maandag, 14 januari 2013 13:30

Demonstratie wethouders

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

     Geacht College,

     Graag uw aandacht voor de onderstaande vragen:

Inleiding

Achterhoekse wethouders wilde voor de nieuwjaarsreceptie van de Provincie, een protest actie voeren tegen problemen op het spoor Arnhem Winterwijk. Dit protest zou buiten geschieden. Echter kreeg men een verbod opgelegd dat kenbaar gemaakt werd door een medewerker van de provincie.

Citaten uit het Rapport `Demonstreren staat vrij` van de Ombudsman:

Het  recht  om  te  demonstreren  is  in  internationale mensenrechtenverdragen, bijvoorbeeld artikel 11 van het Europees verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM), en in artikel 9 van de Grondwet gewaarborgd. Kern van de zaak is dat het een ieder vrij staat om te demonstreren. De burger kan op die manier deelnemen aan het democratische proces. Beperking van de demonstratievrijheid mag alleen als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Kenmerkend voor het recht op demonstratie is dat het een laagdrempelig middel is om  invulling  te geven  aan de vrijheid van meningsuiting. De burger  is daarvoor niet afhankelijk van bijvoorbeeld toegang tot de media. Hij kan eenvoudigweg en spontaan de straat  op  gaan  om  zijn mening  kenbaar  te maken. Met  een  demonstratie wordt  beoogd de aandacht te trekken van het aanwezige publiek en van bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers. Als ook de media  erover berichten, dan wordt zelfs een nog  groter publiek bereikt. Vanwege de bijzondere rol van demonstratievrijheid in onze democratie is het van groot belang dat de overheid ervoor zorgt dat het recht op demonstratie tot bloei kan komen. Zoals een rijk geschakeerde pers wezenlijk is voor de democratie, geldt dat niet minder voor een rijke schakering van acties en demonstraties op de plaatsen die ertoe doen.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om een demonstratie te beëindigen. De enkele reden dat de demonstratie niet is aangemeld, is daarvoor echter  onvoldoende.

Vraag/Vragen*

  1. Was GS op de hoogte van het feit dat de Achterhoekse wethouders een protest actie uitvoerden op 8 januari?
  2. Heeft de betreffende medewerker van de provincie in overleg met GS gehandeld? Zo nee, met wie heeft de medewerker overleg gehad. Indien de medewerker geen overleg heeft gevoerd, was de medewerker bevoegd om dit verbod op te leggen?  Zo ja, is GS bevoegd om een dergelijk verbod op te leggen?
  3. Is er overleg geweest met de burgermeester van Arnhem om de protestactie te beeindigen? Zo ja, heeft de burgermeester aangegeven dat deze actie beëindigd moest worden? Zo ja op opgrond waarvan? Indien er geen overleg is gepleegd met de burgermeester, op grond waarvan is het verbod op protest gestoeld?

 

Hoogachtend,

 

M.H.M.Faber –van de Klashorst

3567 keer gelezen