vrijdag, 10 juni 2022 16:10

Jaarstukken 2021

Vrz,

ondanks de enorme bestedingsdrift van de diverse College's blijft de hoogte van de reserves al jarenlang hangen op ruim €4 miljard. Het stamkapitaal aangevuld met diverse opbrengsten uit bijvoorbeeld de beleggingen, de opcenten en het provinciefonds hielden de Gelderse schatkist rijkelijk gevuld.

Het is aan Provinciale Staten de schone taak om de uitgaven te controleren. Echter is dit in feite een vrijwel onmogelijke opgave door gebrek aan transparantie. En de Provinciale Staten moeten eerlijk zijn en toegeven dat zij dit voor een groot deel aan haarzelf te danken heeft. Wat je ook van het beleid vindt van het College, het zijn zijn nog altijd de Provinciale Staten die in moeten stemmen met de voorgelegde besluiten.

Het is de meerderheid van de Provinciale Staten die heeft ingestemd met het plaatsen van enorme sommen geld op afstand in de vorm van allerlei fondsen. Het is de meerderheid van de Provinciale Staten die meegaat in het uitlenen van grote leningen. Het is de meerderheid van de Provinciale Staten die instemde met een incestieus netwerk dat allerlei vage klussen voor de provincie zou moeten opknappen.
Het enige resultaat wat wij met zekerheid kunnen vaststellen is de hoeveelheid geld dat is uitgegeven.
Maar wat nu de daadwerkelijke resultaten zijn en welke doelen behaald zijn is niet altijd vast te stellen.

Dan heeft de meerderheid van de Provinciale Staten in het verleden óók nog ingestemd met het aanzienlijk oprekken van het schuiven met budgetten, wat het geheel nog moeilijker te doorgronden maakt.
Waar voorheen het College enkel het mandaat had om te schuiven binnen één projekt, kan er nu geschoven worden binnen één programma. Een soort super balletje balletje.
Om dit weer terug te draaien naar project niveau dien ik dan ook namens de PVV fractie de volgende motie in met het dictum:
"Provinciale Staten besluiten dat het College enkel het mandaat krijgt om met budgetten te schuiven binnen de projecten en niet meer binnen de programma's"

Vrz, de accountant geeft aan dat de begroting meer gebaseerd is op politiek-bestuurlijke ambities dan op wat de provincie daadwerkelijk met de beschikbare middelen en capaciteit kan realiseren.
Je ziet dan ook dat diverse partners de Gelderse bestedingsdrift niet bij kunnen houden wat zich uit in jarenlange onderbesteding. Dit trachtte men op te vangen door overprogrammering. Er vielen immers altijd projecten uit. En dat geld brandt nu eenmaal in de bestuurlijke zakken. I.p.v. minder te heffen deed men er alles aan om de tomeloze ambities op links elitair niveau te houden.
Wazige doelstellingen, wat in feite veroorzaakt wordt door verschil van mening binnen het College, maken het drama compleet. Of is dit een politieke keuze?

Ik herinner mij namelijk een subsidieverstrekking aan de gemeente Tiel.
In 2016 gaf de accountant aan dat de bijdrage van derden niet geverifiëerd kon worden.
Toen ik daarover door vroeg, werd aangegeven dat de Provincie niet over de benodigde informatie beschikte. Ik stelde voor de informatie bij de gemeente Tiel op te vragen. Uiteindelijk beantwoordde het College niet zelf mijn vragen, maar moesten de ambtenaren de hete kolen uit het vuur halen. Mondeling werd mij verteld dat men zich afvroeg of het wel politiek gewenst was de nadere informatie op te vragen bij de betreffende gemeente. Kortom ik weet het nu nog steeds niet.

Maar dit College, wat eigenlijk vrijwel gelijk is aan het vorige College minus de bestuursstijl van D66, die wij kunnen wij missen als kiespijn, wil het Gelders bestuur verbeteren.
Zij geeft de volgende verbeteringen aan:
er is bestuurlijk overleg over de beoogde bestuurskrachtverbetering
er worden afspraken gemaakt met de gemeente over de betreffende oplossing
de voortgang van deze afspraken worden gemonitord en geëvalueerd.
de risico’s worden afgedekt door deze specifieke afspraken vast te leggen.
bij het niet nakomen van de afspraken bestaat de mogelijkheid subsidie terug te
vorderen.
Vrz, kan ik hier uit concluderen dat voorheen er geen afspraken werden gemaakt en vastgelegd? Er geen controle werd uitgevoerd op de gestelde doelen en dat bij het niet behalen van een doel, er geen mogelijkheid was tot het terugvorderen van de subsidie?
Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, het oliemannetje binnen de coalitie is het Klimaat. Het is een soort haarlemmerolie geworden, dat elke uitgave, hoe waanzinnig dan ook, zou rechtvaardigen.
Jarenlang is de politieke elite bezig met iedereen de stuipen op het lijf te jagen met het voorspiegelen van de ondergang van moeder Aarde.
Vadertje Staat besloot daarom: wij gaan in transitie! De klimaatverandering gaan wij ombuigen met heel veel belastinggeld. Er werden allerlei heffingen en extra belastingen bedacht.
Hetgeen de prijzen voor alle producten en alle diensten genadeloos opstuwt.
Het College speelt vrolijk een deuntje mee. Zij schermt met heftigere hittegolven, langere periodes van droogte, afgewisseld met stortregens en daarmee ook overstromingen.
De enige resultaten van deze massapsychose zijn hysterische politieke beslissingen zoals het uitkopen van boeren, het kappen van bossen voor de biocentrales, de alsmaar stijgende kosten op alle fronten, prietpraat clubjes, groene indoctrinatie enz. Men gaat er compleet aan voorbij dat mensen eerder het loodje leggen door armoede dan de door klimaatverandering die door de mens veroorzaakt zou zijn.
En als je je niet laat gek maken door al die onheilsprofeten dan wordt je eenvoudig kaltgestelt.
Dan zou je rijp zijn voor de klimaatpsycholoog of de klimaatzuster! Ja vrz, ze bestaan echt hoor!
Uw College doet er zaken mee. Ik zal het nader toelichten.

De Stichting Klimaatgesprekken heeft 24 klimaatcoaches, op kosten van de belastingbetaler opgeleid.
In 2016 werd deze Stichting Klimaatgesprekken opgericht door de klimaatpsycholoog Manu Busschots .
Hij is niet alleen trainer en coach bij de GroenLinks Academie, ja je verwacht het niet, maar ook coach opleider bij InterCoach van de Rijksoverheid.
Ook intern is de indoctrinatie dus in volle gang!

De Stichting Klimaatgesprekken heeft sinds 2019 een ANBI status, maar voldoet niet aan de ANBI voorwaarden. Zij voldoet niet aan publicatieplicht, nergens is informatie te vinden over het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans, de staat van baten en lasten en een onderbouwende toelichting. Partners van de Provincie moeten toch voldoen aan de wet en regelgeving?
Daarom dien ik namens de PVV fractie de volgende motie in met het dictum:
"roepen het College op geen subsidie te verstrekken aan organisaties die niet voldoen aan de ANBI voorwaarden en tegelijkertijd wel de ANBI status voeren ".

Vrz, dan de samenstelling van het bestuur en de raad van advies. Die is opgeleukt met bijzondere vogels. Een klimaatpsycholoog, een verander coach voor groene organisatie culturen, een ambassadeur voor het Groene Concertgebouw, de klimaatzuster, het klimaatverbond, een projectleider van Urgenda, een voormalig GL wethouder, die ook weer in aan het Klimaatverbond gelieerd is, een bestuurslid die actief was bij Extinction Rebellion.
En deze laatste groep van milieu activisten is echt niet fris. Zij vormt samen met hardcore marxisten en islamitische partijende groep Black Lives Matters, waarvan de leiders hebben gedreigd "het systeem af te fakkelen" als niet aan hun eisen wordt voldaan.

En het volgende is speciaal voor de kersverse D66 fractievoorzitter die ons wat stil vond op het gebied van islam.
Black Lives Matters sloot weer een pact met Nation of islam, een club van zwart racisme en jodenhaat , die het logisch vinden dat blanken worden uitgeroeid. Met de Koran in de hand legitimeren zij discriminatie van vrouwen, LHBT-ers en ongelovigen. Lijkt mij niet bepaald inclusief!
Daar zit je dan onder je Gelderse regenboog!
Het is krankzinnig dat mensen gelieerd aan dit soort groeperingen bij de Provincie aan het subsidie infuus hangen. Dat kan echt niet. Mooi punt voor de integriteitsdag!

Vrz, tijd voor wat positiefs. Het doet de PVV fractie oprecht deugd dat het College op korte termijn werk maakt van het zeker stellen van de drinkwatervoorziening . Jammer is dan weer dat het College het niet kan laten om weer te schermen met de mogelijke impact door klimaatverandering in deze. Maar wellicht maakt zij zich zorgen als tijdens een geothermie project dwars door een drinkwaterlichaam wordt geboord.
Het is dan ook van groot belang dat de drinkwaterreserveringsgebieden zo snel mogelijk worden vastgesteld. Ik heb begrepen dat besluitvorming omtrent dit onderwerp op de rol staat voor 6 juli. Prima.

Betreffende de beoordeling over de status van de oppervlaktewaterlichamen wordt de methode toegepast 'one out, all out'. Dus als er eentje niet voldoet aan de Brusselse dictaten, voldoen ze allemaal niet. Met deze methode doen wij ons zelf tekort. De vooruitgang die we in Nederland en in Gelderland op onderdelen wel realiseren wordt zo niet zichtbaar.
Het deed mij denken aan wat Ronald Plasterk schreef in zijn wekelijkse column.
Ik citeer: "Toen ik net in de landelijke politiek kwam kreeg ik van een ervaren collega het advies: jij bent een echte problem solver, dat is de bèta in je. In de politiek is het zo dat je jaren gemak kunt hebben van een probleem, je moet een probleem niet oplossen maar koesteren, je kunt er jaren politiek gemak van hebben! " <einde citaat>
Dan de vraag aan de gedeputeerde : uit wie zijn koker komt de methode 'one out, all out'?

Vrz, ik rond af. Het is voor de statenleden moelijk te controleren of de budgetten tot de gewenste resultaten hebben geleid.
Dit door het schuiven van bedragen binnen de reserves, onduidelijke doelstellingen, fondsen op afstand en een parasiterend network op de Gelderse schatkist.
Provinciale Staten kunnen steen en been klagen over gebrek aan transparantie, maar laten wij niet vergeten dat een groot deel zelf meewerkt aan deze ondoorzichtelijke situatie.
Dit kan alleen wijzigen als daar echt de politiek wil voor is. Gezien de enorme verwevenheid tussen politiek, bedrijfsleven en allerlei nationale en internationale organisaties zie ik een drastische wijziging in beleid niet in het verschiet. De uiteenlopende belangen zijn gewoon te groot.
Mocht het College daar een andere mening over hebben, dan hoor ik het graag!

68 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Grondbank anticiperende aankopen