dinsdag, 11 juni 2013 17:23

Beantwoording schriftelijke Statenvragen over gebruik dienstauto algemeen directeur

Inleiding
Op dinsdag 14 juni 2011 heeft u als college van Gedeputeerde Staten het besluit genomen de algemeen directeur toestemming te verlenen gebruik te maken van de dienstauto's. Naar aanleiding van dit besluit heeft de PVV-fractie de volgende vragen.

Vraag 1:

Wat houdt uw besluit van 14 juni 2011 in of beter gezegd op welke momenten/in welke situaties mag de algemeen directeur gebruik maken van de dienstauto's?

Antwoord:
Het besluit van 14 juni 2011 houdt in dat de algemeen directeur/secretaris voor zakelijke reizen gebruik kan maken van een dienstauto.

Vraag 2:
Wanneer is uw besluit onder 1 in werking getreden?

Antwoord:
Ter uitvoering van het besluit van 14 juni 2011 is een verklaring inzake de ter beschikking gestelde dienstauto opgesteld. Op 15 juni 2011 is deze verklaring opgemaakt en na de ondertekening is het besluit van 14 juni 2011 in werking getreden.

Vraag 3:
Zijn in uw besluit onder 1 daarna nog wijzigingen opgetreden? Zo ja, wat houden deze wijzigingen in en wanneer zijn die ingegaan?

Antwoord:
In ons besluit van 14 juni 2011 zijn daarna geen wijzigingen opgetreden.

Vraag 4:
Welke regeling gold voor de datum van 14 juni 2011 ten aanzien van het gebruik van de dienstauto's door de algemeen directeur?

Antwoord:
Het gebruik van de dienstauto door de algemeen directeur is sinds jaar en dag staande praktijk binnen de provincie Gelderland. De huidige algemeen directeur heeft het gebruik van zijn voorgangers voortgezet. Het ontbreken van een regeling hierover heeft hij, na hierover door zijn medewerkers te zijn geïnformeerd, zelf in ons college aangekaart. Door het besluit van 14 juni 2011 is geformaliseerd dat de algemeen directeur gebruik mag maken van de dienstauto.

Vraag 5:
Mogen andere ambtenaren, dan de algemeen directeur, ook zelfstandig gebruikmaken van de dienstauto's met of zonder chauffeur? Indien dat niet het geval is, waarom niet?

Antwoord:
Nee, op grond van artikelen 6 en 7 van de Reisregeling Provincie Gelderland maken ambtenaren voor een dienstreis gebruik van het openbaar vervoer. Indien de bestemming van de dienstreis naar het oordeel van de leidinggevende niet of niet op doelmatige wijze met het openbare vervoer kan worden bereikt, kan de ambtenaar gebruik maken van een huurauto of van zijn eigen auto.

Vraag 6:
Mag de algemeen directeur gebruik maken van een taxi op kosten van de provincie Gelderland? Zo ja, in welke gevallen?

Antwoord:
In ons besluit d.d. 14 juni 2011 hebben wij bepaald dat het gebruik maken van een dienstauto door de algemeen directeur plaatsvindt overeenkomstig de Instructie voor het gebruik van de dienstauto's door de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden. In deze instructie wordt in artikel 1, aanhef en onder e. onder dienstauto verstaan een door de provincie ter beschikking gestelde auto, met of zonder chauffeur. Ingevolge artikel 2.3 van die instructie wordt onder dienstauto mede verstaan een door de provincie ingehuurde auto. Op grond van deze bepalingen zijn wij van mening dat onder een dienstauto in dit geval ook moet worden verstaan een door de provincie gehuurde taxi. De algemeen directeur kan, evenals dat bij de gedeputeerden het geval is, gebruik maken van een taxi indien hij een zakelijke reis maakt en er op dat moment geen reguliere dienstauto voor hem beschikbaar is.

Vraag 7:
Mogen andere ambtenaren, dan de algemeen directeur, zelfstandig gebruik maken van een taxi op kosten van de provincie Gelderland? Zo ja, in welke gevallen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 5.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

1993 keer gelezen