donderdag, 08 november 2012 00:00

Motie energie

Motie (Art. 37 RvO)

Onderwerp: energie transactie

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

overwegende dat,

bronnen zoals de wind- en zonne-energie, die gebaseerd zijn op huidige technologie, in kostprijs enige malen duurder zijn dan fossiele energie;

eenzelfde kilowattuur die op een veel duurdere wijze geproduceerd wordt, in principe nooit tot economische groei kan leiden;

het meer voor de hand ligt om fossiele energieketens te verduurzamen daar er wereldwijd nog veel vervuiling en verspilling is in deze ketens, terwijl de technologie om deze te beperken meestal gewoon voorhanden is.

met een paar miljard euro, waar men nu een windpark voor bouwt, in de fossiele ketens vele malen meer verspilling en vervuiling vermeden kan worden dan met een windpark;  

 

Is het verzoek aan GS het volgende,

het programma Energietransitie te heroverwegen betreffende wind- en zonne-energie en enkel subsidies te vertrekken voor onderzoek ter verbetering van de efficiency.

 

 

en gaan over tot de orde van de dag.

3616 keer gelezen