maandag, 01 juli 2013 15:57

De Gelderse Staten in alle staten

door Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV Gelderland

Tijdens het debat “De islamisering van Gelderland” aangezwengeld door de Gelderse PVV fractie speelden zich bijzondere taferelen af. De PVV Gelderland kwam met een onderbouwd en zakelijk betoog. Dit had tot gevolg dat de emoties bij de andere partijen hoog opliepen. Zij wisten zich eigenlijk geen raad en speelden alles behalve de bal.
 

 

De PVV Gelderland gaf aan in haar betoog (Link naar rapport http://www.pvv-gelderland.nl/fractie-artikelen/item/828-betoog-islamisering-van-gelderland ) dat de sharia, de islamitische wet, die onlosmakelijk verbonden is met de Islam in strijd is met de wet en regelgeving. Ook werd verwezen naar de uitspraken van het Europese Hof dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie en dat de bepalingen van de sharia, onder andere betreffende strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen in het geheel niet verenigbaar zijn met de seculiere rechtsstaat. Vervolgens buitelden diverse partijen over elkaar heen om de PVV Gelderland te verketteren en vooral het recht op de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder voor de Islam, te benadrukken. Vooral Pieter Plug van de Christen Unie verdedigde dit vurig. Het is te hopen voor Pieter Plug dat hij zijn christelijk geloof over 20 jaar nog openlijk kan belijden, zonder de yizja, de laat mij met rust belasting te moeten betalen, om vervolgens zijn nageslacht gedwongen te laten bekeren of het islamitische territorium te laten ontvluchten.

Kennelijk willen deze partijen niet erkennen dat van de vrijheid van godsdienst zoals op genomen in onze grondwet, in de basis rust op drie pijlers, namelijk het christendom, het jodendom en het humanisme. En de stelling dat de islamisering van Gelderland een ongewenste ontwikkeling is, niets te maken heeft met discriminatie, waarvan PVV Gelderland herhaaldelijk van beticht werd.

Van de linkse allochtonen knuffelaars, die acteren op emotie i.p.v. feiten, kan verwacht worden dat zij de islamisering een verrijking vinden. Dat bleek ook. Geen woord over de ondergeschikte positie van de vrouw. Dolle Mina was drukker met het aanbieden van een petitie voor toiletten in de trein. Prioriteiten moeten gesteld worden! Dat 21% van de Gelderse gemeenten niet wilden meewerken aan een verzoek gebaseerd op de wet openbaarheid van bestuur, in zake islamitische instellingen in de betreffende gemeentes, leidde tot gejuich bij de PvdA fractie. Het niet houden aan de wet en regelgeving geldt dus kennelijk niet alleen voor de Islam, maar ook voor gemeenten die de Islam willen beschermen.

De SP haalde enkele zaken door elkaar, Eric van Kaathoven gaf aan dat hij blij was dat de onverdraagzame nieuwkomer de PVV niet plaats had genomen in het dagelijkse bestuur van de provincie. Maar wie is er nu onverdraagzaam? Bij belediging van de Islam heb je zo een fatwa aan je broek hangen. Opvallend was de opmerking dat het er uiteindelijk omgaat wat iemand doet. Hier had Eric van Kaathoven een punt want sinds 11 september staat op dit moment het aantal dodelijke terroristische islamitische aanslagen op 21.127…….

Michiel Scheffer van D66 kon het weer niet laten, nadat hij de islamisering van Gelderland gebagatelliseerd had, om de Tweede Wereld oorlog en de joden te noemen, vergetende dat het juist de joden zijn die gebukt gaan onder het islamitische straat terreur.

Oorverdovend stil bleef de bijdrage van de SGP. Eén lid was niet aanwezig en het andere lid zat het debat voor. In het verkiezingsprogramma van de SGP is te lezen dat christelijke geloofsvervolgden waar dan ook ter wereld geholpen moeten worden. Nog even en dan moeten zij zelf geholpen worden, als de politiek niet het lef heeft om in te grijpen.

De PVV Gelderland vraagt zich af wie de andere partijen nu vertegenwoordigen. In ieder geval vertegenwoordigen zij niet de mening van hun achterban in zake de Islam. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd door Maurice de Hondt, in opdracht van de landelijke PVV. D.m.v. deze peiling werd in kaart gebracht hoe het electoraat van de grootste partijen denkt over de Islam. Hieruit blijkt o.a. dat 72% van de ondervraagden is voor een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland  (Uitgesplitst naar politieke partij PVV,99%,VVD, 88%, CDA 75%, D66 55%, PvdA 59%, SP 72%, 50plus 96%) en 77% vindt de Islam geen verrijking voor Nederland. (Zie volledig overzicht: http://www.pvv.nl/images/stories/Reactie_op_Islam_in_Nederland.pdf )

De provinciale staten hebben, ook betreffende de gemeenten, een controlerende taak. Er zijn Gelderse gemeenten die subsidies, zoals waarderingssubsidies, verstrekken aan islamitische stichtingen, die moskeeën bouwen. Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de perceptie opgeworpen dat de Islam oké is. Dat de ongelijkheid tussen man en vrouw oké is. Dat geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid, geen integriteit van het lichaam, geen vrijheid van sexuele beleving en sexuele geaardheid, geen vrijheid tot keuze van godsdienst oké is. Door het subsidiëren van islamitische stichtingen wordt de seculiere rechtstaat ondergraven. Deze subsidies worden verstrekt door de politieke ambtsdragers. Bij het aanvaarden van hun functie hebben o.a. provinciale statenleden een eed afgelegd, waarin zij trouw beloven of zweren aan de Grondwet en de rijkswetten. Het is daarom ook niet te begrijpen dat zij dit laten gebeuren. Nog erger: zij kijken weg en willen er gewoon niet over praten. Dat blijkt ook uit het feit dat het al lastig was om überhaupt het debat te agenderen. De voorzitter van de procedure commissie, Eppie Klein van de SGP, trachtte onder het mom van “er is geen meerderheid die het debatverzoek ondersteunt” het debat bij voorbaad te torpederen. Echter vergat hij even dat er steun nodig is van minimaal 10 statenleden, die er gewoon was. Als het dan toch moest, moest het debat maar gevoerd worden op een ongunstig tijdstip. En dan viel ook nog tijdens het live te volgen debat, de uitzending uit. Toeval? U mag het zeggen. D.m.v. hoofdelijke stemming gaven alle provinciale statenleden, m.u.v. de PVV statenleden aan, dat de Islam NIET in strijd is met de Nederlandse normen en waarden en dus ook NIET met de Gelderse normen en waarden en dat de Islamisering van Gelderland GEEN ongewenste ontwikkeling is.
Ten slotte werd na het debat, de fractievoorzitter van de PVV Gelderland, nog benaderd door een gedeputeerde met het verzoek “om er nu echt over op te houden en dat het niet leuk meer is”. Faber liet weten dat hij daar maar niet op moet rekenen.

Wilt u de stand van de islamisering in Gelderland weten? Zie http://www.pvv-gelderland.nl/islamisering

 

3171 keer gelezen