maandag, 08 juli 2013 15:05

Frictiekosten

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum: 05-07-2013
van: D. ter Haar
onderwerp: Jeugdzorg - frictiekosten

Inleiding

Per 1 januari 2015 zal de jeugdzorg van de provincie worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Voor 31 oktober moet gemeenten transitie-arrangementen maken voor alle samenwerkingsregio's, in overleg met de provincies, verzekeraars en relevante aanbieders. De juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisatie zijn nog niet duidelijk. Naar aanleiding van het concept Jeugdwet, het dossier Transitie Jeugdzorg heeft de PVV, omdat wij ons ernstige zorgen maken en in het kader van onze controlerende taak, een aantal vragen over de frictiekosten.

Er zullen bij de ingang van de transitie van de Jeugdzorg aanzienlijke - en momenteel niet begroot - frictiekosten zijn zoals:

  • Lopende huurcontracten van o.a. kantoorpanden waar de Jeugdzorg is gevestigd en die waarschijnlijk moeten worden afgekocht.
  • Panden in eigendom van Jeugdzorg die moeten worden afgestoten en dus verkocht wat in de huidige markt bijna een onmogelijke opgave is. In vele gevallen zullen deze panden met verlies ( dus beneden de boekwaarde) moeten worden verkocht.
  • Wachtgeldregelingen voor personeel dat na 1 januari 2015 overbodig is geworden maar nog wel in dienst is van Jeugdzorg. De wachtgeldregeling in de zorg geldt voor een periode van 3 jaar.
  • Het afboeken van de kantoorinrichting zoals kantoormeubelen en degelijke.

Vragen

1. Hebt u een overzicht van deze en andere te verwachte frictiekosten in het kader van de transitie Jeugdzorg en de decentralisatie?

2. Zo niet, wat is hiervan de reden en bent u bereid om deze en andere te verwachte frictiekosten in kaart te brengen of in kaart te laten brengen door dit op te vragen bij Jeugdzorg en/of andere betrokken zorginstellingen en/of aanbieders?

4. Wanneer u niet bereid bent om dit in kaart te brengen of op te vragen, wat is hiervan de reden?

In het verleden heeft uw college aangegeven de frictiekosten niet uit eigen autonome middelen te willen financieren.
4. Onderschrijft u deze mening vandaag de dag nog steeds? Zo ja, welke argumenten heeft u hiervoor? Zo neen, waarom is deze mening veranderd?

2544 keer gelezen