dinsdag, 23 september 2014 15:17

Najaarsnota

Vrz,

Vandaag bespreken wij de najaarsnota. Nadat je het financiële stuk hebt doorgeworsteld belandt je bij een extra bijlage betreffende de Stads- en Regiocontracten. Inmiddels suf gelezen, heb je dan de neiging om deze extra bijlage maar met één oog open, te lezen. Maar als je de grote bedragen ziet, ben je zo weer wakker. Want wat blijkt, als je alles op een rij hebt gezet, dat in de periode 2008 tot juli 2013 er 341 miljoen aan subsidie is weggezet in deze schijnconstructie. Gezien het grote bedrag dat gemoeid is met deze contracten en de brei aan informatie die wij aangereikt hebben gekregen, heeft de PVV fractie een feitenonderzoek uit laten voeren. Hieruit kwamen een paar opmerkelijke zaken naar voren.

Zo wordt voor wat de beschikkingen betreft die door GS voor de periodes 2008-2011 en 2012-2015/2017 zijn afgegeven, geen maatwerk geleverd. De tekst van iedere beschikking is gelijkluidend met uitzondering van de toegekende subsidiebedragen en de programma’s. Ook de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt en waaraan de subsidieontvanger dient te voldoen zijn gelijkluidend. Dat is makkelijk, want kennelijk moet zo min mogelijk tijd worden besteed aan het wegsluizen van 341 miljoen euro…. 

Verder zijn aan de beschikkingen voorwaarden verbonden waaraan de subsidieontvanger zich moet houden. Vrz, men zou verwachten dat zeker gemeenten en regio’s zich aan de voorwaarden zouden houden. Niets is minder waar. Zo was men verplicht voor 1 juni 2012 een verzoek bij GS in te dienen voor de definitieve vaststelling van de subsidies inclusief het overleggen van een accountantsverklaring. Tien van de dertien gemeenten hebben deze gestelde datum ver overschreden waarvan de gemeente Zutphen de laatste was: 24 september 2012 ipv 1 juni. Van de 6 regio’s voldeed er geen één, waarbij Regio de Vallei de laatste was: 20 september 2012.

Ook voortgangsrapportages inclusief de accountantsverklaring, werden dikwijls niet tijdig aangeleverd. In de eerste periode (2008-2011) was dit negen keer het geval voor wat de gemeenten betreft, en 6 keer de regio’s. Gevolg: Geen sanctiemaatregelen, niets, noppes, nada. Waarom worden er eigenlijk nog voorwaarden verbonden aan door GS afgegeven beschikkingen? Kan GS deze vraag beantwoorden? Namens de PVV fractie vraag ik ook aan GS, hoe is het gesteld met het voldoen aan de voorwaarden in de tweede periode? Voldoen de gemeenten en regio’s nu wel aan de voorwaarden? Zo niet, gaat GS handhaven en zo ja in welke vorm?

Verder dienden voor wat betreft de eerste periode op uiterlijk 31 december 2011 het merendeel van de beoogde resultaten voor de programma’s, te zijn gerealiseerd. Dit houdt in dat zowel de verplichtingen als de betalingen door de gemeenten, voor dit tijdstip moeten plaatsvinden. Echter heeft GS op 1 december 2011 de termijn voor de betalingsverplichting met 5 maanden verlengd, voor alle contracten. Dus verreweg het merendeel van de activiteiten zijn wel afgerond voor 31 december 2011, maar de betalingen die de gemeenten en de regio’s moeten verrichten aan de leveranciers, werd verschoven naar 1 juni 2012. Dit is opmerkelijk daar er al 95% van de subsidie ontvangen was. Het lijkt er op dat het geld op was. Indien dat het geval is, waar is het dan gebleven?

Maar nog voordat de gemeenten en de regio’s aan hun verplichtingen uit de eerste periode hadden voldaan (eindverantwoording inclusief accountantsverklaring), geeft GS reeds op 4 mei 2012 nieuwe beschikkingen af in het kader van de Stads- en regioprojecten 2012-2015/2017 en dit alles met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Opmerkelijk omdat GS op 4 mei 2012 nog geen zicht had of al het subsidiegeld wel goed was besteed en men evenmin beschikte over de vereiste accountantsverklaringen. Eén ding wist men al wel, ruim 68% van de subsidieontvangers had niet voldaan aan de voorwaarden uit de vorige periode. (beschikking uit april 2008). Maar dat weerhield het college er niet van om op 4 mei 2012 toch de beschikkingen af te geven voor een nieuwe ronde. Dit ging gepaard met de eerste betaling van de voorschotten. Voor de stads en regio contracten is dit standaard 10%, voor sleutelprojecten 25% met hier en daar een afwijking dat varieert van 15-95%. Vrz het gaat hier om opnieuw veel, heel veel geld. Hadden de gemeenten deze voorschotten nodig om de gaten in hun begroting te dichten?

Vrz, de PVV fractie vraagt dan ook aan GS, waarom de betalingsverplichting van de gemeenten met 5 maanden werd verlengd.

De PVV fractie zet grote vraagtekens bij de Stads- en Regiocontracten en dan bij de wijze waarop een en ander wordt gefinancierd. Het ziet er naar uit dat dit circus wordt opgetuigd om gemeenten en regio’s extra geld toe te schuiven dat, indien het geld naar het bedrijfsleven zou zijn gegaan, aangemerkt kon worden als oneigenlijke staatssteun. Verder worden er geen controles uitgevoerd op de, uit de programma’s voortvloeiende projecten. Volgens GS is dat een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Zo stuurt GS op doelen en niet op verdeling van subsidies over projecten aldus het antwoord van GS op eerder door de PVV fractie gestelde vragen (De sturing vond plaats op grond van de voortgangsrapportages die door de gemeenten jaarlijks werden ingediend en de accountantsverklaringen die daarbij werden meegezonden.)

Het sturen op doelen is een lachertje indien men zelf kan aangeven dat je je doel hebt bereikt. Want wie controleert nu of het doel daadwerkelijk is gehaald? Niet de accountant, die toetst alleen of de procedures rond de geldstromen juist zijn. De Statenleden dan? Nee, want die hebben niet alle onderliggende stukken. Die liggen bij de gemeenten. En als je die via de provincie wilt opvragen, dan wordt je verteld dat dat bestuurlijk ongewenst is. Het college dan? Die wil het niet weten.

Kortom, de provincie schuift en goochelt met honderden miljoenen zonder voldoende zicht en controle op waaraan alles wordt besteed. De PVV fractie is van mening dat deze handelwijze en opstelling van GS een minachting van de belastingbetaler en de burger is.

Rapporten

Rapport stad en regiocontracten

Stadscontracten 2008-2011

Stadscontracten 2012-2015

Regiocontracten 2012-2015

2633 keer gelezen