donderdag, 20 december 2012 15:18

Interpellatie debat Verdaas Tweede termijn

Gelukkig zijn de SP en SGP tot inzicht gekomen en stellen zich kritisch op.

Meneer van Kalmthout geeft als hoogste ambtenaar een slecht voorbeeld door regelmatig gebruik te maken van de dienstauto met chauffeur.

Door de hakken in het zand te zetten en gewoon door te gaan met huidige gang van zaken, wordt de perceptie gewekt dat GS het een en ander verschuldigd zijn aan de algemeen directeur van Kalmthout. Om dit college een handje te helpen, zal ik een motie indienen met het verzoek: om per direct terug te komen op het eerder genoemde besluit en de toestemming aan de algemeen directeur betreffende het gebruik van de dienstauto te ontzeggen.

 

Zoals de Partij voor de Vrijheid al eerder heeft aangekondigd, zal ik morgen, namens mijn fractie aangifte gaan doen, op basis van het rapport uitgebracht door KAFI Integrety.  Ik zal aangifte doen van vermoedelijke overtreding van artikel 225 en artikel 326 Wetboek van Strafrecht, zijnde valsheid in geschrift respectievelijk oplichting.

Valsheid in geschriften vanwege onjuist ingediende reiskostendeclaraties.

Nu gebleken is dat vanaf 1 april 2008 tot 6 november 2012 zijn feitelijke woonplaats Zwolle was, heeft de heer Verdaas zich daarmee vermoedelijk schuldig gemaakt aan oplichting. Immers heeft hij zich, door listige kunstgrepen (het zijn van 1 procent eigenaar van een appartement te Nijmegen), hetzij door een samenweefsel van verdichtsels (het als echt en onvervalst gebruiken van zijn reisdeclaraties met als woonplaats Nijmegen, de provincie Gelderland bewogen hem iedere maand zijn salaris inclusief vakantiegelden en vaste onkostenvergoedingen, gerekend vanaf 1 april 2008, te betalen. Dit terwijl de heer Verdaas op grond van artikel 46 Provinciewet per 1 april 2008 zijn ontslag had moeten indienen omdat hem toen al bekend was dat hij feitelijk zijn woonplaats buiten de provincie Gelderland had. Gelet op het vorenstaande zijn de salarisbetalingen aan hem, in zijn hoedanigheid van gedeputeerde van Gelderland, vanaf 1 april 2008 tot en met 4 november 2012 vermoedelijk aan te merken als onrechtmatig. Uitgaande van een gemiddeld brutosalaris van 7.800 per maand (exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vaste onkostenvergoeding) bedraagt daarmee zijn kennelijk onrechtmatig verkregen voordeel tenminste 429.000 euro (55 maanden x 7.800 euro).

Bij deze wil ik een oproep doen aan alle provinciale statenleden om hun wettelijke controlerende taak uit te voeren en verder te kijken dan de eigen neus lang is. Ook binnen eigen gelederen. Durf kritisch te zijn, houdt zaken en personen gescheiden, wees professioneel.

Laten wij als Statenleden ons beraden om dergelijke situaties te voorkomen in de toekomst. Daar is karakter voor nodig. Maar daar kunnen wij als Staten uitkomen, indien u daar toe bereid bent.

De positie van dit college is een heel ander verhaal, deze is onhoudbaar geworden.

Dit college heeft er een puinbak van gemaakt en werpt een smet op politiek Nederland. Ik vraag dan ook aan het college, houd de eer aan u zelf en stap op. Indien u niet bereid bent om uit uzelf op te stappen zal de PVV fractie  samen met de SP fractie een motie van wantrouwen indienen. Mocht dat zover komen, zal ik, namens mijn fractie, een hoofdelijke stemming aanvragen om de integriteit van alle statenleden te toetsen.

3722 keer gelezen