woensdag, 15 april 2020 15:18

Digitale beraadslaging en besluitvorming

Vrz,
ik val maar met de deur in huis, de PVV fractie zit hier met een ongelooflijk ongemakkelijk gevoel in deze digitale chatroom. Over Gelders welbevinden gesproken! Want wat is er nu aan de hand?
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen en besluiten door de Provinciale Staten mogelijk.

Echter dient dan wel het Reglement van Orde aan te sluiten bij deze wet. Vandaar ook dat nu een
Tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde voorligt.
Het huidige Reglement van Orde voorziet momenteel niet in de mogelijkheid om digitaal te vergaderen en te besluiten. En wat doen we nu? We gaan nu gewoon digitaal vergaderen en besluiten zonder de boel op orde te hebben.
Vrz, om dit wel mogelijk te maken moet of het Reglement van Orde worden aangepast of de voorliggende Verordening Tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde vastgesteld worden zodat wij kunnen voldoen aan de Provinciewet.
(Provinciewet artikel 16 stelt dat Provinciale Staten een Reglement van Orde vaststellen voor onze vergaderingen en andere werkzaamheden)

Relevante vragen die nu opdoemen zijn:
is op dit moment deze digitale PS vergadering gelegitimeerd?
En is de gevraagde besluitvorming gelegitimeerd?
De PVV fractie is van mening van niet daar het Reglement van Orde niet aansluit bij de huidige wetgeving.

Ook de Minister gaf aan, in de Eerste Kamer, tijdens de behandeling van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, ik citeer:
"het lijkt mij in de rede liggen dat je, op het moment dat je overgaat tot digitaal vergaderen -- ook al doe je dat niet permanent, want het kan ook zijn dat je dat voor bepaalde gelegenheden doet – dan inderdaad ook een reglement van orde hebt dat voorziet in de nieuwe vorm van vergaderen. <einde citaat>

Vrz, kortom op dit moment sluit ons reglement van orde niet aan bij digitaal vergaderen en besluiten.
Om deze werkwijze te legitimeren zullen wij eerst fysiek bij elkaar moeten komen en de Tijdelijke Verordening moeten vaststellen zodat de weg vrij is voor digitale besluitvorming.

Vrz, doen wij dat niet dan kan dat tot gevolg hebben dat elk besluit dat genomen wordt, voorgedragen kan worden voor vernietiging.
Munitie voor de tegenstanders van de Groene Delta, u weet wel dat waanzinnige plan voor windmolens.
En het is u allen bekend dat de PVV niets maar dan ook helemaal niets heeft met windmolens.
Vrz, het verzoek is dan ook aan de Statenleden om eerst de Tijdelijke Verordening vast te stellen tijdens een fysieke vergadering met een quorum, waarmee het meer dan mogelijk wordt te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar onder de 1,5 meter afstand. En daarna pas over te gaan tot digitaal vergaderen en besluiten. Zodat wij voldoen aan de grondwet en wetten, waar wij ons aan gecommitteerd hebben bij het afleggen van de eed.

169 keer gelezen