woensdag, 13 februari 2013 11:58

Sluitende begroting

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13-2-2013

Gehoord de beraadslagingen,

van oordeel zijn dat;

Financiële risico’s, waar mogelijk, uit de weg gegaan moeten worden om een financieel gedegen beleid te kunnen voeren;

 

constaterende dat;

Museumpark Oriëntalis geen sluitende begroting kan presenteren voor de komende jaren, zoals blijkt uit Statenvoorstel PS2013-57;

Er binnen Provinciale Staten geen eenduidige lijn naar voren wordt gebracht m.b.t. het verlenen van subsidies aan subsidieaanvragers die geen sluitende begroting kunnen overleggen;

 

spreken uit dat;

Subsidieaanvragers niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie, indien zij voor het komende begrotingsjaar geen sluitende begroting kunnen overleggen.

 

en gaan over tot de orde van de dag.

2361 keer gelezen