maandag, 15 november 2021 12:38

Begroting 2022

Bijdrage Marjolein Faber (10-11-2021)

Vrz,

"In hoeverre moet en mag de overheid een bepaalde levenswijze opdringen?" vroeg de Brits Russische filosoof Isaiah Berlin zich af. Hij waarschuwde voor paternalistische ideologen die, al dan niet met goede bedoelingen, de burger willen vormen naar hun ideaal beeld.
De voorliggende begroting is doorspekt met paternalisme en we moeten allemaal in transitie. De eiwittransitie, energietransitie en je moet vooral niet schromen voor een gendertransitie.

Van de PVDA kan je het verwachten. Die zijn al decennia lang de weg kwijt. Ze zijn vervreemd van hun oorspronkelijke achterban. Zij zitten in Gelderland heerlijk op het pluche, de arbeider leeft in een multiculturele wijk in energiearmoede en de Rooie vrouwen zijn ondergeschikt gemaakt aan de paternalistische islam.
Vervolgens moeten ze van het gas af en tienduizenden migranten moeten gehuisvest worden. Met als gevolg dat voor de gewone man, de gewone vrouw en hun kinderen geen betaalbare woning meer over blijft. Zouden zij nog die PVDA verkiezingslogan herinneren "het moet eerlijker"?
Die was indertijd van Co Verdaas. Maar ja ook hij kon toen ook al geen woning vinden in Gelderland.

Vrz, de VVD, ook niet vies van het grote groene graaien tracht ons wijs te maken dat het allemaal goed is voor de economie. Maar ze gaat compleet voorbij dat een goedkope stabiele energie voorziening de basis is voor de economische groei met de daaruit voortvloeiende welvaart voor iedereen en niet enkel voor een select clubje.
De christelijke partijen CDA en CU knevelen hun boeren met eindeloze regeltjes.

En vervolgens komt de erfcoach bij je langs om jou te vertellen hoe jij je boerenbedrijf moet gaan extensiveren wat nog meer grond kost.
Het lijkt communistisch China wel!
Door die bemoeizucht wordt niet alleen de voedselproductie duurder, als bijvangst liggen de daklozen nog langer CO2 neutraal onder de brug.
Vervolgens werken ook deze partijen mee om een deel van de boeren uiteindelijk uit hun financiële lijden te verlossen met een uitkoopregeling, die voor het grote geheel niets gaat oplossen.
Nu gaat het nog om vrijwillig uitkopen, maar onteigening ligt op de loer. En hoe vrijwillig is het als je als boerenfamilie eerst murw gebeukt bent door het systeem.
De landsadvocaat beukt nog even door en lispelt in het oor van de bestuurder : het intrekken van verstrekte vergunningen in het kader van de natuurbeschermingswet is een mooie optie om snel en effectief een agrarisch bedrijf de nek om te draaien.

En laat nu het kantoor van de landsadvocaat (Hans Besselink) ook de provinciale huisadvocaat zijn. En wat kunnen de boeren verwachten van dit betreffende kantoor, Pels Rijcken die niet schroomde om óók de provincie Gelderland een poot uit te trekken. Er was sprake van jarenlange fraude door hun notaris (Frank Oranje), die tevens bestuursvoorzitter is van die hele club.
Waarom doet dit College nog zaken met zo'n frauduleuze club? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, Gelderse varkensboeren worden uitgekocht. Wellicht krijgen wij binnenkort een Spaanse speklap op ons bord. Van Spaanse boer naar lokaal bord! In Spanje worden de varkensfokkerijen uit de grond gestampt. Volgens Eurostat is het aantal varkens in Spanje gegroeid met 1 miljoen dieren. Dit doet de daling van de varkensstapel in andere EU-landen deels teniet.
Zo zie je maar dat je het klimaatprobleem alleen samen kan oplossen!
Ook Canada, staat te trappelen om haar speklappen te verkopen en is niet te beroerd om deze, met CETA in de hand, een paar duizend kilometer te verschepen.
Ik ben benieuwd of de batterij van die oceaanstomer het allemaal gaat trekken.
Kortom dat produceren in de regio moet je wel heel breed opvatten!
En zo blijft de stikstof uitstoot in ammoniak hetzelfde en daar bovenop komt de extra stikstofoxide vanuit het vervoer, wat schadelijker is voor de gezondheid dan ammoniak.
Nu al geeft het college aan dat het energieverbruik in de transport toeneemt.
Waar zijn ze in vredesnaam mee bezig?

Vrz, de enigen die spekkoper zijn, zijn de klimaatsoldaten van Groen Links.
Zij zien hun klimaatkalifaat tot wasdom komen.
Zij rusten niet voordat iedereen zit te rillen in een groene woning, een deel van de bevolking zich voedt met wormen en insecten, een deel met halal vlees en een deel met soja en andere vleesvervangers.
Zij zijn dan ook dolgelukkig met het het World Food Center die mensen moet aanzetten tot het eten van wat zij bestempelen als gezond en duurzaam voedsel.
Nu al heeft Hugo geen flauw idee wat er in een frikandel zit en dat gaat er zo niet beter op worden.
De PVV fractie is ook reuze benieuwd naar de bezoekers aantallen.
Want als je toch een Fata Morgana wilt aanschouwen of wilt vluchten in een droom, dan ga je toch liever naar de Efteling?
Het is dan ook niet voor niets dat het World Food Center hun bemoeienis uitstrekt tot bedrijven, gemeenten, scholen en ziekenhuizen. Want daar zitten hun bestuurlijke betweterige vriendjes die allemaal mee vreten uit de subsidieruif en die weten wat goed is voor jou.
Maar wat is er nu ongezond aan het nuttigen van vlees en zuivel? Graag een reactie van het College.

Vrz, met dit in het achterhoofd komt die € 1,5 miljoen voor het stimuleren van de bewustwording over de waarde van vrijheid in een heel ander daglicht te staan. Het lijkt er op dat het gaat om vrijheid onder voorwaarden en dat is geen vrijheid.
Want ondanks dat inclusie een belangrijk thema schijn te zijn voor het College was de opening van de tentoonstelling met aanwinsten van de kunstcollectie van de provincie alles behalve inclusief. Publiek zonder QR code was niet welkom.
Wat is dat voor een gekkigheid?
Statenleden en medewerkers van de provincie konden wel gewoon in en uit lopen.
Blijkbaar hebben die voor het College een andere medische status ofzo.
In feite is er sprake van discriminatie.
Terwijl het provinciehuis een plaats voor ontmoeting moest worden doet medische apartheid zijn intrede. Wat een dieptepunt!
Stelt u eens voor wat een afgedropen bezoeker zou denken als hij of zij de trap af loopt waarin artikel 1 van de grondwet staat gebeiteld? " Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. "
Hieruit blijkt dat de grondwet in de praktijk óók al een dode letter is en dat dit niet alleen het geval is bij de wetgever. De grondwet is namelijk ondergeschikt aan internationale verdragen en de daaruit voortvloeiende wetgeving, hetgeen al meer dan de helft van de wetgeving behelst.
Je kan je afvragen wat de uitreiking van het boekje met de grondwet aan statenleden bij installatie nog voor nut heeft. Kennelijk is die potsierlijke uitreiking enkel voor de bühne.

Vrz, terwijl het College miljoenen pompt in de Gelderse economie voor de werkgelegenheid en omscholing, ondermijnt burgemeester Bruls dit Gelderse beleid. Hij schroomt er niet voor om het bestaansrecht van tienduizenden werknemers af te pakken, door werknemers zonder QR code te weren van de werkvloer. Hij wil mensen het recht op werk afpakken. Liever vandaag dan morgen wil hij de wetgeving aangepast zien. Meesmuilend noemt hij zichzelf pappa Bruls die de mensen indien niet goedschiks, dan kwaadschiks moet opvoeden. Totaal de weg kwijt!

Deze ongekozen burgemeester gaat compleet voorbij aan, in de gekozen Tweede Kamer kamerbreed aangenomen motie Wilders/Segers. Met deze motie geeft de hele Tweede Kamer aan dat beleid en wetgeving moeten garanderen dat een vaccinatiebewijs in geen geval als exclusief toegangsbewijs voor voorzieningen of locaties mogelijk wordt.
Maar ja deze burgemeester liep dan ook niet voor niets vooraan in paradepas om aangifte te doen tegen de gekozen volksvertegenwoordiger Geert Wilders, met in zijn kielzog de Gelderse Groen Links gedeputeerde van der Meer.
Soort zoekt soort zal ik maar zeggen.

De recente uitspraken van Bruls tonen aan dat deze burgemeester geen verbinder is , maar een gevaar voor de maatschappij. Zijn uitspraken zorgen voor onrust en tweedeling in de maatschappij.
Reden genoeg om deze burgemeester te dumpen.
Daarom voorzitter, vraag ik u namens mijn fractie, om dit maal via de koninklijke weg, deze burgemeester te laten ontslaan. Ik dien dan ook namens de PVV fractie een motie in om u in uw functie als Rijksheer de burgemeester Bruls bij de Kroon voor te dragen voor ontslag.
En vrz, dit hoeft helemaal niet negatief uit te pakken voor Bruls, hij kan dan rustig thuis blijven en zich minder te begeven onder de mensen, want laten we niet vergeten de man is zelf natuurlijk een ongekend virusreservoir.
En laten we ook niet de slogan van de elite vergeten: je doet het immers voor een ander!

Vrz, terwijl u als rijksheer de burgemeesters aanmoedigt om nog meer migranten uit Verweggistan op te nemen wil dit College ook de Gelderse cultuur bevorderen en in stand houden.
Tja met die open grenzen valt er natuurlijk iets te compenseren.

Nu gaat die moskee in het Openlucht museum niet meer door. Je zou denken dat ze daar door krijgen dat een moskee niet past in Nederlandse cultuur. Maar de reden die wordt opgegeven is onder meer strengere milieuwetgeving.
Aan creativiteit dus geen gebrek !
Gek dat dan in het waterwin gebied Heumesoord 1000 Afghanen kamperen met dieseltanks die op een zeiltje staan. Ja zo zie je maar dat onder de regenboog ook de regels vloeibaar worden!

Vrz, rond de provincie hangt een netwerk van allerlei organisaties die op afstand graag een graantje mee pikken uit de provinciale schatkist. Nu ik het net toch over cultuur had, licht ik zo'n elitair clubje er uit. Het Prins Bernard Cultuur Fonds. Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk is participatie rond cultuur en erfgoed te vergroten. Kan je niets op tegen hebben. Maar waarom een ton geven aan een Stichting die €305 miljoen aan beleggingen bezit, waarvan €34 miljoen in hypotheken?
Het netto rendement uit die beleggingen is om je vingers bij af te likken: in 2020 6,4% en in 2019 12,7%.
In 2020 werd een positief resultaat behaald van ruim €18 miljoen en in 2019 maar liefst €33 miljoen.
Een waar cultuur feestje .
Maar hoe zit het met het klimaatfeestje?
Hoeveel honderden miljoenen verdwijnen in de zakken van de groene feestneuzen?

In 2030 streeft de ongekozen Frans Timmermans en zijn kameraden naar een 55% broeikasgasreductie en ook Gelderland moet er aan geloven. In 2050 klimaatneutraal! Dat ga je niet redden met die windmolens en zonnepanelen. En zeker niet met de aanhoudende bevolkingsgroei. Dus nogmaals de oproep "Grenzen dicht"!
De streefwaarde van 1,5% energiebesparing wordt nu al niet eens gehaald.
Om alle woningen in Nederland van het gas af te halen zijn 11.500 windmolens van
4 MW nodig. Onmogelijk!
Indien het daadwerkelijk gaat om CO2 reductie dan biedt kernenergie de enige oplossing.
Niet alleen werden de voorstanders van kernenergie buiten de klimaattafels gehouden. Door geniepig de boel op te knippen in de Regionale Energie Strategieën , de zogenaamde Ressen wordt het uitrollen van kernenergie bemoeilijkt.
Een RES-gebied is dermate klein dat de plaatsing van een kerncentrale in dat gebied geen enkele kans heeft, omdat het vermogen van een kerncentrale groter is dan de elektrische energiebehoefte van een enkel RES-gebied . Onnozelheid of opzet?
Over het algemeen zijn ze niet onnozel.

Vrz, Gelderland is een rijke provincie. Het is dan ook niet uit te leggen dat we koersen naar een opcententarief van 90,6 waarmee we vallen in de categorie provincies met een hoog tarief.
Verwachte opbrengst €229 miljoen. Het is bedroevend dat hiervan maar een kwart (€60mjn) wordt besteed aan het wegennet. Als er eens minder besteed wordt aan linkse hobby's en meer aan rechtse hobby's dan zaten we nu niet met te smalle en gare bruggen opgescheept.
Maar ja we moeten onze euro's opsparen om Alliander van leningen te voorzien omdat hún net wel uitgebreid wordt.

Verder meldt het College dat er voor een volgende coalitie amper ruimte is voor nieuw beleid.
Daarom heeft men het voornemen om het saldo van de incidentele ruimte van € 54 miljoen te bewaren voor de volgende bestuursperiode. Maar is dat wel zo?
Het College geeft aan dat zij in deze bestuursperiode alleen als het echt niet anders kan, beleid hieruit dekken. Dit betekent dat het College alleen een beschikbaarstelling vraagt als de verplichting wordt aangegaan in deze bestuursperiode, maar waarvan het beleid zijn beslag krijgt in de volgende bestuursperiode. Volgt u het nog?

Het komt hier op neer dat de verplichting in deze periode wordt aangegaan en een volgend College, de rekening kan betalen en het beleid uit kan rollen van deze coalitie. Dit kunstje kunnen ze flikken omdat ze er stiekem vanuit gaan
dat dezelfde kliek van politiek correcte buitensluiters, blijft zitten.
Dus niet gek staan te kijken als de eens zo liberale VVD zich blijft nestelen op het pluche met salonsocialisten, klimaatsoldaten en christenen die buigen voor Allah.

En het nieuwe leiderschap, die blijft gewoon in de oppositie zitten.

50 keer gelezen