maandag, 14 november 2022 16:58

Beleidsrekening 2023

Vrz,

de afgelopen drie jaar is Nederland en daarmee ook Gelderland in een ras tempo veranderd.
Burgers zijn de afgelopen 3 jaar murw gebeukt. Na twee jaar Corona ellende zijn we beland in de grootste crisis sinds de Tweede Wereld oorlog, een energiecrisis die voortwoekert in de haarvaten van de maatschappij.

Nu al kunnen de burgers de torenhoge energie rekening niet meer betalen.
Nu al loopt het storm bij de voedselbanken. Nu al zijn er geen betaalbare woningen voorhanden.
Het MKB, dé banenmotor, dreigt te bezwijken onder torenhoge lasten.
Hele industrietakken dreigen om te vallen. De transportkosten stijgen.
En de voedselvoorziening wordt met honderden miljoenen belastinggeld gesaneerd. Kortom het hele verdienmodel staat op losse schroeven.
Hoe gaan wij straks ons geld verdienen?
En met de beste wil van de wereld gaat dit College, in deze omstandigheden, het Gelderse bedrijfsleven niet redden. Omdat de basis rot is.
Welvaart is afhankelijk van een goed draaiende economie, die weer afhankelijk is van een goedkope en stabiele energievoorziening. Dat is de reden dat een energiecrisis altijd gevolgd wordt door een financiële crisis.
Er zal toch geld verdient moeten worden om de basisvoorzieningen in stand te houden, als je niet wilt afglijden in een anarchie of een dictatuur.
Kortom, wij zijn nog lang niet uit de misère.

Vrz, het College geeft zelf aan dat het vertrouwen in de overheid op een dieptepunt is gekomen. Het institutioneel wantrouwen is groot. Mensen verliezen het vertrouwen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur.
En dat zie je ook hier terug. In plaats dat het provinciale politieke bestuur zelf met een visie komt, worden heikele onderwerpen uitbesteed aan dure adviesbureaus, die een rapport maken vol met politiek correct vakjargon.
Dan tart het College ook nog de trias politica met Legal Valley, waar je een verwevenheid ziet tussen zittende magistratuur en de uitvoerende macht.
Dit heeft de schijn van belangenverstrengeling en netwerkcorruptie.

Vrz, de burgers, die zijn woest. De euro zou ons welvaart brengen, maar is samen met de overheid de grootste aanjager van de inflatie.
De energieprijzen stegen al voor de Oekraïne crisis. Terwijl de burgers wakker liggen van de alsmaar stijgende energierekening wordt de overheid slapende rijk van diezelfde stijgende energieprijzen.
En dan zijn er van die halzen die roepen dat de energietransitie nog belangrijker wordt.
Ik zal u even uit de grote groene droom halen: van het totale energie verbruik van de B.V. Nederland komt 2,9% uit wind en 1,8% uit zon.
Nou daar gaan wij het niet mee redden.
Dus de provincie vol plempen met windmolens is een zinloze exercitie.
Weggegooid geld.
Het College kan beter vol gas gaan voor kernenergie. Elektriciteit uit kerncentrales is vele malen goedkoper dan uit zon en wind.

Na enig gestuntel van de klimaat Minister Jetten en nadat wij €2,5 miljard betaald hebben aan compensatie voor het afschakelen van steenkolencentrales, is het stoken van steenkool weer helemaal hip.
Vervolgens jaagt de Minister de stuipen op het lijf bij de bedrijven die investeren en bouwen aan warmtenetten. Deze netwerken wil hij namelijk grotendeels in handen hebben van de overheid. Met als gevolg dat deze bedrijven stoppen met investeren omdat óók zij het vertrouwen in de overheid verliezen en zeker als het gaat om hun belangen op de heel lange termijn.
Nu al gaat b.v. het warmtenet in wijk de Ooi in Doesburg niet door vanwege te hoge kosten én te veel onzekerheden.
Je moet je dan serieus afvragen of andere warmtenetten zoals het warmtenet Nijmegen Dukenburg waar € 1,0 miljoen voor gereserveerd is, nog wel zin heeft.
Graag een reactie van de gedeputeerde.

O ja dan speciaal voor onze natuurliefhebbers 5,7% van de totale energieverbruik komt uit het verstoken van biomassa.
Zou de CO2 uitstoot verlagen. Niet op basis van de werkelijkheid, maar omdat de politieke elite dat zo heeft afgesproken! En zo wordt er niet besloten op basis van kennis maar op basis van wat men wil. Het was niet voor niets dat de wetenschap niet aan tafel zat bij de commissie Remkes .
Remkes besteedt blijkbaar liever zijn tijd aan natuur- en milieuorganisaties zoals Greenpeace die met Extinction Rebellion onder één deken ligt, aan Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB). Zij worden zo de stoottroepen van Remkes om samen de boeren van hun land te verjagen.

Vrz, meer dan een decennia kon het niet op in het Gelders provinciehuis.
Het bestuur wentelde zich in de Nuon miljarden en geen linkse hobby was te duur.
Na verloop van tijd bleek dat onze partners, zoals gemeentes, de provinciale bestedingsdrift niet bij konden houden. En dan werd er wel eens geschoven met de regels. Niet alleen deadlines werden verschoven, maar ook de verhouding van
co-financiering. Tegelijkertijd werden er ook allerlei constructies opgetuigd.
Dat hebben wij gezien bij b.v. de erfpachtconstructie landgoed Biljoen. Ook werden er overeenkomsten terzijde geschoven zoals bij de zandwinning Beuningse plas of projecten uitgevoerd op basis van overeenkomsten die niet door alle partijen ondertekend bleken te zijn, zoals bij de sanering Enka de Pluim.
En wilde je als Statenlid onderliggende stukken op vragen ter controle, bleken ze er niet te zijn en opvragen bij de betreffende gemeente zou politiek ongewenst zijn.
En maar klagen dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek.

Vrz, nu zijn er ook rechtse hobby's. Liggen wat minder gevoelig, maar ik wil er toch ééntje onder de aandacht brengen.
In 2018 heeft Provinciale Staten €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorfinanciering van de bouw van een schakelstation op de campus van Wageningen. Dat was nodig voor de vestiging van Unilever. Anders kwamen zij kennelijk niet.
Dat viel toen onder het Rode Loper project dat beëindigd wordt in 2023.
Deze voorfinanciering was eigenlijk een constructie om staatssteun regels te omzeilen. Wel werd er gesteld dat de provinciale bijdrage geheel zou terug komen, omdat er per aangesloten Mega Volt Ampère ongeveer €150.000 zou vrijvallen.
De vraag is dan ook aan de gedeputeerde: is dat uitgekomen? Hoeveel van die €1,5 miljoen is terug gekomen?

Vrz, wellicht zijn dergelijke incidentele uitgaven verleden tijd. Het College is nu zo ver, dat het gewenst is structurele opgaven te betalen uit structurele middelen.
En incidentele taken uit incidentele middelen. Dat is een stap in de goede richting.
Dit heeft ook tot gevolg dat er gesneden moet worden in een groot deel van de politieke hobby's, die vaak de smeerolie zijn binnen een coalitie.
Dat wordt nog lastig. Maar je kan natuurlijk altijd een rapport laten maken!
De PVV heeft geen rapport nodig. Wij pleiten al meer dan tien jaar voor terugkeer naar de kerntaken.
De provincie zal moeten snijden in de uitgaven. Het is niet te verkopen dat alleen de burgers de broekriem aan moeten halen. Subsidie verstrekking zal moeten verminderen en er zal minder geïndexeerd moeten worden.
Want elke euro die de provincie niet uit hoeft te geven, kan de burger zelf uitgeven.

Vrz, met een beetje koffie leuten onder het mom van burgerparticipatie, ga je de kloof tussen burger en politiek niet dichten. Alles draait om vertrouwen.
Tijdens de verkiezingen kan een kiezer op basis van de verkiezingsprogramma's een echte keuze maken, tenminste als de partijen zich houden aan hun beloftes en hun verkiezingsprogramma's.
Maar daar wringt het. De kiezers worden keer op keer belazerd.
Het is niet voor niets dat het referendum definitief van het menu is gehaald.
Gaf alleen maar gedoe. Het is nu de omgekeerde wereld. I.p.v. dat de burger de politiek bijstuurt, stuurt de politiek de burger bij. En lukt het niet met zachte hand, dan komt de harde hand.
Wordt je niet door de mainstream media gehersenspoeld dan krijg je wel op communistische wijze een coach op je dak. Als of je weer een kind bent.
Behalve dan de klimaatsoldaatjes, dáár wordt wel naar geluisterd tot ze met
een burn-out op de bank liggen wat Greta is overkomen. Zij kon de wereldproblemen niet meer op haar schouders dragen.
Ik hoop dan ook dat "hij die niet genoemd mag worden" lekker is gaan voetballen.

Vrz, onze boeren, die de meest efficiënte boeren ter wereld zijn, krijgen erfcoaches op bezoek. Die gaan hen vertellen dat ze het niet goed doen.
Ze moeten gaan extensiveren, wat nóg meer grond kost, terwijl er nu al gestreden wordt om elke vierkante meter. Maar extensiveren zet het verdienmodel onder druk.
Dat komt de politieke elite goed uit, want zo kan je uiteindelijk toch wanhopige boeren onder druk vrijwillig uitkopen.
En zo komt, het politiek gecreëerde stikstofprobleem, dat abrupt ophoudt bij de Nederlandse grens, goed uit. Dat probleem lost men niet op, maar maakt men juist groter met de uitbreiding van het Gelders Natuurnetwerk. Vijfhonderd hectare grond wordt ingericht tot nieuwe natuur en er komen extra nieuwe maatregelen in de Natura 2000 gebieden en de overgangsgebieden .
En het kan niet op , want de ambitie is om eind 2030 zo'n 3.100 hectare extra nieuwe natuur en 1.700 hectare bos te realiseren. Maar dan heb je wel de twee grote vergroeners nodig: CO2 en stikstof! Want anders groeit er geen boom.

Vrz, het College geeft aan het grondinstrumentarium zwaarder in te zetten, mogelijk ook voor stedelijke ontwikkeling. Toen vorige maand aan de gedeputeerde werd gevraagd of het grondbeleid zich ook op andere ambities zou richten dan Economie en Mobiliteit én Natuur en Cultuur, gaf hij aan nog geen idee te hebben.
Hij mompelde wel iets over energietransitie. Wellicht dacht hij aan gasloze woningen met zonnepanelen. Maar dat moet dan wel zonder warmtenet, want de bedrijven die deze netten aanleggen, dreigen af te haken.
Maar ondertussen valt het allemaal wél binnen het beleid van weilanden leegtrekken. Naast de verzonnen stikstofcrisis is er een échte woningcrisis die gevoed wordt door een échte migrantencrisis.
Ja je doet het immers voor een ander!

Dan de verhuiscoaches. Nadat de bejaarden tehuizen werden gesloten moesten senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij zouden dan enkel nog doorstromen naar een verpleeghuis of een hospice. En dat duurt allemaal te lang, dus komen er verhuiscoaches om de ouderen uit hun huis te kletsen.
Waar ze dan heen moeten is niet duidelijk want vooral voor deze groep zijn er amper betaalbare kleinere woningen.
En die komen er ook voorlopig niet want de bouw zit op slot.
Niet alleen door stikstof, maar ook door gebrek aan bouwvakkers, materialen, bouwlocaties, grond en investeerders.
En wij moeten ons ook geen rad voor ogen laten draaien met het Actieplan Wonen.
Dat heeft enkel de intentie op het versnellen van minimaal 45.000 woningen voor eind 2025.
Ja en op een intentie is het moeilijk afrekenen!
En mocht dat het allemaal wél lukken dan is de kans groot dat de beschikbare woningen met voorrang worden toegewezen aan statushouders! En zolang het kabinet wars is van een asielstop gaat dat nog wel even door.
Terwijl de agrarische sector wordt gesaneerd, het MKB en de industrie op omvallen staan door de hoge energieprijzen, komt de provincie met coaches die startende ondernemers moed in moeten spreken. Tsja....

Vrz, ze willen ons van alles aan praten.
Terwijl met Koti Keti de verbroken ketenen worden gevierd, tracht men tegelijkertijd de blanken te ketenen met schaamte. Onder morele druk zou de blanke zich moeten bevrijden door slaafs miljoenen euro's aflaat te betalen.
En deze hypocrisie is ook overgeslagen naar een merendeel van de Provinciale Staten en het College, zo is te lezen onder de paragraaf "Iedereen doet mee".
Maar hoe zit het met 1,25 miljoen West-Europeanen die tot slaaf gemaakt zijn door ’Barbarijse kapers’? Christenslaven in Marokko , Turkije en Egypte zijn hier niet in meegerekend. Volgens de Turkse historicus Halil Inalcik zou het Ottomaanse Rijk tussen 1450 en 1700 zo’n 2,5 miljoen Oost-Europese slaven via de Krim hebben geïmporteerd.
Is de Turkse premier Erdogan of de Koning van Marokko Mohamed VI al over de brug gekomen?
In plaats dat de politieke elite zich richt op de heden ten dage slavernij in Afrika en Azië , richt men zich liever op het verleden. Is veel veiliger. Dan kan je namelijk gewoon doorgaan met bouwprojecten in bijvoorbeeld Qatar, waar arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden leefden en werkten.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan het omstreden WK voetbal.
Sport verbroederd zal ik maar zeggen!
Toen de mensenrechtenschendingen rond de bouw van het WK bekend werden, was men binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken drukker met het vooral heen en weer mailen over de gevolgen voor de Nederlandse commerciële activiteiten aldaar, dan met de moderne slaven.
Blijkbaar waren de door het Ministerie begeerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen slechts een Fata Morgana.

Vrz, ik rond af. Het wordt zo langzamerhand één groot gekkenhuis.
Het College schrijft in de Begroting 2023, ik citeer:
"We kunnen niet van crisis naar crisis blijven gaan zonder ook naar de oorzaken te kijken ".
En dat klopt. En zoals Einstein al zei :
"wij kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt."
Dus het roer moet drastisch om.
Maar daar gaan wij het verder volgende week over hebben. Al betwijfel ik of het Gelderse bestuur een zelfreinigend vermogen heeft.

69 keer gelezen