woensdag, 28 mei 2014 15:37

Beleidsrekening 2013

Vrz,

De provincie Gelderland is een subsidie fabriek. Er zijn in 2013 1113 subsidies verstrekt voor een bedrag van 807 miljoen, d.i. 88% van de totale uitgaven van 914 miljoen. Ook zit er nog een fors bedrag in de pijplijn in de vorm van meerjarige subsidies.. Op 31 december 2013 zat er nog een bedrag van 650 miljoen in de reserves, die nog uitbetaald moeten worden. Technisch gezien ziet het er naar uit dat het provinciaal uitgave patroon de komende jaren hoog blijft liggen. En politiek gezien: vrijwel alle partijen m.u.v. de PVV, hebben dit college jubelend geprezen over het feit dat er dit jaar geen sprake is van onderbesteding. Verontrustend is dat deze partijen,  zonder enige schroom voorbij gaan aan het feit dat elke euro die door de provincie wordt uitgegeven is uitgeknepen bij de burger.

 

Vrz, voor subsidie bedragen die liggen tussen de 25.000 euro en de 125.000 euro vindt er geen financiële controle plaats. Er is enkel controle op de geleverde prestaties, die nog al eens gekoppeld zijn aan een zwakke indicator. Dat geldt trouwens ook voor subsidies gekoppeld aan hogere bedragen. In de najaarsnota 2013 is zelfs te lezen, dat indien de prestatie niet gehaald wordt, de indicator bijgesteld wordt of zelfs verwijderd! Deze werkwijze scheelt een hoop gedoe, het college hoeft dan in ieder geval niet de verstrekte subsidie terug te vorderen. En zo iets is toch bestuurlijk niet gewenst, toch? Maar het is toch wel allemaal gemeenschapsgeld? Maar het college geeft graag financieel lucht aan de gemeenten, hetgeen ook weer van invloed is op de verdeelsleutel van de cofinanciering, de gelijke verdeling in de bijdrage is niet meer heilig, het provinciale aandeel neemt toe. Er worden ook projecten opgetuigd om maar geld weg te kunnen zetten naar financieel behoeftige gemeenten. Een voorbeeld, de zandwinning Beuningse Plas. De gemeente Beuningen kreeg toen een kadootje van 2,9 miljoen i.p.v. dat zij de provincie 430.000 euro terug betaalde omdat de zandwinning niet werd uitgevoerd, het geen was vastgelegd in een convenant. Het aanbesteden van deze klus liep vast. Opmerkelijk is dat er in 2013 wel een hoger aantal aanvragen voor vergunningen in behandeling zijn genomen voor ontgrondingen. Er is dus blijkbaar wel een markt voor. Ook dreigt er een debacle te ontstaan omtrent het WO2 museum.

Vrz, en dan zijn er ook nog allerlei betuttelende subsidies om de Gelderse leefstijl te beïnvloeden. De PVV fractie is van mening dat iedereen dat gewoon voor zich zelf moet weten hoe hij of zij het leven inricht. Getracht wordt om subsidie verstrekking te vervangen door revolverende fondsen. Dit is een stap in de goede richting. De vraag is wel of deze systematiek gaat werken voor de sector cultuur. Het is niet voor niets dat deze sector continu aan het subsidie infuus ligt. Ook is het opvallend dat er egaliseringsreserves worden opgebouwd om eventuele verliezen in de revolverende fondsen op te vangen.

Vrz, zoals ieder jaar is weer het uiteindelijke rekeningresultaat verrassend. Het college komt na wat geschuif op een resultaat van € 1,1 miljoen negatief. Dit terwijl er een overbesteding is van 43 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door programma buiten gewoon groen. Het college geeft aan dat de baten abusievelijk onjuist te hoog waren ingeboekt. Deze waren in wekelijkheid ruim 42 miljoen lager dan begroot. Boekhoudkundig is dit vreemd, daar de boekhouding altijd in evenwicht moet zijn. Wat ergens teveel is opgeboekt, is ergens anders te weinig opgeboekt, dus moet er ergens 42 miljoen over zijn. Maar ook dat is niet het geval. Waar is deze 42 miljoen? Vrz, ik zal u niet langer in spanning laten zitten. Het eigen vermogen is met 42 miljoen afgenomen. Kortom, er is 42 miljoen uit de reserves gehaald!

Het rekening resultaat is dus niet 1 miljoen negatief, maar 43 miljoen negatief. Maar zegt het college, het gehele jaar kunnen er middelen uit de reserves gehaald worden! Dat klopt, maar ergens wordt dan de boel voor de gek gehouden. Zodra er een tekort ontstaat, haal je het benodigde bedrag uit de reserves en verkondig je als college dat je het heel goed hebt gedaan met maar een tekort van € 1,1 miljoen. Op zo’n manier krijg je alles kloppend.Kortom Provinciale Staten worden weer misleid. Het wordt zo langzamerhand “a way of life”. Ook de terugkeer van Co Verdaas getuigt van een schaamteloos en principeloos provinciaal bestuur. Het zijn geen incidenten meer. Vrz, hier kan geen integriteitsdag tegen op.

Vrz, zonder een florerende economie komen de Gelderse activiteiten tot stil stand. Het doet de PVV fractie deugt dat het college dat inziet. Het college wil dan ook een excellent vestigingsklimaat. Het aanleggen van een goede infrastructuur is dan ook noodzakelijk. Maar laten wij alstublieft niet de aanleg van overtollige bedrijfsterreinen stimuleren. Voor de inwoners én de bedrijven is een ontsluiting van alle Gelderse gebieden van groot belang. De PVV fractie steunt dan ook de doortrekking van de A15. Het subsidiëren van technische innovatie juichen wij ook toe. Om de concurrentie aan te gaan, moeten wij ons blijven ontwikkelen. En met de twee Gelderse universiteiten moet dat kunnen. Een concreet voorbeeld is de opening van het Friesland Campina Innovatiecentrum. Prima.

Maar ik moet hier wel een kanttekening bij plaatsen. Hoewel de Wageningen Universiteit van wereld nivo is, rijst wel de vraag hoe onafhankelijk deze universiteit is. Ik noem dit n.a.v. de benoeming van BASF-functionaris Bennard van Ravenzwaay tot bijzonder hoogleraar. Bennard van Ravenzwaay is bij BASF hoofd experimentele toxicologie en ecologie Deze nieuwe leerstoel wordt volledig  gefinancieerd door BASF, die een belangrijke producent is van bestrijdingsmiddelen. Ook heeft de Wageningen Universiteit financiële banden met Bayer, die ook een producent is van bestrijdingsmiddelen. Men kan zich afvragen in hoeverre de conclusie van de B.V Plant Research International, dat een onderdeel is van de WUR, inzake de bijensterfte, wel juist is. In haar rapport wordt aangegeven, dat de bijensterfte niet veroorzaakt wordt door pesticiden maar door de varroamijt.

Vrz. met innovatie alleen kom je er niet. Er is te veel knellende regelgeving. Gelderland heeft b.v. een grote agrarische sector, die keihard moet vechten voor haar bestaan, dit ondanks haar sterke innovatieve karakter. Deze sector ervaart de vele regels als knellend. Ook zijn er land -en tuinbouw bedrijven die door de EHS, Natura 2000 gebieden en herstructureringsplannen in grote onzekerheid leven. De vraag is ook of grote herstructureringsplannen in b.v. de Bommelerwaard wel economisch uit kunnen. Aan de ene kant wordt er alles aangedaan om de economie op stoom te brengen en aan de andere kant worden er gezonde bedrijven het bestaan onnodig moeilijk gemaakt.

Veel agrarische grond wordt opgeofferd voor natuur, dat terwijl de vraag naar agrarische grond gaat toenemen. Het college heeft er hard aangewerkt om veel gronden te bestempelen als natuur en veel natuur gebieden ingericht. Het realiseren van de EHS is “a hell of a job” , wat gepaard gaat met grote geldstromen. Maar door de vele bomen is het bos niet meer te zien, want wat de uiteindelijke totale kosten zijn, is niet voor de Provinciale Staten inzichtelijk.

Gelderland heeft een EHS opgave van 2920 ha, waarvan nog 1890 ha aangekocht moet worden. Nadat de provincie 460 ha van de hand heeft gedaan i.v.m. de opgelegde verkooptaak, zijn er vanuit de BBL gronden nog 670 ha grond over die geruild of verkocht kunnen worden.

Dan rest uiteindelijk nog een aankoop van 1220 ha. Het kan heel goed zijn dat alleen al voor de verwerving van de EHS gronden nog minimaal 50 miljoen nodig is. En dan moet er nog afgeschreven worden door functieverandering, waarvoor al 65 miljoen is gereserveerd en dan moet er nog ingericht worden. Daar hangt dan ook nog een prijskaartje aan van minimaal 25 miljoen.

Dat er risico’s zijn op het gebied van natuur ziet men terug bij de inventarisatie van de risico’s. Daar worden veel natuur projecten genoemd. De kans is reëel dat de kosten voor de realisatie van de EHS, de natuur buiten de EHS en het beheer van de natuur een zware stempel gaan drukken op de toekomstige begrotingen. Ook gezien het feit dat de inkomsten voor de provincie zullen dalen en de provincie niet meer vrij over het stamkapitaal kan beschikken. In hoeverre is het, om het college maar even te citeren, nog haalbaar en betaalbaar? Graag een reactie van de Gedeputeerde.

De kosten voor het natuurbeleid moeten inzichtelijk gemaakt worden. Uit door de PVV fractie ingediende schriftelijke vragen (PS2014/218) blijkt dat dit college niet staat te trappelen om een overzicht te verschaffen waar in de totale kosten vermeld staan betreffende het natuurbeleid. Namens de PVV fractie dien ik dan ook een motie in, met het verzoek aan het college om een overzicht te verschaffen waarin alle gemaakte kosten en toekomstige kosten vermeld zijn, m.b.t. het natuurbeleid EHS-GGN vanaf 1990, zodat de Provinciale Staten goed onderbouwde beslissingen kunnen maken.

Vrz, het college wil Gelderland graag internationaal op de kaart zetten. Ik zal er 2 reizen uitlichten. Er is een handelsmissie naar China geweest onder leiding van de gedeputeerde Traag. Nu is zij zeker wel een charmante verschijning, maar de kans is toch groot dat de minister van Economische Zaken meer aanzien geniet in China. Daar om de vraag aan het college: Kan het college niet beter het Gelderse bedrijfsleven stimuleren om op handelsmissie te gaan met de minister of staatssecretaris? Men kan zich daar gewoon voor inschrijven. En dan kan de Arnhemse wethouder meneer van Wessem ook gewoon thuis blijven, zeker gezien het feit dat een kleine Chinese stad 5-10 miljoen inwoners heeft. Met deze aantallen is Arnhem met haar 150.000 inwoners een buurtschap. Je moet je dan echt afvragen of een Arnhemse wethouder wel serieus wordt genomen. Uit eerdere rapporten blijkt dat de Gelderse Chinese handelsmissies weinig concreets opleveren.

Dan de gedeputeerde van Dijk, hij had in het voorjaar 2013 al een vooruitziende blik, hij ging tussen het college geven door, naar de Oekraïne met de Commissie Assembly of European regions. Want voor dat je het weet is de Oekraïne ingelijfd door de EU, het geen niet zonder slag of stoot zal gebeuren. De vraag rijst dan, of dat het wel allemaal waard is. Want wat is dan de opbrengst van een dergelijke reis, los gezien van het feit of het wel juist is dat de EU, de Oekraïne kosten wat het kost de Europese Unie wilt intrekken. Het lijkt de PVV fractie dat de gedeputeerde al meer dan genoeg heeft aan de diverse lastige Gelderse dossiers.

Vrz, terwijl de burgers iets minder pensioenpremie gaan betalen wordt er een extra voorziening getroffen van € 7,7 miljoen in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Het college geeft aan dat dit noodzakelijk is, omdat de berekeningen gemaakt waren met verouderde sterftetafels. We worden namelijk ouder. En dat zie je ook in de sterftetafels. In 2000 werden wij nog gemiddeld 78,2 jaar en in 2012 79,9 jaar. Een verschil van 1,7 jaar. Vergeleken met 2011 worden wij nu 4 maanden ouder, maar wij gaan 2 jaar langer werken en dus 2 jaar langer pensioenpremie betalen. De vraag komt dan op of deze extra voorziening van € 7,7 miljoen wel echt noodzakelijk is.

Opvallend is dat de pensioen voorziening jaarlijks actuarieel wordt berekend door een externe partij. Ik kan mij amper voorstellen, dat deze externe partij oude sterftetafels heeft gebruikt. Als dat wel het geval is, kan men zich afvragen of deze externe partij wel capabel is. Of heeft het soms te maken dat de voorziening tot 1 januari 2014 is gebaseerd op eindloon i.p.v. middenloon? Een pensioen voorziening gebaseerd op eindloon brengt namelijk enorme kosten met zich mee. Het is niet voor niets dat pensioen voorzieningen voor het gros van de burgers gebaseerd is op middenloon. In ieder geval kan het college rustig bij de kinderen gaan wonen, want voor als nog, ziet het er naar uit dat er dan enkel op de AOW wordt gekort en niet op het pensioen. Al hoewel Brussel de rijk gevulde pensioenfondsen al in het vizier heeft. Maar geen nood, de pensioen voorziening voor de politieke ambtsdragers is nog steeds niet onder gebracht bij het ABP. Het traject rond deze wetgeving heeft vertraging opgelopen, door o.a. de slechte financiële positie van het ABP. Terwijl Henk en Ingrid gedwongen bij het ABP zitten, blijven de politieke ambtsdragers uit de risicozone. Vrz, het doet mij denken aan het boek Animal Farm van George Orwell. Op de boerderij der dieren had men eerst de stelling : “alle dieren zijn gelijk”. Later werd dit veranderd in “alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen”.

2471 keer gelezen