donderdag, 04 juli 2013 11:57

Beantwoording nadere vragen gebruik dienstauto algemeen directeur

Inleiding
N.a.v de beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende het gebruik van de dienstauto algemeen directeur (PS2013-448) zijn er nog nadere vragen:

 

Vraag 1
In uw antwoorden op de door ons eerder gestelde vragen geeft u aan dat het gebruik van de dienstauto door de voormalig en huidig algemeen directeur tot 15 juni 2011 gezien dient te worden als een gewoonterecht/een gewoonteregel. 
Hoe kan sprake zijn van gewoonterecht/een gewoonteregel indien op dat moment de Dienstreisregeling voor de provincie Gelderland van toepassing was?

Antwoord
Wij hebben geconstateerd dat er naast het geschreven recht dat in de Dienstreisregeling provincie Gelderland is neergelegd ook ongeschreven gewoonterecht is ontstaan op het gebruik van de dienstauto door de Algemeen Directeur. In de overheidspraktijk komt naast het geschreven recht vaak ongeschreven gewoonterecht voor. Het meest bekende voorbeeld vormen de zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur die in het verleden als ongeschreven rechtsbeginselen zijn ontstaan. Met betrekking tot het gebruik van de dienstauto heeft de Algemeen Directeur ons erop gewezen dat het ongewenst is dat de regels die het gebruik van de dienstauto door de Algemeen Directeur reguleerden niet op papier stonden, hetgeen heeft geleid
tot ons besluit van 14 juni 2011.

Vraag 2
U geeft aan dat u op 14 juni 2011 tevens heeft besloten dat het gebruik van de dienstauto door de algemeen directeur plaatsvindt overeenkomstig de instructie voor het gebruik van de dienstauto's door de CdK en Gedeputeerden.
Houdt dit in dat de algemeen directeur de dienstauto tevens mag gebruiken voor woonwerkverkeer?
Indien het antwoord ja is, dan zou de PVV fractie graag willen weten of de algemeen directeur valt onder de afkoopregeling die de provincie Gelderland met de fiscus is overeengekomen inzake de fiscale bijtelling gebruik dienstauto's? Deze regeling geldt toch alleen voor de CdK en de Gedeputeerden.

Antwoord
Nee. In de verklaring van 15 juni 2011 is opgenomen dat de Algemeen Directeur de dienstauto niet meer gebruikt voor woon-werk verkeer.

Vraag 3
Wat is de huidige woonplaats van de algemeen directeur en sinds wanneer? Wat is voor die datum zijn woonplaats geweest?

Antwoord
Vanaf het moment van indiensttreding bij de provincie Gelderland is de Algemeen Directeur woonachtig in Den Haag.

Vraag 4
Is uw besluit van 14 juni 2011 gebaseerd op artikel 11 van de Dienstreisregeling voor de provincie Gelderland? Zo ja, is dit artikel aan te merken als een hardheidsclausule?

Antwoord
Ons besluit is gebaseerd op artikel 11 lid 2 van de Dienstreisregeling provincie Gelderland. Artikel 11 lid 2 is geen hardheidsclausule maar, blijkens de tekst daarvan, een afwijkingsbevoegdheid.

Vraag 5
Wij hebben aan de hand van de rittenstaten vastgesteld dat de huidige algemeen directeur op diverse data, aan het einde van de dag, met de dienstauto kennelijk wordt gebracht naar de kantoren van organisatie adviesbureaus (Wagenaar-Hoes te Driebergen en Berenschot te Utrecht) en vervolgens aansluitend in de avond met de dienstauto naar huis wordt gebracht (in Den Haag). Zie onder andere 2 februari 2010, 12 februari 2010, 10 juni 2010.
Waarom is de algemeen directeur op die momenten niet met eigen vervoer gereisd of met het openbaar vervoer? Indien hij inderdaad bij de betreffende organisaties is geweest, waarom was dat dan noodzakelijk?

Antwoord
Het betreffen zakelijke afspraken die ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de provincie zijn gemaakt. De dienstauto kan ingezet worden voor zakelijk verkeer (vastgelegd in de verklaring inzake de ter beschikking gestelde dienstauto). Voor deze ritten is beoordeeld dat de inzet van de dienstauto de meest doelmatige wijze van vervoer was op dat moment.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - plv. secretaris

2186 keer gelezen