maandag, 17 maart 2014 15:30

Statenvragen omgevingsvisie

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum: 16-03-2014
van: D. ter Haar
onderwerp: Statenvragen m.b.t. de beantwoording van de zienswijzen op de conceptomgevingsvisie.

Inleiding
Het proces omtrent de omgevingsvisie is in volle gang en de eerste hoorzittingen staan op korte termijn gepland. In het bestuderen van o.a. de zienswijzen op het concept is de PVV, en anderen, enkele zaken opgevallen. De PVV fractie heeft daarom enkele prangende vragen m.b.t. zowel proces als product en heeft deze per onderwerp gegroepeerd.

Namens de PVV fractie verzoek ik u deze Statenvragen met hoge urgentie te behandelen en te beantwoorden. Dit gezien het feit dat de eerste hoorzitting met betrekking tot de omgevingsvisie op 24 maart is gepland en vóór deze datum belanghebbenden de antwoorden op deze vragen tot zich genomen moeten kunnen hebben.

Communicatie
De PVV heeft kennis genomen van de versoepeling van de aanmeldtermijn tot twee werkdagen 12:00 uur voorafgaande aan een hoorzitting. Over deze wijziging hebben wij geen publicaties in de media gezien.
1. Bent u van mening dat de versoepeling van de genoemde termijn voldoende is opgemerkt bij de belanghebbenden? Zo ja, hoe merkt u dit? Zo neen, welke actie gaat u alsnog ondernemen en op welke (korte) termijn?
2. Wat is de reden geweest van deze versoepeling?

Natte natuur
Op pagina 137 van de commentaarnota wordt gesproken over de mogelijkheid tot onteigening en onvrijwillige vernatting in N2000 gebieden.
3. Hoe zal de provincie deze schade dan wel financiële compensatie gaan afwikkelen?
4. Welke financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar?

Werkdocument
In het werkdocument zijn ongeveer 165 relevante documentnummers over de omgevingsvisie behandeld. Volgens pagina 2 van commentaarnota, versie 1, gaan ca. 350 zienswijzen over natuur. Volgens pagina 133, van versie 2.0, van de commentaarnota zijn het er nog maar 234, een verschil van 116 stuks.
5. Wat is de verklaring voor het grote verschil in aantal zienswijzen? Waar zijn deze gebleven en hoe zijn deze behandeld? Volgens de toelichting zouden namelijk alle zienswijzen in dit document moeten zijn behandeld.
6. Indien deze zienswijzen niet correct behandeld en beantwoord zijn, op welke termijn gaat u dit dan alsnog doen?

Kernkwaliteiten – hoog waterveiligheid
Kernkwaliteiten en Natura 2000 doelen in de uiterwaarden zijn veelal strijdig met hoogwaterveiligheid. Het verbaast ons dat u niks schrijft over het Programma Stroomlijn en de zienswijzen die u onder andere van RWS en anderen hierover heeft ontvangen.
Algemeen belang gaat over veiligheid voor alle rivierengebieden, maar ook over het voorkomen van onnodige opruimkosten zoals met Programma Stroomlijn gebeurt. In feite zijn dit verborgen kosten als gevolg van natuurbeheer.
7. Wat is de reden dat over dit onderwerp niet wordt geschreven, mede gezien het feit dat hierover wel zienswijzen zijn ontvangen?

Betrouwbaarheid kaarten
Op uw website is te lezen dat de digitale kaarten medio maart betrouwbaar zijn.
De PVV constateert dat een juiste kaart voor velen een reden is om naar een hoorzitting te gaan.
8. Per welke datum zijn de kaarten zoals die door GS zijn goedgekeurd betrouwbaar op site waarnaar u doorverwijsd?
9. Per welke datum zijn de kaarten op www.ruimtelijkeplannen.nl betrouwbaar?

Categorieën indieners
Ondernemers zijn taalkundig geen particulieren. Toch worden ondernemers die grotendeels als eenmansbedrijf of personenvennootschap zijn ingeschreven bij de KvK onder particulieren geschaard. De definities ontbreken bij de commentaarnota. De provincie heeft in eerdere communicatiemomenten wel bedrijven genoemd in de analyses en laat dat nu los.
10. Bent u bereid om onderscheid te maken tussen de indieners, zijnde overheid, organisaties, particulieren, bedrijven etc.? Zo neen waarom niet?
Dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld de openbare KvK branchecode te vermelden in combinatie met de documentnummers.

Kopie zienswijzen t.b.v. PS
In de drie mappen, in te zien in het HdP, zaten ongeveer 90 niet relevante zienswijzen, dit is op basis van het aantal getelde pagina's ongeveer een ordner vol 'niet relevante informatie'. Feit blijft dat medio februari slechts ongeveer 325 relevante zienswijzen in de mappen zaten. Dat betekent dat er, los van de zogenaamde collectieven, 519-326 = ca. 193 relevante zienswijzen ontbreken in de ordners.
Van diverse ondernemers met een concreet grondgebonden belang hebben wij concrete voorbeelden dat hun individuele unieke zienswijze medio februari niet in een van de drie mappen aanwezig was. Zelfs de hoofdreactie van LTO ontbreekt.
Mede gezien het feit dat u in staat bent honderden zienswijzen niet meteen op te nemen in de ordners en de commentaarnota, is reden dat de PVV u verzoekt de mappen compleet aan te vullen met alle zienswijzen.
Tenslotte was in de mappen, medio februari, bij de leeswijzer geen transformatietabel met de relatie van de indiener naar het archiefnummer in de map bijgesloten.

11. De PVV verzoekt alle ingediende zienswijzen openbaar te maken en aan te vullen in de ordners. Bent u bereid dit te doen? Zo neen, waarom niet?
12. Bent u bereid om deze transformatietabel alsnog te genereren en beschikbaar te stellen?

Collectieve zienswijzen
Hieronder ziet u de zienswijze zoals deze is opgenomen in de map, welke is in te zien.

13. Citaat: "Doordat in beide gevallen de inhoud van alle ingediende zienswijzen identiek is voldoet één enkele papieren versie". Bedoelt u hiermee dat de zienswijzen letterlijk hetzelfde zijn ingediend of is de strekking van deze zienswijzen hetzelfde?
14. Zijn de betreffende schrijvers van deze zienswijzen op de hoogte gesteld dat zij als 'collectief' zijn bestempeld en behandeld? Zo neen, waarom niet?
15. Zijn deze collectieven wel individueel, ze hebben immers individueel geschreven en ingediend, uitgenodigd voor de hoorzittingen? Zo neen, waarom niet? Zo neen, bent u bereid dit per direct te doen?
16. Zijn inmiddels alle overige uitnodigingsbrieven verstuurd? Zo ja, op welke datum is dit gebeurd?

Omgevingsvisie 'Glossy'
De PVV fractie heeft geconstateerd dat er vanuit de provincie uitnodigingen zijn verstuurd naar diverse indieners van zienswijzen om mee te werken aan een 'glossy'. Hieronder een citaat uit de uitnodiging.
"Het biedt voor u de mogelijkheid om extra aandacht bij de provincie te vragen voor uw punt. Uiteindelijk worden de resultaten, zoals gezegd, in een magazine gepresenteerd aan Provinciale Staten."
17. Wat zijn de kosten van deze glossy? Bent u van mening dat deze kosten gerechtvaardigd zijn? Zo ja, waarom?
18. Deelt u de mening van de PVV dat een dergelijke glossy ontwikkelen geen taak van de provincie is en derhalve een zeer gemakkelijke bezuinigingspost zou betekenen? Zo neen, waarom niet?

 

2383 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Kosten natuurbeleid Gelderland