woensdag, 13 februari 2013 12:01

Subsidieverzoek Museumpark Oriëntalis

Vz, dank u wel. Allereerst wil ik beginnen om GS te complimenteren met het voorliggende stuk. De gedeputeerde heeft ons een overzichtelijke notitie doen toekomen met daarin de subsidiestromen duidelijk gedocumenteerd. En dat is in het woud van subsidies bij Oriëntalis toch een hele prestatie. Bovendien kunnen we constateren dat sinds het aantreden van de PVV in 2011 mevrouw Traag zich inmiddels toch achter het PVV standpunt heeft kunnen scharen. Voorzitter, laat mevrouw Traag wat dit betreft een voortrekkersrol binnen GS vervullen.

Vz, dat gezegd hebbend wil ik u duidelijk maken hoe de PVV in algemene zin tegenover subsidierelaties met vooral musea staat. De Partij voor de Vrijheid is van mening dat kunst en cultuur, en daarmee dus ook musea, behoren tot activiteiten die vrij zijn van verplichtingen. Concreet betekent dit dat leerlingen bijvoorbeeld niet verplicht les horen te krijgen over kunt en dat de Gelderse belastingbetaler niet verplicht meebetaalt aan kunstenaars en musea. Dit zou moeten behoren tot het persoonlijke domein. De personen die liefhebber zijn, er hun werk van hebben gemaakt of die het van belang vinden dat dit overeind blijft; zij dienen de financiële kar te trekken. Dat staat dus los van de vraag of de betreffende kunst bij mij als Statenlid of ons als PVV wel of niet in de smaak valt.

Je zou kunnen zeggen dat wat betreft de provinciale kunst en cultuuragenda de PVV de liberale partij bij uitstek is. Een andere kant van de medaille is logischerwijs dat als gevolg van deze marktwerking, zoals bij Oriëntalis, het tot gevolg kan hebben dat er sluiting plaats zou kunnen vinden. Toch mogen wij als politici niet uit een gevoel van medelijden of compassie dan wederom de portemonnaie trekken.

De PVV is van mening dat het inmiddels gênant begint te worden dat een partij als o.a. het CDA, maar ook de PvdA, steeds weer hetzelfde geluidsfragment afdraaien als het gaat om Oriëntalis, namelijk; “Wij vragen u om het nog 1 kans te geven”. Voorzitter, dat is natuurlijk een farce. Die kans is er al meerdere malen geweest. En ik constateer daarom ook dat er een aantal partijen in deze Staten zijn die keer op keer valse hoop geven en dat is richting alle betrokkenen absoluut niet sjiek.

Voorzitter, het park en ook de medewerkers hebben te lijden gehad onder mismanagement, wanbestuur en een subsidieverslaafd voormalig provinciaal bestuur. Dat is zuur voor de nieuwe lichting, maar de feiten liegen er niet om. Ruim 4,8 miljoen euro is er in het park gestoken en toch is de begroting niet sluitend. Voorzitter, bij de PVV is er onvoldoende vertrouwen dat het park, ook met de provinciale bijdrage, een structureel sluitende begroting zou krijgen. Al was het maar om de bezoekersaantallen die veel te rooskleurig worden ingeschat.

Voorzitter nu ik toch spreek over niet sluitende begrotingen wil ik op dit punt echt mijn zorg uitspreken. Er zijn, zo constateer ik sinds vorige week, partijen die belastinggeld willen spenderen aan organisaties die een niet sluitende begroting kennen. Dat vind ik zorgelijk, vreemd en uitermate fout. Gevoel mag niet de zakelijke kant overstijgen. Wij zijn als PVV van mening dat enige zakelijke preferentie ook bij de voorstanders van deze subsidieaanvraag niet zou misstaan. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit.

Vz, het woord ‘precedentwerking’  wordt vrijwel iedere vergadering wel bij een dossier genoemd; en terecht. Hiermee dienen wij als provinciaal bestuur goed op te letten, zo ook in het kunst- en  cultuurdomein. Kan de gedeputeerde aangeven welke indruk het volgens haar zou maken op andere organisaties met niet sluitende begrotingen als wij vandaag €165.000,- zouden uittrekken voor Oriëntalis? In hoeverre verdwijnt dan een stok achter de deur bij het afwijzen van andere subsidieaanvragen om deze reden?

Voorzitter, gezien deze situatie wil ik namens de PVV-fractie de volgende motie indienen.

Provinciale Staten spreken uit dat;

- Subsidieaanvragers niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie, indien zij voor het komende begrotingsjaar geen sluitende begroting kunnen overleggen.

Voorzitter, zojuist sprak ik al over het wanbestuur van de organisatie. Dit kreeg nog verder vervolg toen de naam werd gewijzigd in ‘Oriëntalis’. Een naam die weinigzeggend is en dit was duidelijk te zien aan de bezoekersaantallen. Niet alleen de naam werd overigens gewijzigd, maar ook het gedachtegoed. Zo werd de basis van het park ook verbreed richting andere godsdiensten en als gevolg hiervan werd in 2011 het ‘Arabische dorp’ geopend. Voorzitter, onder de traditionele aanhang van het park werd dit als dieptepunt van het park ervaren. En daar kan ik mij geheel bij aansluiten.

Voorzitter, bij het doornemen van de financiële paragraaf viel mijn oog op een boeking die vanuit de provincie is gedaan op 9 december 2002 onder de titel ‘Feest van Mohammed’. Vz, dat is het hét bewijs dat niet alleen het toenmalig parkbestuur, maar ook het toenmalig college van Gedeputeerde Staten volledig de weg kwijt waren. Het is te krankzinnig voor woorden dat iedere Gelderlander heeft meebetaald aan dit project. Een feest rond een perverse man die het tegenovergestelde voorstaat van wat wij zien als onze ‘Gelderse identiteit’.

Een feest rond een man die met 13 vrouwen een huwelijk sloot. Een man die in Mekka trouwde met Aïsha, die toen 7 jaar oud was. Een man die veroveringstochten voerde waarbij het bloed op zijn zwaard nooit de kans heeft gekregen om op te drogen. Vz, wreedheden, kinderhuwelijken, bloedvergieten; het vormt de persoon Mohammed. Voorzitter, als er dan al subsidie naar dit onderwerp zou moeten gaan, dan gaat dat wat ons betreft naar programma waarbij de Gelderlanders inzicht krijgen in de verschrikkingen van Mohammed, in plaats van naar het ‘feest van Mohammed’. Ik ben benieuwd voorzitter, of toekomstig koningin Maxima ook dan het lintje komt doorknippen.

Voorzitter, de PVV pleit voor marktwerking in de kunst- en cultuursector. De PVV pleit voor een gedegen financieel beleid. Voorzitter, onze wortels zijn Joods, Christelijk en Humanistisch. Daar ligt een kans voor de Heilig Landstichting.

Dank u wel.

10778 keer gelezen