woensdag, 02 januari 2013 16:05

Windmolenparken

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Geacht College,

Deze week is een rechterlijke uitspraak[1] gedaan te Breda betreffende de vergunning voor een windmolenpark bij Heijningen, Noord-Brabant. In deze rechterlijke uitspraak heeft de rechter aangegeven dat er nader onderzoek moet worden verricht naar de gevolgen van dit windmolenpark op de omringende natuur.

De rechterlijke uitspraak is ook voor Gelderland actueel, gezien onder andere de plannen voor het windmolenpark Bijvanck in de gemeente Zevenaar. De PVV heeft daarom de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Vragen

Heeft de provincie ten aanzien van windmolenpark Bijvanck in gemeente Zevenaar, reeds onderzoek verricht naar de gevolgen op de plaatselijke natuur? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten en welke conclusies en/of aanbevelingen volgden hieruit? Zijn de uitkomsten in de vorm van een rapport beschikbaar voor Provinciale Staten?

Bent u met de PVV van mening dat deze rechterlijke uitspraak voldoende aanleiding geeft tot nader onderzoek? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven? Zo neen, waarom niet?

Heeft de rechterlijke uitspraak in Noord-Brabant naar de mening van GS ook gevolgen voor de provincie Gelderland en in het bijzonder voor windmolenpark Bijvanck ? Zo neen, waarop baseert u dat?

Bent u met de PVV van mening dat windmolens en -parken niet in de directe leefomgeving van beschermde diersoorten moeten worden geplaatst, zeker wanneer er kans op ernstige hinder en zelfs doding is? Zo neen, waarom niet?

Bent u met de PVV van mening dat, indien een windmolen(park) vele dierlijke slachtoffers maakt, dit park dan zou moeten worden stopgezet en geëvalueerd? Maakt u hierbij ook onderscheid tussen bedreigde en niet bedreigde diersoorten? Zo neen, waarom niet?

In Gelderland worden miljoenen euro's geïnvesteerd in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) om grote en aaneengesloten gebieden te creëren om o.a. het migreren van dieren tussen verschillende populaties te bevorderen. Bent u met de PVV van mening dat windmolens in deze gebieden niet thuishoren? Bent u bereid om actief uw bevoegdheden te gebruiken om de bouw van windmolens in deze gebieden tegen te gaan?  Zo neen, waarom niet?

De gemeente Zevenaar heeft, breed gedragen in de gemeenteraad, haar medewerking aan windmolenpark Bijvanck geweigerd. Is dit voor GS aanleiding om de aanleg van dit windmolenpark uit te stellen dan wel te schrappen? Zo neen, waarom niet ? Zo neen, hoe zwaar weegt dan voor u de besluitvorming in deze overheidslaag en welk signaal geeft u daarmee af richting de Gelderse burgers?

In hoeverre houdt u bij het plannen en realiseren van windmolenparken rekening met de eventuele herstart van vliegveld Twente? Denkt u hierbij ook aan de problematiek in dezen bij vliegveld Lelystad.

Rechterlijke uitspraken, natuuronderzoeken en het eventueel stilleggen van windmolenparken kunnen negatieve gevolgen hebben voor de energievoorziening. Is GS van mening dat windenergie hierdoor een verminderd betrouwbare energiebron is en dat andere energiebronnen de voorkeur zouden moeten hebben? Zo neen, waarop baseert u dat?

 

Hoogachtend,

 

E.N. Venema en D. ter Haar

Partij Voor de Vrijheid

 

4691 keer gelezen