vrijdag, 08 november 2013 15:47

Motie Volksgezondheid

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp Volksgezondheid

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat;

- In het begrotingsvoorstel voor 2014 wordt genoemd: "Voldoen aan maatschappelijke eisen; naast de "vergroening" van de productie zal, specifiek voor de veehouderij, hierbij de verduurzaming op de aspecten dierwelzijn, volksgezondheid, veterinair, milieu en landschappelijke inpassing, een item zijn";
- De mogelijke relatie tussen de veehouderij en de volksgezondheid momenteel nog onderwerp van discussie is bij zowel Rijk, provincies, gemeenten en wetenschap;
- Er momenteel nog diverse wetenschappelijke onderzoeken omtrent dit onderwerp lopen;

Overwegende dat;

- Beleidsvoorstellen, zover mogelijk, wetenschappelijk onderbouwd zouden moeten zijn;

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

- Geen provinciale 'kop' op het gebied van volksgezondheid in te voeren ten opzichte van eisen vanuit het Rijk, en omringende provincies;
- Beleid omtrent veehouderij en de mogelijke relatie tot volksgezondheid slechts te ontwikkelen en uit te voeren indien dit wetenschappelijk onderbouwd is.

en gaan over tot de orde van de dag.

D. ter Haar

1777 keer gelezen