woensdag, 23 januari 2013 13:56

Extra natuur door de strot geduwd

Vz, natuurrealisatie bestaat volgens dit college uit het smijten met miljoenen aan belastinggeld en het door de strot duwen van natuurplannen. Protest van burgers? Welnee, dat noemt dit college gewoon ‘draagvlak’.

Vz, in de Achterhoek, waar ook het gebied Beekvliet-Stelkampsveld ligt, hebben we daar een mooie spreuk voor: “He’j heurt wal good, maor he luusterd slecht!” Oftewel dhr. Van Dijk hoort wel goed, maar hij luistert slecht.

 

Vz, vanochtend heeft u allen kunnen zien hoe enorm veel draagvlak er in dit gebied is; namelijk geen. Er werd zelfs een handtekeningenlijst ingeleverd. Dat draagvlak is de afgelopen tijd vaak genoemd. En laat ik beginnen met een citaat van dhr. Van Dijk tijdens de commissievergadering over dit voorstel: “Als het gaat over in hoeverre er draagvlak is dan ziet u dat er voor wat betreft het Stelkampsveld door de groep 4BS vraagtekens en punten zijn neergezet … maar dat wat ons betreft niet zo mag lijken dat er totaal geen draagvlak is voor wat wij aan het doen zijn.” Einde citaat.

Voorzitter, dat is de visie van dhr van Dijk, dus nu weer even terug naar de realiteit. De belangengroep 4BS, die jarenlang vrijwillig ideeën hebben aangedragen en bereid waren om compromissen te sluiten hebben zich vorige week teruggetrokken uit de bestuurlijke begeleidingsgroep BBG. De CDA gedeputeerde baseert het draagvlak enkel op het feit dat 4BS zitting heeft genomen in de BBG. Maar voorzitter in de brief van 4BS aan ons als Statenleden noemen zij dit een ‘verdraaiing van feiten die zij zeer kwalijk achten en geen recht doet aan het proces’. Voorzitter, graag hoor ik de reactie van de gedeputeerde hierop.

Voorzitter, wat moet er wel niet gebeuren voordat deze gedeputeerde tot het inzicht komt dat er te weinig draagvlak is?

Voorzitter dan de natschade. Er wordt mij gevraagd in te stemmen met 7 miljoen euro, zonder dat ik weet welke verdeling er binnen dat bedrag zit. Ik vraag alsnog aan de gedeputeerde om die openheid vandaag te geven. De nadelen voor de agrariërs zijn inmiddels wel duidelijk… maar wat kunnen ze behalve vaagheid wél van u verwachten?  

Vz, ik herinner de gedeputeerde aan zijn woorden in het TV Gelderland nieuws afgelopen zaterdag, en ik citeer: “Er is geld beschikbaar voor de zogeheten natschade die gaat ontstaan. Dus wat dat betreft worden zij ruimschoots gecompenseerd voor hetgeen wat gaat gebeuren.”

Saillant detail is ook dat er op de bijeenkomst voor het gebied, waar 30 personen voortijdig de zaal hebben verlaten, wel verschillende bedragen voor de natschade genoemd werden. Voorzitter ik wil weten hoe dat kan? Waar komen die bedragen vandaan? En waarom noemt u ze dan niet?

Vz, dit college heeft vanaf het begin het motto: U roept, wij draaien. En daarom krijgt de milieulobby, de klimaatlobby, de natuurlobby en de kunstlobby bakken vol geld. Maar de gewone man, de hardwerkende MKB’er en de nuchtere boeren; zij mogen roepen, maar het college zal voor hen niet draaien. 

Vz, in het stelkampsveld is samen met vele partijen een landbouwvoorwaardenlijst opgesteld. De BBG heeft ermee ingestemd, zodat zowel de natuur alsmede de landbouw ondersteund zou worden. Deze voorwaardenlijst dient integraal deel uit te maken van dit project en ik dien daarom het volgende amendement in:

Het GGOR voorkeursscenario pas goed te keuren en de middelen ten behoeve van het project Beekvliet-Stelkampsveld pas beschikbaar te stellen nadat aan Provinciale Staten aannemelijk is gemaakt dat de beschikbare middelen ad €2.600.000,- ook voorzien in de kosten ter verbetering van de landbouwstructuur, zoals vastgelegd in de landbouwvoorwaardenlijst.

Vz, het moge duidelijk zijn dat wij als PVV-fractie grote moeite hebben met het proces zoals dat o.a. in het Stelkampsveld heeft plaatsgevonden, maar ook de natuurambitie van dit college in het algemeen steunen wij niet. Maar dat betekent niet dat ik niet samen wil werken aan verbeteringen. Problemen aankaarten doe ik als het nodig is, maar werken aan oplossingen doen wij ook. Daarom dien ik namens de PVV de volgende motie in:

 

Verzoeken GS;

Bij natuurontwikkelingsprojecten, in het kader van EHS, N2000, KRW en andere soortgelijke opgaven en projecten, in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek met alle betrokken partijen aan te gaan;

In een zo vroeg mogelijk stadium een afvaardiging namens de provincie Gelderland in gesprek te laten gaan met alle betrokken agrariërs en hierbij toe te spitsen op de betreffende bedrijfssituatie;

Deze gesprekken, zgn. keukentafelgesprekken, te voeren op het betreffende bedrijf, waarmee betrokkenheid wordt getoond en oplossingen op maat worden aangeboden en evt. problemen afgewogen;

Vz, vele natuurprojecten spelen al vele jaren en in het Stelkampsveld zelfs al sinds begin jaren ’90. Het draagvlak onder de bewoners is daar tot een dieptepunt gedaald en dat zal ook niet meer veranderen. Ik roep u allen, en vooral de gedeputeerde, op tot het trekken van lessen uit dit gebiedsproces. Processen zoals deze zijn precies de reden dat er überhaupt een kloof tussen de politiek en de burgers bestaat.

 

Vz, dank u wel.

2642 keer gelezen