vrijdag, 15 november 2013 08:59

Beleidsnota 2014 - Marjolein Faber

Vrz, het is weer Sinterklaas tijd en dat is te merken. Naast dat er door heel Gelderland discussies zijn losgebarsten over het voortbestaan van Zwarte Piet hebben wij hier in Gelderland onze eigen Sinterklaas en die zit samen met de hulp Sinterklazen links van mij in het vak van de gedeputeerden. Tegen over mij, in de statenbankjes, zitten de Pieterbazen met een grote biodiversiteit. Er is b.v. een kanariepiet, een halal piet, een energie piet, een plug piet. En laten wij niet vergeten de gewoonte Piet en de Hoge Piet geflankeert door de griffier voor alle statenleden Piet.
De coalitie Pieten zijn onvoorwaardelijk trouw aan de Gelderse Sinterklaas, want wie zoet is krijgt lekkers.....

Dan zijn er ook nog de Pieten die altijd de zwarte Piet krijgen. Dit omdat deze Pieten een tikje brutaal zijn en niet alles slikken voor zoete koek. Deze pieten houden van Gelderse tradities, zij komen dan ook op voor de echte zwarte Piet. De zwarte piet die zo zwart als roet is, die grote gouden oorbellen draagt en wat sullige grapjes maakt. Zij vinden dat zwarte Piet mooi werk verricht en zij willen ook dat zwarte Piet zichzelf kan blijven als zwarte Piet.

Ons oer Hollandse Sinterklaas feest is niet alleen onderdeel van onze cultuur maar laat ook in menig Gelders gezin de bestedingen op lopen bij het naderen van het heerlijk avondje, het avondje van Sinterklaas.
En een aantal weken daarvoor zet het kind eenvoudig de schoen.
Ook al heb je nu veel of weinig poen,
vader of moeder doet er wat in.
Zo gaat dat in menig gezin.
Vrijwel iedereen participeert er lustig op los
en de middenstand is alles behalve de klos.
Of hier ook nadelen aan kleven?
Er wordt geen subsidie aan gegeven.
Vele miljoenen blijven dan liggen op de provinciale plank
en moeten naar de rekening van de rijksbank.
Hier mee krijgt de PVV fractie gelijk,
het stamkapitaal ligt dan buiten het provinciale bereik.
Wat nu te doen met de subsidie fabriek,
die overbodig wordt door deze tragiek?
Wel collega's gedenk uw kinderjaren van toen
en laat vullen die kinderschoen.
Laat de traditie niet stoppen,
die menig kinderhart sneller laat kloppen.

Namens de PVV fractie vraag ik dan ook aan de PS middels een motie om het volgende uit te spreken:
Dat het Sinterklaasfeest in de huidige vorm, met Zwarte Pieten, een prachtig Nederlands kinderfeest is dat ook deel uitmaakt van de Gelderse identiteit en cultuurhistorie;
Dat in de provincie Gelderland Sinterklaas en de Zwarte Pieten van harte welkom zijn;

Vrz, zo ziet u maar dat zaken ook van zelf kunnen gaan, zonder enige subsidie, gewoon omdat de burger het zelf wil.. Daar moet onze gedeputeerde voor cultuur toch warm van worden.

Dat in tegenstelling tot de Mode Bienale! Ook dit jaar werd er weer een Mode Biënnale georganiseerd. Ditmaal met het thema fetisjisme. De gedeputeerde heeft dit thema wel heel letterlijk genomen, zij doet niet aan mode fetisjisme maar aan subsidie fetisjisme. Er werden zo'n 35.000 bezoekers verwacht, maar zoals al vroeg door de PVV fractie voorspeld; dit aantal was niet haalbaar. Slechts de helft van het bezoekersaantal werd gehaald, met behulp van diverse acties voor gratis kaarten. De reden? De burger moet het gewoon niet.
De MoBa heeft geld gehad; gemeenschapsgeld. Het is t.o.v. andere cultuurorganisaties niet uit te leggen als de provincie wederom een bak met geld zou spenderen aan de MoBa die dit jaar een tekort had van 160.000 euro.

Voorzitter daarom dien ik de volgende motie in met het volgende verzoek aan GS;

Geen (evaluatie)onderzoek naar de Mode Biënnale uit te voeren en hierdoor te besparen op de inzet van ambtenaren en eventuele onderzoekskosten;
Geen reserveringen voor toekomstige edities van het mode evenement te maken;
Het bestuur van de Mode Biënnale te informeren dat de provincie Gelderland bij de komende edities qua financiën geen bijdrage zal leveren;

GS geven aan dat zij de volgende ambitie hebben: het stimuleren van een duurzame internationaal concurrerende economie gericht op werk en inkomen voor de Gelderse burger. Deze ambitie zal nooit zijn doel bereiken als GS doorgaat met de geldverslindende energietransitie. De energietransitie zal onze concurrentie positie verzwakken gezien de torenhoge kosten. De burgers worden onwetend gehouden en bang gemaakt, zodat zij bereid zijn tot afkopen. De PVV fractie vindt dit gewoon misdadig. Ik geef een voorbeeld dat de schijn heeft van misleiding.
GS bestempelen groen gas als duurzaam. Dit beweegt GS om 10.000 HRe ketels gevoed met groen gas te realiseren. Dit in samenwerking met Gasterra. De aandeelhouders van Gasterra zijn: voor 25% Shell, voor 25% esso, voor 10% de Nederlandse staat, voor 40% EBN en EBN is 100% overheid. Gasterra betaalt dan de extra kosten voor dit groene gas. Deze extra kosten zijn nodig om het groene gas in te voeden op het reguliere gasnet, waar gewoon aardgas doorstroomt. Deze kosten hangen af van de verhouding van de hoeveelheid in te voeden groengas t.o.v. de hoeveelheid aardgas. Hoe meer het groene gas verdund wordt, hoe lager de kosten. Vrijwel altijd gaat het om kleine hoeveelheden groengas. M.a.w. deze HRe ketels zullen hoofdzakelijk op gewoon aardgas functioneren. Het groene gas wordt enkel ten tonele gevoerd om de 2,5 miljoen subsidie weg te zetten onder het mom van hernieuwbare stroom. De vraag aan GS is dan ook waar wordt die 2,5 miljoen nu precies voor in gezet?

Dat GS werkgelegenheid hoog in het vaandel heeft, valt niet aan te twijfelen. Het woord werkgelegenheid komt maar liefst 26 maal voor in de bijlage bij Statenbrief Robuuste Investeringsimpuls en begroting 2014. Waarbij ook de jeugdwerkeloosheid extra benadrukt wordt. Ik mag er toch vanuit gaan dat het om de jeugd gaat in Gelderland.
Doelstelling van de Investeringsimpuls is het 'aanjagen' van de regionale economie. Motie 23 die de basis is van de bestedingsimpuls constateerde een ernstige economische crisis In Nederland met grote gevolgen voor "de Gelderse economie en werkgelegenheid". Een volgende constatering was dat de provincie extra wilde investeren in structurele versterking van de Gelderse economie en werkgelegenheid. Vz, ik sta dit niet te verzinnen. Wij dragen slechts voor 'uit eigen werk'. Dit is uw motie, geachte statenleden, door u allen ingediend m.u.v. de Partij voor de Dieren en de PVV.
Gelderse werkgelegenheid is dé drijfveer geweest van uw motie en één van de criteria (2e criterium) in dit stuk is dan ook dat met de projecten substantieel werkgelegenheid wordt gecreëerd. Het is dus expliciet niet uw bedoeling dat de investering gaat voorzien in de werkgelegenheid in of voor ander Europese lidstaat.
Vrz, het heeft mij dan ook zeer verbaasd dat de voorzitter van de commissie MIE, meneer Schol van het CDA, tijdens de laatste commissie vergadering, dreigde mijn collega meneer Venema, het woord te ontnemen, toen hij de legitieme vraag stelde of GS kunnen aangeven hoe zij willen realiseren dat deze € 258 mln inderdaad alleen bestemd zijn voor Nederlandse werkgelegenheid. Hier werd een vraag gesteld n.a.v. de door de provinciale staten aangenomen motie! Ook gaf de voorzitter aan dat de agenda besproken moet worden aan n.a.v. de door GS aangereikte stukken. Daar hoort toch ook motie 23 bij? En trouwens, als een statenlid informatie van elders heeft, kan hij/zij deze toch gewoon inbrengen. U laat zich toch niet beperken tot de informatie die GS aanreiken? De PVV fractie vraagt zich dan ook serieus af of de voorzitter van MIE geschikt is voor deze rol.
Vervolgens was er een statenlid die zich afvroeg of GS wel een dergelijke vraag moest beantwoorden. Vrz, het moet toch echt niet gekker worden!

Graag wil ik nog citeren uit de Gelderlander waar in op 1 november j.l. te lezen was:
Eigen volk eerst: het is de hoeksteen van het beleid van iedere wethouder van sociale zaken.
De PVV fractie staat als een blok achter de door collega Venema gestelde vraag en namens mijn fractie dien ik dan ook een motie in met het dictum
Verzoeken GS
Te realiseren dat de gelden van de robuuste investeringsimpuls worden gebruikt ten behoeve van werkgelegenheid voor Nederlanders en in het bijzonder Gelderlanders.

Doel van de bestedingen moet een verbetering van de situatie opleveren. Dus niet bouwen om maar wat te bouwen te hebben, niet graven voor breedband internet om wat te graven te hebben. De investering voor breedband van 35 miljoen lijkt nu erg eenzijdig ingezet, gericht op een zo goed mogelijk terugverdienmodel voor de provincie. De provincie gaat ondernemertje spelen. Echter als de markt al oplossing kan bieden, die ook nog veel goedkoper is, kan deze investering zo maar vallen onder staatsteun. Daarom wil ik dan ook namens de PVV fractie een motie indienen met dictum ; Verzoeken GS
Bij de ontwikkeling van breedband internet zich niet te beperken tot graafwerkzaamheden en grondkabels, maar innovaties uit het bedrijfsleven nadrukkelijk in het onderzoek en latere uitvoering hiervan te betrekken.

Crises zijn van alle tijden. Het zal nog wel vaker voorkomen dat bedrijven een teruglopende omzet zien. Daarom moet het genereren van omzet geen doel op zich zijn. Een investeringsimpuls moet gericht zijn op grote infrastructurele werken in de breedste zin van het woord zodat generaties na ons kunnen profiteren van onze investering. Een goede bereikbaarheid voor hele regio's is een mooi voorbeeld van structurele verbetering waar het bedrijfsleven nog jaren profijt van heeft. Daarom dienen wij een motie in met dictum ;
Verzoeken GS
De vervanging en/of groot onderhoud aan de bruggen over het Twentekanaal integraal onderdeel te laten uitmaken van de investeringsimpuls.

Dan het impulsplan wonen. GS willen de pot voor dit plan met 15 mln verhogen, boven op de 20 mjn die wij reeds ter beschikking hebben gesteld. Blijkbaar is deze impuls een heel groot succes, want de pot is leeg! Jammer dat de commissie niet mag meedelen in dit succes! Ja voorzitter, anders had GS deze minimale verhoging van een slordige 15mln euro wel eerst aan de commissie voorgelegd? Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat in deze tijden van crisis, waarin iedereen de broekriem moet aanhalen, de Staten op zijn minst hier over hadden willen spreken in de commissie, althans, de PVV fractie wel en daarvoor dienen wij een amendement in om de extra 15 miljoen te laten vervallen.

De consumentenbestedingen blijven achter. Gezien de vele lastenverzwaringen ligt dit ook in de lijn der verwachting. En toch verhogen GS weer de opcenten. Vrz het aanpassen van de opcenten aan de inflatie is ook een vorm van verhogen. Volstrekt overbodig, want er ligt genoeg op de plank. Daarnaast verwachten GS nog een structurele meeropbrengst uit de opcenten van 1 miljoen per jaar ivm het vervallen van het vrijstellingsregime voor zeer zuinige en schone auto's.
De opbrengst van de opcenten in 2011 bedroeg 178 mjn en stijgt door tot 195 mjn in 2014, mits wij ingrijpen.
Het lijkt er op dat dit college nooit genoeg heeft. Het is als het drinken van zout water; hoe meer je er van drinkt, hoe meer dorst je krijgt.
De PVV komt met een motie om de opcenten te verlagen naar het nivo van 2011. Dan praten wij over een lastenverlichting van 18 mjn.

Traditie getrouw zal ik namens de PVV fractie weer een motiein dienen om de opcenten te verlagen naar het nivo van 2011 en wel naar 82,7.

Verder heeft de provincie ook nog een jumelage met Lubelskie. GS willen diverse samenwerkingsprojekten opzetten, maar legt tevens een koppeling met Sobibor, waar door dit projekt uiterst gevoelig komt te liggen. En geen statenlid die hier zijn/haar handen aan wil branden. En laten wij wel zijn, een normale menselijke geest kan de verschrikkingen van de Holocaust niet bevatten. Het toenemend antisemitisme is dan ook zeer zorgelijk. De PVV fractie is dan ook van mening dat het toenemend antisemitisme aangepakt dient te worden, en wel eerst in Gelderland. De Holocaust is op diverse scholen onbespreekbaar. Laten wij eerst eens zorgen dat het weer bespreekbaar wordt op alle scholen. Maar ja het is veiliger en makkelijker om naar een projekt in Polen te wijzen, dan naar de problemen in de eigen achtertuin. Bij deze wil ik dan ook de volgende motie indienen met het verzoek in GS een voorlichtingscampagne te starten met als doel het toenemende antisemitisme in Gelderland de kop in te drukken.

Dan het programma Stad en Regio.
Het voorkomen van structurele problemen van kwetsbare groepen is onderdeel van de ambitie.
Maar wat zijn nu kwetsbare groepen? Kan GS met een notitie komen wat een kwetsbare groep is en welke criteria hiervoor gehanteerd worden? Graag een reactie van GS.

GS willen meer de nadruk te leggen op de proces regie, op het subsidieren van programma´s ipv projekten, op het werken met tendents ipv beleidsregels. De PVV fractie is van mening dat dit zeer onwenselijk is. Deze werkwijze wordt nu al gehanteerd voor de Stads en Regio contracten. Bij deze contracten is het niet inzichtelijk waaraan gelden besteed worden. Als de Stads en Regio contracten het voorbeeld gaan worden dan kunnnen wij PS wel opdoeken, want dan is het helemaal gedaan met de controle. Ik kom daar op een later moment nog uitvoerig op terug.
De PVV is nl bezig met heel groot en grondig onderzoek inzake de Stads en Regio contracten. Dat geven wij nu al vast aan, zodat het u tzt niet overvalt.

Er worden miljoenen door de provincie uitgegeven om de economie te stimuleren. Maar tegelijker tijd worden de beheerplannen van de Natura 2000 gebieden zo strak opgesteld, dat het zijn weerslag heeft op de Gelderse bedrijvigheid. De PVV fractie zijn CDA en VVD dan ook zeer erkentelijk voor de politieke draai, die de PVV fractie heeft waargenomen in de door hen ingediende schriftelijke vragen. Deze betreffen het verstikken van de Gelderse economie door de N2000 gebieden.
Een punt wat de PVV al sinds de campagne in 2011 heeft aangekaart. Wij zien een robuuste verbinding ontstaan en de PVV fractie ziet dan ook reikhalsend uit naar onze eerste gezamenlijk motie in deze.

Voorzitter, als PVV zijn wij er van overtuigd dat beleid gestoeld dient te zijn op een wetenschappelijke onderbouwing. Dat geldt zeker in sectoren waar de maatschappij zich behoorlijk roert zoals de veehouderijsector. Een goed provinciebestuur laat zich niet enkel leiden door een roerende menigte, maar houdt ook rekening met de feiten en cijfers. Zeker wanneer het een eventuele relatie heeft met volksgezondheid. Daarom de volgende motie:

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

Geen provinciale 'kop' op het gebied van volksgezondheid in te voeren ten opzichte van eisen vanuit het Rijk, en omringende provincies;
Beleid omtrent veehouderij en de mogelijke relatie tot volksgezondheid slechts te ontwikkelen en uit te voeren indien dit wetenschappelijk onderbouwd is.

Voorzitter, als provincie stellen wij een voorbeeld op het gebied van groene energie; windmolens, zonnepanelen etc. Mijn collega meneer Venema krijgt deze stukken maandelijks onder ogen. Ook op het gebied van werknemersbeleid wil de provincie een voorbeeld stellen. Waarom stellen we dan niet een voorbeeld op het gebied van voeding? De PVV fractie begrijpt niet waarom in alle provinciale ruimten uitsluitend biologische en verantwoord eten en drinken te verkrijgen is, terwijl er tegelijkertijd vlees afkomstig van onverdoofde slacht op een bord liggen. Vergeten wordt dat onverdoofde slacht nog altijd verboden is. Er kan enkel een uitzondering gemaakt worden op basis van religie. Helaas zijn er enkelen die claimen dat onverdoofde slacht een religieuze handeling is. Echter zijn er nergens voorschriften te vinden in de religieuze geschriften die dit voorschrijven.
Onverdoofd slachten is barbaars en niet meer van deze tijd. Provincie-onwaardig. Als u werkelijk een voorbeeld wilt stellen; doet u dit dan door het onverdoofd geslachte vlees te verbannen. Daarom de volgende motie die de PVV samen met de Partij voor de Dieren indient:

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

Te bewerkstelligen dat vlees, afkomstig van dieren die onverdoofd zijn geslacht, met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt van het aanbod in het Huis der Provincie.

Vrz, ik rond af. Ik kan nog wel uren doorgaan, over revolverende fondsen, mezzanine leningen, rekbare indicatoren, het schuiven van gelden binnen programma´s, de grondproblematiek etc. Maar ik heb het flauwe vermoeden dat mijn collega´s dat allemaal liever niet willen horen.
Want wat is nu van mijn hele verhaal de clou,
wie stout is krijgt de roe.
Dus Pieterbazen verwijs dit broddelwerk naar de afvalbak
en de laat de gedeputeerden afvoeren in de zak!
En is de provincie nu onbestuurbaar?
Nee hoor, de PVV fractie heeft nu ervaring en staat voor u klaar!

3163 keer gelezen