vrijdag, 08 november 2013 15:40

Motie investeringsimpuls – bruggen Twentekanaal

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp investeringsimpuls – bruggen Twentekanaal

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat
- Het afknijpen van toegestane tonnages over een groot deel van de bruggen over het Twentekanaal een grote impact heeft op de bereikbaarheid en dus concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de Achterhoek
- Bedrijven en agrariërs op kosten worden gejaagd door de verslechterde bereikbaarheid
- De bruggen over het Twentekanaal in veel gevallen sterk verouderd zijn.

Verzoeken GS
- De vervanging en/of groot onderhoud aan de bruggen over het Twentekanaal integraal onderdeel te laten uitmaken van de investeringsimpuls.

En gaan over tot de orde van de dag

Eric Venema, Partij Voor de Vrijheid

1557 keer gelezen