donderdag, 04 juli 2013 11:50

Voorjaarsnota - Marjolein Faber

26 juni 2013

Vrz,

Ondanks de moeilijke economische situatie, zit het Gelderse college nog altijd in een riante situatie. Het schatkistbankieren en wet HOF gaat dan wel in de toekomst knellen, maar menig openbaar bestuur zou met het Gelderse bestuur willen ruilen.

Ik moet toegeven het college is creatief. Door het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut drukt men de toekomstige lasten (250 mjn). En het niet langer meer toevoegen van bespaarde rente of de inflatiecorrectie aan de reserves vergroot het begrotingssaldo. Maar het blijft een boekhoudkundige truc. Het college geeft wel aan dat hierdoor nu geen extra euro de deur uitgaat, maar dat geldt niet voor de komende jaren. Deze truc geeft ruimte aan het uitgaven patroon in de komende jaren. Vrz, is dit nu positief of negatief? Als de financiële middelen op een verstandige manier worden ingezet, zegt de PVV fractie ja. Als het wordt ingezet voor allerlei linkse hobby's zegt de PVV fractie nee.

Ik zal dit nader toelichten a.h.v. een paar voorbeelden. Als gevolg van o.a  het vervallen van de melkquota gaat FrieslandCampina, gevestigd in Borculo, de melkpoeder fabriek uitbreiden. En zij wil ook een nieuwe melkfabriek bouwen. Dit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling. De provincie gaat bijdragen om de bereikbaarheid op het gewenste nivo te brengen. Vrz, dat is nu één van de taken van de provincie. Prima! Dergelijke initiatieven zal de PVV fractie altijd ondersteunen.

Minder warm wordt de PVV fractie van het toekennen van subsidies betreffende sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid. Een paar voorbeelden:
Buurtcoaches, gymgroep voor allochtone vrouwen (Doetinchem). Maar vrz als de PVV fractie een motie indient voor een zelfverdediging cursus voor autochtone vrouwen in achterstandswijken, dan is de statenzaal te klein. Of is GS bereidt om ook met voorstellen te komen voor enkel autochtone vrouwen? Graag een reactie van de gedeputeerde.
Hilarisch is het project Winterswijk Vitaal, met als doel samen met anderen elke dag 10.000 passen te zetten.
Bewonersparticipatie (Wageningen)
Prachtouders, leefbaarheid (Tiel)
Versterking pedagogische infrastructuur. (Apeldoorn)

Over dit onderwerp, sociale interventies, is een wetenschappelijke beoordeling gemaakt. De beoordeling is vastgelegd in het  rapport “Schoon, heil en werkzaam”. Ik kan het iedereen in deze zaal aanbevelen om het te bestuderen. Het rapport geeft de volgende conclusie: Beleidsassumpties op het terrein van contactstimulering, het collectief vormgeven van gedragscodes, Marokkaanse buurtvader projecten en op gedragsverandering georiënteerde sportactiviteiten hebben nauwelijks wetenschappelijke grond als het gaat om de buurtleefbaarheid. Voor deze interventie vormen wijst een aanzienlijke body of knowledge in de richting, dat de theorie onwaarschijnlijk is, tot onwenselijke effecten leidt of op inconsistente aannames berust. Dit geeft toch echt te denken of er wel moet worden door gegaan met het pompen van miljoenen in buurtleefbaarheid.

En dan worden de subsidies ook nog geïndexeerd om de koopkracht op peil te houden! Terwijl het besteedbaar inkomen van de huishoudens al 5 jaar lang afneemt. (Indexatie voor subsidiebudgetten vanaf 2014 wordt gebaseerd op de berekening 2/3* loonvoetsector + 1/3 consumenten prijs index)

De PVV fractie is tegen het indexen en vraagt het college om de indexatie voor subsidiebudgetten vanaf  2014  te schrappen. (amendement) Graag een reactie van GS.

Binnen de eigen organisatie is de arbeidsproductiviteit per medewerker is toegenomen. Ook zijn er extra taken opgenomen, vaak zonder dat er extra middelen zijn gevraagd. En er zal structureel 2 miljoen worden omgebogen. De PVV fractie is een voorstander van het snijden in het eigen vet. Maar de budgetten voor de subsidie ontvangers worden wel geïndexeerd. Dat geeft een oneerlijk beeld. Kan de gedeputeerde dit nader toelichten?

Dan, vrz, de opcenten is een jaarlijks terugkerende discussie. Het college wil weer het tarief van de opcenten verhogen met 2,5% (naar 87,1 opcenten). De PVV fractie stelt voor om de opcenten niet te verhogen en de onbenutte belasting capaciteit in het vat te laten zitten, voor als het echt moeilijk gaat worden.  Ik ben ook benieuwd hoe de collega’s van de VVD in deze staan. Vorig jaar kwamen zij nog met een motie om de opcenten minder te verhogen. (motie)

Het college geeft aan dat zij motie 73 overneemt. Hier in staat o.a. dat bij de toekenning van de middelen voor de renovatie van kerkgebouwen zou, naast herbestemming, multifunctioneel gebruik als voorwaarde gesteld kunnen worden. De PVV fractie zou graag een extra voorwaarde willen stellen betreffende de herbestemming. Dit zou nooit een moskee of andere Islamitische instelling mogen worden. Graag een reactie van de gedeputeerde in deze. (motie) (Task force toekomst kerkgebouwen)

Vrz, ik rond af.
De PVV fractie is van mening dat de beste manier om economisch uit het slop te komen, is lastenverlichting. Zorg dat de mensen weer wat extra te besteden krijgen. Verlaag de uitgaven, door enkel alleen dat uit te voeren wat de provincie verplicht is. Verminder de consumptie via de overheid. Ga geen bedrijven en instanties kunstmatig op de been houden. Natuurlijk is het vreselijk als er bedrijven failliet gaan en er banen verloren gaan. Maar het zal gezonde bedrijven lucht geven en ruimte om te groeien, waardoor er weer nieuwe banen gecreëerd worden.

2634 keer gelezen