donderdag, 28 mei 2015 12:10

Provincie hoeft zich kennelijk niet te houden aan wetgeving

Provincie hoeft zich kennelijk niet te houden aan wetgeving.

De overheid legt wetgeving op, maar houdt zich er  niet aan. Dit blijkt uit een onderzoek van de PVV Gelderland.
Wat is er aan de hand?
De PVV Gelderland heeft bij de Commissaris van de Koning de heer Conielje aangegeven dat het onderzoeksbureau, die een integriteitsonderzoek heeft verricht bij de  nieuwe Gelders gedeputeerden, niet bevoegd is om een dergelijk onderzoek te verrichten. Het onderzoeksbureau in kwestie heeft aangegeven dat zij niet vergunningplichtig is. Na een onderzoek verricht door PVV Gelderland blijkt dat er wel een vergunning vereist is.

Na eigen onderzoek van de PVV Gelderland worden de volgende conclusies getrokken:

1. Tijdens de hoorzitting op 29 april 2015 is Provinciale staten van Gelderland in het algemeen en de PVV Gelderland in het bijzonder, onjuist en onvolledig geïnformeerd door de Commisaris van de Koning
2. Het bureau Necker van Naem blijkt, gelet op de aard van de door haar verrichte werk-zaamheden in relatie tot de brief van de Dienst Justis van 18 mei 2015, onder de vergunningplicht te vallen van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
3. Het valt de Commisaris van de Koning te verwijten dat hij op 28 april 2015 uitsluitend navraag heeft gedaan bij Necker van Naem in plaats zich te wenden tot de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Indien hij dat wel had gedaan dan was conclusie 1. niet getrokken;
4. Verder is gebleken dat Necker van Naem kennelijk niet in staat blijkt zelf vast te stellen dat haar daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, dit terwijl zij op de hoogte was van de brief van 16 juni 2009 van de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van          Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (bijlage 4 en dan met name bladzijde 7 boven hoofdstuk 3).

Lees hier het volledige rapport


Bericht in de Telegraaf 28 mei 2015:

Provincies huren illegaal detectives in

Amsterdam | Bart Mos

bron: Telegraaf

Diverse provincies laten de integriteit van hun nieuwe bestuurders onderzoeken door illegale detectivebureaus. Dit beweert de PVV in Gelderland.

Adviesbureaus Necker van Naem uit Maarsbergen en Berenschot uit Utrecht screenen kandidaat-gedeputeerden in opdracht van respectievelijk de provincies Gelderland, Noord-Holland, Limburg en Zeeland. Dat doen zij zonder de benodigde vergunning van justitie.

De kandidaten worden door de bureaus doorgelicht op het gebied van onder meer relaties, crimineel gedrag en financiën.

Dergelijke integriteitsonderzoeken vallen in principe onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, waarvoor een vergunningplicht geldt. Necker van Naem en Berenschot hebben echter geen vergunning. Volgens de bureaus zelf hebben ze die niet nodig, omdat er uitsluitend van openbare bronnen gebruik wordt gemaakt.

Maar volgens de PVV, wapperend met correspondentie van het ministerie van Justitie, zitten zij ernaast. „Gelet op de aard van de werkzaamheden vallen zij onder de vergunningplicht”, schrijft de Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber aan haar eigen commissaris van de koning Cornielje (VVD) over het inhuren van Necker van Naem.

De bureaus maken zich hiermee schuldig aan een economisch delict, stelt Faber. De PVV’er verwijt commissaris Cornielje dat hij uitsluitend bij het adviesbureau zelf navraag heeft gedaan over de vergunningplicht en niet bij justitie.

Bij professionele recherchebureaus is de frustratie over de gang van zaken groot. „Provincies laten voor een paar honderd euro een bureau een beetje rondspeuren op internet, zodat ze, als het later misgaat met een gedeputeerde, kunnen zeggen dat er een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden. Het is niets meer dan een schaamlap”, aldus een directeur van een forensisch onderzoeksbureau.

3044 keer gelezen