vrijdag, 07 juli 2023 11:19

Coalitie akkoord Gelderland 2023-2027

Vrz,

De BBB is met een stormram de Provinciale Staten binnen gekomen, maar de vraag is of zij nu door blijven beuken. Gaat zij behoren tot die betrouwbare overheid die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt?
De kans is groot dat zij plat gepolderd worden door de gevestigde partijen. De coalitie geeft aan dat zij onderscheid maakt tussen meningen en feiten. Een feit is dat een groot deel van de BBB-ers al lang onderdeel zijn van de gevestigde orde. Een mening is dat zij hun oude partij hebben verlaten omdat zij zich niét meer konden vinden in de standpunten. Een feit is dat zij nu wél met diezelfde partijen, die zij eerder hebben verlaten gaan samenwerken. Een mening is dat zij de oude partijen kunnen bijsturen. Dit ter overdenking.

Vrz, de terminologie in het coalitieakkoord is niet geruststellend.
Het staat vol met politiek vakjargon, zoals “de Gelderlanders staan centraal”, “wij luisteren en betrekken inwoners” enzovoort. Allemaal intenties, maar uiteindelijk gaat het om de resultaten.
De coalitie wil niet van crisis naar crisis rennen. Dat kan ook niet want wij zitten tot onze nek vast gezogen in één grote crisis. Hoe kan je deze ellende nu laten oplossen door diegenen die het hebben veroorzaakt? Deze veroorzakers zijn in meerderheid vertegenwoordigd binnen de coalitiepartijen (BBB 14, rest 16) en hebben óók de ruime meerderheid binnen de Gedeputeerde Staten.

Vrz, ik licht er een paar heikele onderwerpen uit. Ik ga het niet hebben over de Rijnbrug of zo.
Deze zou in goede handen moeten zijn bij aanstormende SGP gedeputeerde Ruitenberg die nu in de praktijk een brug kan slaan naar zijn achterban in de Betuwe. Dat zou binnen deze termijn gefikst moeten zijn.
Lastiger ligt de Railterminal. Bewoners in de regio willen het niet en blijkbaar de investeerders ook niet, want er is nog steeds geen exploitant te vinden.
Er is een kans dat het gewoon afgeblazen wordt.
Staat GroenLinks even voor aap. Deze voormalig coalitiegenoot zette zich tijdens de campagne fel af tegen de Railterminal om vervolgens te tekenden bij het kruisje voor diezelfde Railterminal. En nu is de kans groot dat het uiteindelijk toch niet door gaat. Al dat kiezersbedrog voor noppes!

Vrz, laten wij beginnen met de stikstof crisis. Ons land wordt niet plat gelegd door het stikstof maar door de politieke keuzes. De gecreëerde stikstof crisis is een instrument om Nederland te herinrichten.
Met dank aan o.a. partijen zoals de VVD, CDA, CU en SGP. Zij hebben immers ingestemd met alle voorstellen van voorgaande coalities die dit afbraakbeleid hebben veroorzaakt. Ik wil wel één nuance maken betreffende de SGP, heel af en toe sputterden zij wat tegen.
Zo stemden zij éénmaal voor de PVV motie met het dictum “roepen Gedeputeerde Staten op om, eenmaal aan agrarische bedrijven verstrekte vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet, niet in te trekken”. En later tegen. Maar VVD, CDA en CU stemden vrolijk altijd tegen. Kennelijk hebben zij geen moeite om eenmaal verstrekte vergunningen in te trekken. Laten wij niet vergeten dat het intrekken van vergunningen een stuk sneller werkt dan onteigenen.
Ik ben dan ook reuze benieuwd of de reeds verstrekte vergunningen worden geëerbiedigd.
Hoe zal BBB hier mee omgaan? Het is geen gedwongen uitkoop, maar een bedrijf zonder vergunning is als een melkveehouder zonder koeien., dus kansloos!

Vrz, nu geven dezelfde partijen aan dat zij perspectief en stabiliteit op lange termijn willen geven aan de boeren en tuinders. Hoe dan?
Gedwongen uitkoop zou hier niet in passen. Maar als de politieke elite al tig jaren het boeren vrijwel onmogelijk maakt, is er dan dan nog sprake van vrijwilligheid? De Minister van Stikstof en Natuur zet nog wat extra druk op te ketel door woest aantrekkelijk aan te geven “er komt geen beter bod” inzake de uitkoopregeling.
En wat betekent dit voor de huidige landelijke regels als er per 1 januari 2024 blijkt dat te weinig boeren zich hebben laten uitkopen? Volgens de Minister wordt er dan over gegaan tot ‘dwingende instrumenten’.
Dat klinkt niet geruststellend.
Is de Gedeputeerde stikstof mans genoeg om dit tegen te houden?
Garandeert dit aanstormend College dat er géén enkele agrariër op basis van stikstofbeleid het veld zal moeten ruimen?
Is dit College bereid een garantie af te geven?
Is de beoogde stikstofgedeputeerde bereid zijn oude vrienden bij het LTO achter na te gaan en direct uit deze coalitie te stappen als dit niet gebeurd?

Het landbouwakkoord is dan wel afgeschoten maar het Nationaal Programma Landelijk Gebied, wat alle provincies moeten gaan uitrollen in Provinciaal beleid gaat echt geen rust geven in de sector.
Of bedoelt men soms letterlijk rust? Wordt het voor de boer bankzitten in een Vinex wijk, die op zijn voormalige akkers en graslanden herrijst?
Het is tijd voor enig realisme. Zolang dat stikstof dossier niet van tafel gaat, is er geen perspectief voor de boeren in Gelderland.
En hoezo is er straks nog ruimte voor de intensieve veehouderij? Hoe dan met al die dwaze plannen van bijvoorbeeld extensiveren, vrijwel het verbod op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, het voorschrijven wanneer je mag zaaien en wanneer je mag oogsten? Het verdienmodel wordt steeds verder onder druk gezet. Nu al zitten veel boeren in de wurggreep van meedogenloze banken én een meedogenloze overheid.

Vrz, de échte sluipmoordenaars zijn de Natura 2000 gebieden. Onder een lief groen dekentje is er een keihard politiek spel gaande: het om zeep helpen van de agrarische sector.
Voeg daarbij een onbetrouwbare Minister van Natuur en Stikstof die onder één hoedje speelt met Staats Bosbeheer en wie weet met welke organisaties nog meer. Na veel getouwtrek werd duidelijk dat Staats Bosbeheer een wensenlijstje mocht inleveren bij LNV van gronden die zij graag willen bezitten voor maakbare natuur. Hun begerig oog viel vrijwel op allemaal gronden die binnen één of twee kilometer van een Natura 2000 gebied liggen of direct aansluiten met het Natuur Netwerk. En van de 53 projecten zijn er minimaal 19 gebieden van boeren.

De vraag is of deze coalitie écht niet gaat meewerken aan uitbreiding van deze gebieden, zoals zij aangeeft. Want in het akkoord is ook te lezen : “vrijkomende agrarische bebouwing gaat komende jaren om grote aantallen”. Dat duidt er op dat de sanering al in de steigers staat.
Die piekbelasters zijn nu eenmaal niet voor niets kunstmatig gecreëerd en deze bedrijven zijn zwaar de sjaak. En vergeet u niet dat 60% van de 3000 piekbelasters in Gelderland wonen.
Ook nieuwe wetgeving gaat niet meer lucht bieden. Alle seinen staan op rood. Wijzigingen in de klimaatwet zetten de zaak alleen maar strakker.
De Minister van Klimaat koerst af op een zero uitstoot van broeikas gassen en een negatieve uitstoot na 2050.

De coalitie ziet scheiding tussen (NH3) ammoniak en (Nox) stikstof oxiden als wenselijk. Even voor de duidelijkheid: dat is al het geval betreffende de Europese NEC plafonds. Deze plafonds geven de maximale toegestane uitstoot aan. (Voor de periode 2020-2029 zijn de plafonds voor NH3 en Nox vastgesteld op respectievelijk 134,1 en 222,6 kiloton per jaar. In 2021 zitten wij op een totaal van 121,9 en 177,8 kiloton per jaar)
Nederland zit qua uitstoot ruim onder deze plafonds. Dat wij nu in de penarie zitten komt gewoon door nationaal politiek wanbestuur.
De Gelderse stikstof ladder biedt ook geen soelaas. Aan het einde van de ladder worden gewoon alle stikstofverbindingen op één hoop gegooid. Hierdoor kan stikstof uit de veehouderij ingewisseld worden met stikstof verbindingen uit bijvoorbeeld de luchtvaart. Denkt u bijvoorbeeld aan Schiphol, die ineens geen piekbelaster meer is.
Kortom het is één grote stikstof zwendel.

(De Gelders Ladder:
uitstoot verminderen
intern salderen
extern salderen binnen dezelfde sector
extern salderen met andere sector)
Vrz, de coalitie wil bouwen, bouwen en nogmaals bouwen. Ik begrijp dat iedereen een dak boven zijn hoofd wil. Maar met het open grenzen beleid is het vechten tegen de bierkaai. De Minister geeft zelf aan dat 75% van de woningbouw bestemd is voor migratie.
Volgens de coalitie hebben statushouders ook recht op een woning.“
Dat klopt alleen de vraag is waar. De coalitie geeft aan ik citeer: "Alle denkbare invullingen zijn bespreekbaar "<einde citaat> Nou dat geeft de burger weer moed.
Een woning in Aleppo of Kabul is dus ook een mogelijkheid!
Dan hoeven zij ook niet meer heen en weer te reizen voor het suikerfeest, vakanties, bruiloften enz.
Nieuwbouw projecten hoeven dan ook niet meer te wijken voor noodopvang en AZC's.
Komt mooi uit want Gelderlanders hebben geen Casablanca, geen Istanbul, geen Aleppo, geen Kaboel, geen Algiers, geen Abuja, geen Palestijnse gebieden, maar alleen Nederland om in te wonen.
Zo ziet u maar dat de PVV écht wel constructief meedenkt voor het welzijn van de Gelderlanders!

Vrz, de Coalitie geeft aan dat realiteitszin hun drijfveer is. Dit akkoord zou haalbaar en betaalbaar zijn. Ik geef toe de coalitie heeft geen gebrek aan ambitie.
Maar hoe kan je dan in vredesnaam streven naar 55% minder uitstoot van broeikasgas in Gelderland in 2030 en Klimaatneutraliteit in 2050?
Lafjes is te lezen in het akkoord dat energiearmoede dreigt.
Nee energiearmoede dreigt niet het is (602.000 huishoudens in Nederland) keiharde werkelijkheid voor tienduizenden Gelderse huishoudens!
De coalitie wil werken aan een mix van duurzame energieopwekking, zodat er een betrouwbare energievoorziening ontstaat met acceptabele maatschappelijke kosten. Wij hadden een goedkope en betrouwbare energievoorziening. Maar die wordt onttakeld op basis van een klimaatpsychose.

Miljarden gaan er naar windmolens, zonne-akkers, warmte wisselaars e.d.
Ondanks de miljarden die nu al gepompt worden in het stroomnetwerk wordt niet voorkomen dat bedrijven en nieuwbouw wijken niet aangesloten kunnen worden op het net. Wat een blamage!
De coalitie mag dan wel op papier aangeven dat dit akkoord haalbaar en betaalbaar is, maar dat maakt het in de praktijk niet automatisch haalbaar en betaalbaar!
Erger nog de coalitie gaat er gewoon mee door.

In het akkoord staat dat er geen nieuwe windturbineprojecten worden opgestart. Maar tegelijkertijd wil men wel voldoen aan de RES-doelen.
Die schrijven juist voor dat er energie uit zon en wind moet komen.
Hoe zit dit? En waarom worden de projecten die nu nog in voorbereiding zijn niet stil gelegd? En wat gaat dit college doen als er een windturbinebouwer zich meldt met een plan?
Vrz, een lichtpuntje is dat deze coalitie werk wil maken van de bouw van een kleine kerncentrale. Maar dit moet geen rek en strek oefening worden.
Het tijdspad is namelijk wel erg lang. Als ik het goed begrijp wil men in deze periode de zaak dusdanig voorbereiden, dat het over acht jaar gerealiseerd gaat worden. Het kan vanaf heden dus nog 12 jaar duren! Dat zou pas zijn in 2035! Dit terwijl de SMR's (Small Modular Reactors ) op de plank liggen en binnen zeven tot acht jaar gebouwd kunnen worden.
De wil lijkt er te zijn, nu nog even de weg vinden.

Vrz,
de coalitie geeft aan ik citeer „democratische waarden vormen het hart van onze samenleving en vragen een integer en transparant openbaar bestuur“. <einde citaat>
Vrz, het klinkt te mooi om waar te zijn! Ik dacht ik ga de coalitie helpen om wat extra vertrouwen te winnen. Ik dien dan ook nogmaals de PVV de motie in betreffende het verstrekken van een overzicht van alle projecten van de op afstand geplaatste fondsen MKG en Topfonds/IEG.
Een lakmoesproef! Ik hoop toch zo dat de coalitie hiermee wat extra vertrouwen gaat geven! Wat zou dat mooi zijn!

In het coalitie akkoord is te lezen dat samenwerking vanzelfsprekend is.
Als het vanzelfsprekend is , waarom staat het dan in het akkoord?
Is de praktijk soms weerbarstiger?
Zo ziet het CDA een samenwerking met de PVV niet zitten.
Binnen de top van de CU is men helemaal ontstemd over de deelname van de PVV in het provinciebestuur van Flevoland. Leden dreigen hun lidmaatschap op te zeggen.
Vicepremier Carola Schouten geeft aan zich er ’ongemakkelijk’ bij te voelen.
Het zal allemaal wel heel ingewikkeld zijn!

Vrz, ik rond af.
De titel van het akkoord is „Gewoon doen“.
Moet dit opgevat worden als „doe normaal man“ of voortzetting van het ingezette beleid?
Het is realistisch dat de komende bestuursperiode heel moeilijk wordt.
Het politieke bestuur drijft steeds verder af van de burger.
Vroeg of laat gaat dat schuren. Allerlei participatie raden en klankbordgroepen zijn enkel een schaamlap. Het politieke bestuur weet drommels goed wat burgers wel of niet willen. Het is dan ook niet voor niets dat besluitvorming over heikele onderwerpen zoveel mogelijke achter besloten deuren wordt gehouden (klimaattafels, migratietafels, AZC Hoevelaken)
Als PVV kijken wij uit naar de beloftes in het coalitieakkoord en zullen het college scherp aan deze beloftes houden. En u weet belofte maakt schuld.
EINDE

104 keer gelezen