkapitaal en lagere dividend uitkeringen. En niet te vergeten, de minister van financiën zwaait de scepter over het enorme Gelderse stamkapitaal.

Vrz, het college tracht d.m.v. subsidies te economie te stimuleren. Dit is echter linkse prietpraat. Economie is nog nooit door subsidies vlot getrokken. Als dat namelijk wel zo zou zijn, zou Gelderland wel de laatste provincie zijn waar men last heeft van een crisis, aangezien dit college zich suf subsidieerd.

De situatie in Gelderland is een gevolg van een groter geheel. Deze crisis is van historische lengte. Normaal duurt een crisis 6 jaar. Het IMF meldt dat de verwachting is dat er pas in 2019 extra groei te verwachten is. De crisis zou dan 12 jaar geduurd hebben. Dit is vergelijkbaar met de crisis na de eerste wereld oorlog. En ieder weet dat die crisis eindigde in een bankroet van belangrijke EU landen. De ING geeft aan dat de handel weer terug is op het nivo van voor de crisis. Het overschot op de handelsbalans in 2013 is 62 miljard, dit is 10% van het Bruto Binnenlands Product. Voor de euro had het overschot op de handelsbalans het gevolg dat Nederland extra koopkracht genereerde in het buitenland, in dit geval 10%. Nu verdwijnt dit in de euro zone. Voor wie werken wij dan harder en efficiënter? De werkeloosheid loopt op. En niet alleen de jeugdwerkeloosheid is zorgelijk. De werkeloosheid onder de 45-65 jarigen is 40% hoger dan die van jongeren tot 25 jaar en 30% hoger dan die van 25-45 jarigen.  (bron CBS april 2014)

Een grote oorzaak is het achter blijven van de binnenlandse consumptie. Deze wordt afgeknepen door de enorme lastendruk. De lastendruk moet naar beneden, alleen dan heeft economische groei weer een kans. En vrz, laten wij niet de enorme schuldenlast vergeten, deze haalt een forse duit uit het zakje.

Eind 2011 is landelijk besloten tot een overgang van alle vormen van jeugdzorg op 1 januari naar de gemeenten. Gemeenten en provincies hebben dan 4 jaar de tijd gehad om hun zaken op orde te brengen. De vraag is, of dat ook gebeurd is. Er zijn tegenstrijdige geluiden te horen. Bij navraag geeft het VNG aan dat de Gelderse gemeenten goed op schema liggen. Wel wordt aangegeven, dat er nog geen goede oplossing ligt voor de toekomst van Bureau Jeugdzorg. De vraag is of vanuit de gemeenten goede afspraken zijn en/of worden gemaakt over de toekomstige functies van Bureau Jeugdzorg. Een vraag aan het college is, of zij de huidige status nader kan toelichten.

Bij navraag bij de gemeenten, 60% heeft gereageerd,  wordt aangegeven dat zij, op één na, op schema liggen.  Als knelpunten geeft men aan dat de het speelveld complex is door verwevenheid met o.a. de Wmo, Participatiewet, Passend Onderwijs, veiligheidsbeleid etc. Ook geven diverse gemeenten aan dat de persoonsgegevens pas in het najaar 2014 beschikbaar worden gesteld. Ook wil de verzekeraar niet meewerken aan het inzichtelijk maken van de historische cijfers van inzet van wijkverpleegkundige. Terwijl juist de inzet van de wijkverpleegkundige van groot belang is voor het laten slagen van het gebiedsteam. Doordat er veel partijen betrokken zijn, op verschillende nivo’s, zou de provincie een coördinerende rol kunnen spelen. Kan de gedeputeerde aangeven of zij daar toe bereid is en hoe zij die rol wil invullen.

De decentralisatie van de jeugdzorg beoogt een bezuiniging. Er moet efficiënter gewerkt worden. Dit zal banen verlies tot gevolg hebben. Het personeel van de zorginstellingen zullen dan ook niet automatisch hun werk gaan volgen. Gemeenten zijn niet verplicht om het personeel over te nemen. En als ze worden overgenomen, is de kans groot dat zij hetzelfde werk gaan doen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Er zal namelijk een ontschotting gaan plaats vinden, zodat lang niet iedereen zijn eigen CAO houdt. De decentralisatie is een uiterst effectieve manier om van je personeel af te komen en de lonen drastisch te verlagen. Het personeel zal heel veel slikken om maar in ieder geval de baan te behouden. Waar is nu het sociale gezicht van de PVDA?

(De jeugdwet is op 17 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 na hoofdelijke stemming het wetsvoorstel met 45 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. PVV GL SP 50+ OSF stemden tegen.)

Daar het college trots is op het feit dat er geen sprake is van onderbesteding lijkt het er op dat het besteden van geld een doel op zich is. De PVV fractie ziet het dan ook niet gebeuren dat zij het provinciale bestedingsnivo naar beneden zal afstellen. Erger nog, men wil juist meer de eigen gang kunnen gaan. Het college stelt namelijk voor om per programma slechts één reserve te koppelen. Dit zou leiden tot meer transparantie. Dit is onzin, wat er gebeurd is, dat het vaststellen van doelen en het budgetrecht in één klap naar een nivo hoger wordt getild. Nadat de Staten per programma de doelen hebben bepaald en het budget hebben vastgesteld, kan het college verder haar gang gaan. Binnen het programma kan er namelijk gemakkelijk geschoven worden met budgetten. En als er wat gevoelige zaken zijn, dan wordt zeker de stelling “het is budget neutraal” ten tonele gevoerd. En alle provinciale statenleden die verbonden zijn aan de coalitie knikken gedienstig ja. Want zoals bekend, dualisme bestaat niet in deze statenzaal.

Meerjarige subsidies worden ook nog ieder jaar automatisch verhoogd. Voor 2015 geldt een correctie van 2,45%. Dit terwijl Henk in Ingrid al enige jaren op de nullijn zitten. En juist door lastenverlichting kan men de stokkende economie lostrekken. Iedere euro die de overheid uitgeeft, kan de burger zelf niet uitgeven. De provincie stimuleert liever een gezonde levenstijl; u moet meer bewegen en gezonder eten. Ik zou zeggen, dat maken wij zelf wel uit. Voor het programma Gelderland Sport is het college dan ook bereid om de investeringen, ter waarde van 11 miljoen, die door de waterschappen zijn uitgevoerd voor de provincie, af te kopen. Hiermee kunnen o.a. de kosten van de Giro worden betaald. De vraag is of de spin-off van dit evenement wel economisch interessant is. Toen de Tour de France in 2012 startte in Den Bosch bleek dat de hoge spin-off enkel luchtfietserij was. En niet te vergeten de Tour de France trekt meer publiek dan de Giro. Het college zou eens moeten vragen aan B&W van Den Bosch of zij nogmaals zouden doen.

De Giro moet dan ook niet aan de man worden gebracht als zijnde economisch rendabel. Wees dan gewoon eerlijk en geef aan dat het gewoon leuk is om een dergelijk evenement naar Gelderland te halen.

Dan de opcenten, een jaarlijks terugkerend eenzijdige discussie. Het zal u niet verbazen dat deze gewoonte getrouw weer verhoogd worden (2,5 %   van 87,1 naar 89,3).  Enkel de PVV pleit weer voor geen verhoging. Het college verwacht een hogere opbrengst in 2014 van 193 miljoen, dat is 13 miljoen meer dan in 2013. Het is dus nooit genoeg.

Motie

En dan worden ook deze opbrengsten in zijn geheel niet gebruikt voor het wegennet. Als dat wel zou gebeuren, dan zou de tolheffing op de A15 overbodig zijn. Een deel van de opcenten gaat naar het openbaar vervoer. Zo wil men b.v. 6,4 mjn beschikbaar stellen voor toiletten op 27 regionale stations. Dit is de beste oplossing, bij gebrek aan toiletten in de trein. Opmerkelijk is dat de kosten per toilet 237.000 euro bedragen. De toelichting van de gedeputeerde dat dit hoge bedrag veroorzaakt wordt door de exploitatie voor de komende 10 jaar is te gemakkelijk. Om gebruik te maken van deze toiletten moet gewoon 50 cent betaald worden en deze toiletten reinigen zich grotendeels zelf. Dus het hoge bedrag per toilet geeft te denken. Het kan interessant zijn om t.z.t. de onderliggende stukken op de vragen.

Ook worden er middelen vrijgemaakt voor het verbeteren van de sociale veiligheid op stations. Zwerfvuil of een smerige leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het gevoel van onveiligheid. Zwerfvuil vinden we niet alleen terug op stations, maar ook in winkelcentra, in wegbermen langs provinciale wegen, bij aansluitingen op Rijkswegen. Dit is een gezamenlijk probleem van de provincie en gemeenten. Een oplossing zou kunnen zijn om bordjes te plaatsen waarop te lezen valt dat het deponeren van afval beboet wordt. En zet er een boa op om te handhaven. Ook zouden mensen die een bijstand uitkering ontvangen ingezet kunnen worden om zwerfvuil op te ruimen. De PVV fractie wil dan ook aan GS vragen om dit gezamelijke probleem met de gemeenten op te lossen.  Namens de PVV fractie dien ik dan ook een motie in met het volgende dictum ;

Verzoeken GS  Motie

Met gemeenten het gesprek aan te gaan om gezamenlijk  het probleem van zwerfvuil aan te pakken.

Ook liggen er grote kostenposten in het verschiet. De energietransitie en het uitbreiden van de natuur gebieden zullen de Gelderse burger verder verarmen. Broodnodige agrarische gronden worden omgevormd tot natuurgebieden. Dit terwijl de agrarische sector, die momenteel goed is voor 10% van de Gelderse werkgelegenheid. En door het afschaffen van de melkquota, een goed economisch vooruitzicht heeft. Het verwerven van gronden voor natuur en het natuurbeheer zal in de toekomst een groot gat slaan in de begroting. Diverse malen heeft mijn fractie om een overzicht gevraagd van deze kosten. Deze wordt niet verstrekt. Terwijl er eenvoudig een overzicht uit de financiële administratie gedraaid kan worden. Er vanuit gaande dat de financiële administratie op orde is. Hier moet toch echt wel een alarmbel bij afgaan. Maar helaas kijken de coalitie statenleden verdwaasd voor zich uit.

De energietransitie gaat gepaard met hoge kosten. Terwijl de VS energie kosten drastisch verminderen en de maak industrie weer uit het buitenland terug beginnen te halen, worden de energiekosten hier verhoogd. Dit verzwakt onze concurrentie positie en de binnenlandse consumptie. Nu krijgen bedrijven die veel energie afnemen wel korting van de netbeheerder, maar die gederfde inkomsten worden weer verhaald op het MKB en de consumenten, wat weer een negatief effect heeft op de binnenlandse consumptie en de werkgelegenheid. En dan wordt Gelderland ook nog opgescheept met onrendabele windmolens.

Goed, dan worden vervolgens de woningen geïsoleerd. Goed plan, want energie die je niet gebruikt, hoef je niet te produceren. In maart en april is voor € 70 mln. aan subsidies verleend aan in totaal 45 woningcorporaties. Maar is het niet de taak van de woningcoöperaties om de woningen te verduurzamen? Ja, maar die worden weer afgeroomd door het Rijk d.m.v. de verhuurdersheffing om de begroting sluitend te maken. De provincie vult letterlijk en figuurlijk de gaten.

Vrz, opmerkelijk is de 1,95 miljoen die het college wil besteden aan de grondwatersanering van het ENKA complex in Ede. Het grondwater bevat Zwavel, waarvan men verwacht dat deze Zwavel binnen enkele jaren vrijkomt. Dat is op zich niet schadelijk voor de gezondheid, maar stinkt wel. Het heeft ook een negatief effect op de blauwgraslanden van het natuurgebied Binnenveld. Het is te begrijpen dat men de grondwater sanering wilt doorvoeren. Maar waarom moet de provincie 1,95 miljoen bijdragen?

Toen dit complex werd verkocht door ENKA, die gefuseerd was met AKZO, verplichtte ENKA zich tot het uitvoeren van de bodem en grondwater sanering. De grondsanering werd in 2011 opgeleverd door de Grontmij. Echter is de grondwatersanering niet uitgevoerd.  

Het college heeft toegelicht in een aanvullend stuk dat er in februari 2005  een overeenkomst afgesloten met Acordis, het moederbedrijf van Enka. Hierin is vastgelegd dat Acordis niet zal worden aangesproken voor de grondwaterverontreiniging buiten het terrein achter de Bennekomseweg de pluim. Dit terwijl er door de kunstvezelfabricage sulfaat in het grondwater is gekomen. De grondwatersanering gaat jaren duren en kost vele miljoenen. De gemeente Ede, de provincie en het waterschap willen deze sanering op zich nemen. En betalen de kosten vanuit gemeenschapsgeld. En in hoeverre wordt de afkoop van de investeringen gedaan door het waterschap hiervoor ingezet?

(In navolging van deze overeenkomst met Acordis hebben gemeente Ede, waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland dit jaar in een overeenkomst afspraken gemaakt over de financiering en uitvoering van de gezamenlijke aanpak. De provincie heeft Wet Bodembeschermingsmiddelen beschikbaar om de maatregelen te bekostigen. De gemeente en het waterschap nemen de jaarlijkse beheerkosten voor hun rekening.)

De vraag aan het college is , waarom werd deze overeenkomst gesloten? En op basis waarvan? Wat was daar de aanleiding van? Waarom werd de verplichting tot grondwatersanering overgenomen? Waarom worden deze kosten afgewenteld op de gemeenschap?

Om juist oordeel te kunnen vormen, vraag ik dan ook aan het college om deze overkomst aan PS te verstrekken. Ik stel voor om dit punt nader aan te houden tot er duidelijkheid is. Eventueel zal ik dan ook namens mijn fractie hier een motie voor indienen. Motie

Vrz, ik rond af. Alleen een minder bestedende overheid zorgt er voor dat de burger meer geld in zijn zak over houdt. De PVV fractie zegt dan ook, de begroting kan een stuk MINDER zodat de burger MEER te besteden krijgt.

2636 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Beleidsrekening 2013 Omgevingsvisie »