dinsdag, 28 mei 2013 16:16

Sluiting ecoduct Hulshorst

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29-5-2013

Gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat;

  • het aantal overstekende herten bij ecoduct Hulshorst, voor de officiële opening, werd geschat op zo’n 10 herten per dag;
  • het ecoduct dikwijls al te maken heeft met zo’n 30 overstekende herten;
  • financiële regelingen, en de hierbij behorende budgetten, met boeren en tuinders hierdoor zwaar onder druk komen te staan;

Overwegende dat;

  • met diverse partijen, waaronder boeren en tuinders, afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het aantal overstekende herten en de opening van het ecoduct Hulshorst en dat deze afspraken gerespecteerd en uitgevoerd dienen te worden;

Verzoeken GS;

  • het ‘ecoduct Hulshorst’ per direct te sluiten;
  • de ontstane situatie, met betrekking tot het aantal overstekende herten, financiële regelingen en het faunabeleid in kaart te brengen en te bespreken met de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg;

en gaan over tot de orde van de dag.

  

 

D. ter Haar

Partij voor de Vrijheid

1708 keer gelezen