dinsdag, 11 juni 2013 17:01

Beleidsnota 2013 - Marjolein Faber

Vrz,

Als u de beleidsrekening door leest lijkt het als of de crisis aan de provincie voorbij gaat. De provincie zit ruim in haar financiële middelen. Als u de beleidsrekening  goed bestudeert zijn er een paar opvallende punten. Ik zal mij enkel richten op deze punten.

Opvallend is het resultaat van deze beleidsrekening. GS geeft aan dat het resultaat 11,7 miljoen is. Maar laten wij niet de groei van de reserves buiten beschouwing laten. Deze zijn gegroeid zijn met   52,7 miljoen.   De groei van de reserves kan veroorzaakt worden doordat beleggingen meer hebben opgebracht. Maar ook een hogere opbrengst heeft invloed op het resultaat. Het kan ook o.a. veroorzaakt worden door onderbesteding. Het staat als een paal boven water dat de reserves gegroeid zijn met 52,7 miljoen. Het totale resultaat is gewoon 64,4 miljoen .

 

Het is minstens de derde achtereen volgende keer dat de groei van de reserves door GS niet wordt meegeteld in het resultaat. Deze handelswijze kan een verkeerd beeld geven van de werkelijkheid. De vraag is waarom GS voor deze handelswijze kiest. Graag een reactie van GS.

(Stand reserve + het resultaat 31-12-2011  5.044.904.000 Stand reserve + het resultaat 31-12-2012  5.109.305.000  Verschil 64,4 miljoen (blz 230) )

Ondanks de riante financiële positie van de provincie zijn er wel degelijke risico´s.  Ik zal er enkele nader benoemen.

Op Europees nivo wordt er gewerkt aan het banken toezicht. Minister Dijsselbloem  geeft aan dat het belangrijkste is dat publieke middelen als laatste moeten worden ingezet als een bank in zwaar weer terecht komt.. Eerst moeten banken zelf proberen hun zaken op orde te krijgen door onderdelen af te stoten, dan kunnen aandeel –en obligatie houders hun geld kwijt raken, gevolgd door onverzekerde depositohouders. Pas op het allerlaatste moment zal de Europese toezichthouder inspringen, samen met de staat waar de bank gevestigd is. Als dit werkelijkheid wordt kan dit gevolgen hebben voor de Spaanse obligaties. De provincie bezit voor zo’n 150 miljoen aan Spaanse obligaties. Gezien de economische situatie kan het aanhouden van deze obligaties een risico met zich meebrengen. Dit omdat voor een deel worden deze obligaties gegarandeerd door het koninkrijk Spanje. Maar hoe sterk blijft deze garantie gezien het optuigen van het banken toezicht? Daarnaast dient voor een deel van deze obligaties hypotheken en leningen aan projektontwikkelaars als onderpand. Executie verkopen van woningen neemt evenredig toe met het oplopen van de werkeloosheid. En deze laatste is in Spanje dramatisch wat zijn weerslag zal hebben op de uitstaande hypotheken.  Als de provincie nu de obligaties zou verkopen wordt er 1% (1,77 mjn)  verlies geleden. De PVV fractie vraagt dan ook aan GS om deze obligaties te verkopen. Of is de verleiding van de renteopbrengsten in relatie met de begroting beknot door wet HOF groter? Het klopt dat het schatkistbankieren veel minder opbrengt, maar voor de BV Nederland wordt in ieder geval 150 miljoen behouden. Is GS bereidt om de financiële crisis in een breder perspectief te plaatsen en het algemene belang van de BV Nederland te dienen en deze 150 miljoen te behouden voor Nederland? Graag een reactie van GS.

Overtollige liquide middelen en beleggingen dienen door het schatkistbankieren aangehouden te worden bij de ministerie van Financiën. Dit dient als bijdrage aan de EMU schuld. In de staatscourant is er een melding gemaakt dat alle lopende contracten en beleggingen van voor 4 juni 2012 worden gerespecteerd. Toch heeft dit college na 4 juni 2012 voor 100 miljoen staatsobligaties aangekocht. GS geeft aan dat er een mogelijk risico is dat het Ministerie de provincie verplicht de obligaties te verkopen en het bedrag om te zetten in een deposito bij de schatkist. De PVV fractie is van mening dat dit risico voor  vrijwel 100% zeker is. Voor het ministerie van financiën is het financieel veel aantrekkelijker om een deposito aan te houden dan een staatslening. Het rijk zit te zweten om meer financiële armslag en zal geen kans onbenut laten. Zeker niet bij een rijke provincie als Gelderland. De regeringspartij de PvdA zal zeker uitgaan van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En de VVD, die doet gewoon vrolijk mee.

De PVV fractie heeft diverse malen gewezen op dit risico betreffende de aankoop staatsobligaties.. GS heeft willens en weten die risico genomen. Mijn vraag is aan GS waarom zij dit risico willens en wetens heeft genomen? En wat zijn de financiële consequenties van het eerder verkopen van deze obligaties? Of is GS voornemens om ergens 100 miljoen vandaan te toveren? Verwacht men in 2013 100 miljoen over te houden en deze hiervoor in te zetten? Graag een reactie van GS. In hoeverre heeft GS getracht PS zand in de ogen te strooien met het onjuiste citaat uit de memory van toelichting van het wetsvoorstel schatkistbankieren?  Dit citaat staat in de bevindingenlijst van de accountant, die op zijn beurt vertelde dat het citaat aangeleverd was door GS. Hiermee werd gesuggereerd dat het aankopen van staatsobligaties zou voldoen aan de criteria van het schatkist bankieren. Maar zoals iedereen die wat weet van boekhouden begrijpt, dat een uitstaande schuld anders op de balans staat dan een deposito. Voorzitter dit is nu zo’n voorbeeld waar bij PS op het verkeerde been wordt gezet.

Niet alleen de gemeenten hebben kopzorgen over de grondposities, ook de provincie heeft een prijs risico van de grondvoorraad . Er is sprake van A gronden en B gronden. A gronden zijn aangekocht voor 1 januari 2011. B gronden zijn na 1-1-2011 aangekocht. DLG heeft in opdracht van de provincie A gronden aangekocht. Deze gronden zijn vervolgens op naam gezet van BBL (Buro beheer landbouwgronden) . Deze gronden staan op de balans als vordering op BBL voor de aankoop waarde. Bij het doorleveren van deze gronden wordt de vordering op BBL verlaagd met de bijbehorende aanschafwaarde. Dit gedeelte van de financiële afwikkeling geschiedt dan neutraal. Maar naar welke instantie geschiedt de doorlevering? Komen de gronden op naam van de provincie of op naam van de eindbeheerder? Wordt er altijd door geleverd voor de aanschafwaarde? Zo niet waar gaat in dat geval de winst of het verlies heen?  Graag een reactie van GS.

Voor B gronden geldt dat de provincie een risico loopt voor het verschil veroorzaakt door de aanschaf waarde en agrarische waarde. En vervolgens de waardedaling van de grond als het natuurgrond wordt. Hier wordt wel een reservering gemaakt, maar naarmate de tijd verstrijkt neemt het verlies toe. Het risico is ook nog lastig in te schatten daar er op perceel nivo de grondpositie niet inzichtelijk is.. Dit is hoogst opmerkelijk. De PVV fractie vraagt dan ook met klem aan GS om een overzicht te verstrekken van alle A en B gronden waarop vermeld staat de aanschafwaarde, de actuele taxatie waarde en de verwachte afwaardering. Is GS in het bezit van een dergelijk overzicht?  Afwaarderingen zullen de begroting drukken, zeker als deze wordt ingekaderd door wet HOF. Een extra reden om meer grip op DLG te krijgen en deze in te bedden in de provinciale organisatie en NIET op afstand te houden. Op afstand houden past beter in de krimptaakstelling van het ambtelijk apparaat. Maar een ieder kan begrijpen dat als de provincie verplicht DLG medewerkers moet overnemen, dit invloed heeft op de omvang van het aantal fte.

De PVV fractie vraagt zich ook af in hoeverre subsidie ontvangers worden gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij navraag betreffende subsidieverstrekking aan de gemeente Culemborg vanuit Kleine Steden Beleid blijkt dat onderliggende stukken die de ontvanger verplicht in de administratie dient te hebben, niet aanwezig zijn bij de provincie. Deze stukken bevatten informatie die nodig is voor een juist inzicht in de realisatie van de te subsidiëren activiteiten en voor de juiste subsidieverstrekking.  Maar de provincie schroomde niet om 2,1 miljoen subsidie te verstrekken.  Tevens gaf de provincie aan dat het vanuit bestuurlijk oogpunt niet gewenst is om deze op te vragen. Kortom een statenlid werd niet tegemoet gekomen om haar controlerende taak uit te voeren . Voorzitter, dit is nog maar één voorbeeld. De PVV fractie vraagt zich af hoeveel miljoenen er op deze wijze worden weggezet.

Vrz, ik rond af. De PVV fractie is van mening dat GS niet altijd een volledige en heldere voorstelling van zaken geeft. En dat betreurt mijn fractie.

1822 keer gelezen