donderdag, 08 november 2012 00:00

Betoog Begroting 2013

Binnenlandse bestedingen blijven achter,het geen slecht is voor de Gelderse economie. Om de binnenlandse bestedingen aan te jagen is er lastenverlaging noodzakelijk. Echter heeft het college nog steeds moeite met lasten verlichting. Nu heeft het college niet zo heel veel mogelijkheden in deze ter beschikking, maar ze loopt er ook niet echt warm voor, ondanks dat de inkomsten van de provincie fors zijn. Natuurlijk is het zo dat de wet HOF en het schatkist bankieren invloed heeft op de begroting, maar deze statenperiode zit de provincie nog ruim in de middelen. De reserves zullen op 1 janiuari 2013 4,8 miljard bedragen. Juist nu wij voldoende beschikking hebben over de financiële middelen, moeten wij de portemonnee van de burger zo veel mogelijk sparen. Als het college zich nu al niet kan beheersen, hoe moet het dan, als het echt moeilijk wordt? De lasten dienen enkel verhoogd te worden als het moet en niet als het kan.

 

De PVV fractie vraagt zich af of revolverende fondsen wel echt revolverende fondsen zijn.Als de uitgezette gelden niet terug komen, zal er afgeschreven moeten worden op het fonds, het geen een verliespost is en een drukkend effect heeft op de begroting. Het college houdt hier ook al rekening mee, want er wordt al een reservering gemaakt in de geblokkeerde reserve revolverende middelen. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van eventuele toekomstige afwaarderingen van fondsen die middelen revolverend inzetten. Uit de meerjarige investeringsreserve blijkt dat men verwacht dat 30% niet terug komt. (30 miljoen, huidige hoogte is 12 miljoen) Zo’n reservering klinkt allemaal wel leuk, maar als wet Hof van kracht wordt, kan het lastig zijn om deze reserves in te zetten, daar dat invloed heeft op de hoogte van de uitgaven. Bedrijven die leningen ontvangen betalen hierover een marktconforme rente. Mijn vraag aan GS is : wie ontvangt deze rente? Is het misschien een idee om voor een lening een afsluitprovisie te vragen, om risico’s af te dekken? Of gebeurt dit al, Graag een reactie van GS. (revolverende fondsen enkel voor innovatie, revolverende fondsen is gemeenschapsgeld)

Uit de Tarieventabel 2013 blijkt dat de tarieven van leges over de gehele linie zijn verhoogd. De PVV fractie keurt dit af en ik zal dan ook een amendement indienen om de Tarieventabel 2012 actueel te houden. Er is wel één pluspuntje te melden. Herinnert u nog dat de loopgroep Ooijpolder voor hun jaarlijkse hardloopwedstrijd 220 euro moesten betalen om 400 meter fietspad langs de provinciale weg te mogen gebruiken? De PVV fractie stelde hierover vragen bij de commissie. Achteraf is GS tot inzicht gekomen dat het toch wel een flauwe zaak was en heeft besloten dat sinds 1 juli het 0 tarief toegepast wordt  indien er sprake is van handelingen met een traditioneel én niet-commercieel karakter (hoofdstuk 1, art 2 sub k van de tarieventabel) . De jaarlijkse hardloopwedstrijd kan in vervolg gebruik maken van deze vrijstelling.

Dan de opcenten. Het college spreekt over lastenverlichting. Je moet het maar durven. Men laat het tarief gewoon minder hard stijgen! De PVV fractie vraagt GS dan ook om de opcenten te verlagen. (2012 83,8    2013   85) Hiervoor zal ik een amendement indienen om het tarief van de opcenten terug te brengen naar het nivo van 2011. Het tarief was toen 82,7.

De schulden positie van de diverse gemeenten is een groot punt van zorg. Te samen hebben zij 5 miljard schuld, terwijl de provincie bijna 5 miljard in kas heeft. U begrijpt het al, dit biedt mogelijkheden! Gemeenten worden hier creatief van. Neem nu eens de gemeente Beuningen. Zij durven met droge ogen 2,9 miljoen te vragen inzake hun mislukte project zandafgraving Beuningse Plas. Ondanks waarschuwingen, zijn zij, uit hebzucht, gewoon doorgegaan. Met het gesloten convenant wil  GS doen voorkomen  dat de provincie verplicht is om 2,9 miljoen  te betalen. Na bestudering van het convenant kan men enkel tot de conclusie komen dat de gemeente Beuningen de provincie nog 430.000 euro plus rente verschuldigd is. Mijn vraag aan GS is, is GS bereid om dat bedrag als nog terug te gaan vorderen? Graag een reactie. Het college vraagt PS om een bedrag van 2,9 miljoen te reserveren in de reserve bestuurlijke verplichtingen t.b.v. de Beuningse Plas. Deze vraag insinueert dat de provincie een verplichting heeft om dit bedrag te betalen, terwijl daar geen juridische grond voor is. De PVV fractie kan dan ook niet akkoord gaan met deze reservering en ik dien bij deze een amendement in, om dit punt te schrappen.

Ik ga verder met de gemeente Groesbeek. Zij heeft de provincie gevraagd om 3 miljoen euro toe te kennen ivm de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen. Vooral Millingen zit in de problemen. Zij heeft een structureel tekort van 9 ton. Pikant detail is dat binnen Gelderland de inwoners van Millingen het hoogste bedrag aan wachtgeld betalen(14,69). Per jaar betaalt Millingen 760.000 euro aan wachtgelden. (oud wethouders en weggestuurde ambtenaren). Dat zal nu wel oplopen want B&W van Millingen hebben aangegeven er geen zin meer in te hebben. De frictiekosten zijn al door het Rijk gecompenseerd. Hiervoor heeft Groesbeek al 8 miljoen ontvangen. Het klopt wel dat 3 samengevoegde gemeenten minder geld ontvangen van het rijk dan alle 3 afzonderlijke gemeenten samen. Het verschil is 1,18 miljoen. Dat is niet geheel onlogisch omdat men werkzaamheden kan bundelen. Men kan een efficiency slag maken. B&W hebben aangegeven om de gevraagde 3  miljoen in te zetten voor de ontwikkeling van het centrumplan in Groesbeek. Dit staat geheel los van de herindeling en lijkt op een kadootje voor de gemeente Groesbeek om draagkracht bij haar burgers te creëren. De PVV fractie kan dan ook niet instemmen met deze subsidieverlening en vraagt middels een amendement dit punt te schrappen.

Het college heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de provincie een soort flappentap wordt. Maar door aan dit soort verzoeken toe te geven zullen er meer gemeentes aankloppen. Kortom geen gemeente pardon.

Een echte big spender is de energietransitie. Normaliter gaan economische transities gepaard met een efficiency slag, maar er zijn geen tekenen dat dit geldt voor de energietransitie. Geven we de voorkeur aan wind- of zonne-energie, dan zal dat, zolang deze duurder is dan de fossiele bronnen, ten koste gaan van alternatieve bestedingen. Een groene industrietak, die gebaseerd is op aanmerkelijk duurdere energie, is goed voor de daarin werkzame bedrijven en instellingen, maar pakt voor de samenleving als geheel zeer nadelig uit. Eenzelfde kilowattuur die op een veel duurdere wijze geproduceerd wordt, kan in principe nooit tot economische groei leiden.

(Op dit moment is de bijdrage van wind en zon in de totale energiemix van ons land nog marginaal, terwijl de extra kosten al in de miljarden per jaar lopen. )

Bronnen zoals de wind- en zonne-energie, die gebaseerd zijn op huidige technologie, zijn in kostprijs enige malen duurder dan fossiele energie, waarbij deze kosten nog sterk stijgen met het groter worden van het aandeel. Deze kosten zijn bij een overwegend aandeel in de energievoorziening maatschappelijk niet op te brengen. Een op subsidiëring van deze technieken gebaseerde industrie is dus een zeepbel, die vroeger of later uiteen zal spatten, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. 

(Het voldoen van de Europese landen aan de doelstellingen voor CO2–reductie voor de komende decennia, wat honderden miljarden zou kosten, zou op zich overigens niet tot enige meetbare invloed op de ontwikkeling van de wereldtemperatuur leiden. Gezien de traagheid van de veranderingen in de enorme energie-infrastructuur vonden grote omslagen in het verleden plaats in periodes van minimaal 50 jaar. )

Ligt het dan niet voor de hand om juist die fossiele energieketens te verduurzamen? Er is wereld wijd nog onvoorstelbaar veel vervuiling en verspilling in deze ketens, terwijl de technologie om deze te beperken meestal gewoon voorhanden is. Met een paar miljard euro, waar men nu een windpark voor bouwt, kan in de fossiele ketens vele malen meer verspilling en vervuiling vermeden worden dan met een windpark. Hierbij kan men denken aan geheel nieuwe zonneceltechnologie, grootschalige energieopslagmedia, batterijtechnologie, maar ook volgende generaties veilige nucleaire technologie. (zoals thorium- of hoge temperatuur reactoren) Middels een motie wil de PVV fractie GS verzoeken om het programma Energietransitie te heroverwegen betreffende wind- en zonne-energie en enkel subsidies te vertrekken voor onderzoek ter verbetering van de efficiency.

Vz, zoals u weet is dierenwelzijn, maar ook het in stand houden van oud Hollandse dierrassen en wilde diersoorten voor de PVV van groot belang. In de commissie Landelijk Gebied hebben wij reeds aangekondigd met een motie te komen m.b.t. een hele actuele zaak, namelijk; de bijensterfte. Sinds de aankondiging enige tijd geleden dat de PVV bezig was met dit onderwerp zijn wij overspoeld met mailtjes en telefoontjes van burgers van allerlei politieke kleuren. Imkers, ambtenaren en docenten, allen gaven zij hun steun aan het plan om als provincie nu ook echt werk te maken van dit onderwerp.

In meerdere provincies is de motie, die ik dadelijk zal indienen, Statenbreed ingediend en aangenomen. Wij hopen dat dit ook in Gelderland het geval zal zijn. De PVV heeft absoluut niet de verwachting dat GS een beleid kan opzetten om in enkele jaren de enorme bijensterfte tegen te gaan, maar als alle provincies en terreinbeherende organisaties een stap zetten, dan gaan we met z’n allen de goede richting op. Wij vragen GS daarom ook om in contact te treden met andere bestuurslagen en organisaties en zelf ook de verantwoordelijkheid te nemen. Wij dienen daarom de motie ‘bijensterfte is geen bijzaak in’ en verzoeken GS het volgende; Bijvriendelijk beheer binnen het bestaande bermbeheer uit te voeren door hierbij ook zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor bijen. Indien mogelijk provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bijenkasten. Dit groenbeheer voor bijen ook uit te dragen richting agrariërs, gemeenten, waterschappen en andere terreinbeherende organisaties.

Investeringen in bereikbaarheid blijft de PVV fractie steunen. De Achterhoek bijvoorbeeld. Dat is een prachtige streek, maar de bereikbaarheid laat nog veel te wensen over. Door de bereikbaarheid te verbeteren middels de weg en het OV wordt deze streek aantrekkelijker . Dit zal ook een remmend effect hebben op de krimp.

Dan het doortrekken van de A15. De A15 biedt de provincie ook een kans om wat terug te doen voor mobiel NL, vooral als de tolheffing van de baan gaat. De werkende middenklasse wordt financieel al helemaal uitgekleed, laat hen nu gewoon zonder tolheffing naar hun werk gaan.

Vrz, ik rond af met een plus punt: ik kan het college en de staten melden dat de inwoners van Hoevelaken dolgelukkig zijn met het NS station wat momenteel, met provinciale steun, uit de grond wordt gestampt. Bij deze onze hartelijke dank.

EINDE BETOOG

4560 keer gelezen