woensdag, 11 november 2015 09:39

Watervoorziening 250.000 burgers in gevaar door 3.000 asielzoekers

Bezwaarschrift ingediend: opvang Heumensoord in strijd met regels

In het opvangkamp op Heumensoord zijn vechtpartijen inmiddels dagelijkse kost. Onlangs gingen er zo'n twintig 'bewoners' met elkaar op de vuist "nadat een dronken Eritreeër zich vervelend had gedragen tegenover een groepje kaartende Syriërs". Feit is dat dergelijke opvang gepaard gaat met overlast, criminaliteit en anderssoortige ellende. Op Heumensoord is er bovendien nog iets anders niet in de haak: de opvang daar is in strijd met de regels en vormt een gevaar voor de drinkwatervoorziening! Op 2 november jl. heeft ondergetekende dan ook een bezwaarschrift bij de gemeente Heumen ingediend.

Omdat er volgens de gemeente Heumen sprake zou zijn van een 'tekort aan opvangplekken', gaf zij op 21 september jl. een gedoogbeschikking af, waarmee zij de opvang van maximaal 3.000 personen op Heumensoord mogelijk maakte. In een mum van tijd werden er paviljoens geplaatst; ook kwamen er op het terrein zestig tot tachtig olietanks, à 1.000 liter, bestemd voor de verwarming van de paviljoens – met het risico op grondvervuiling!

De gemeente is echter iets te 'ijverig' geweest: ten eerste omdat zij bij het afgeven van de gedoogbeschikking nog helemaal geen aanvraag voor een omgevingsvergunning van het COA had ontvangen, en ten tweede omdat de opvang in strijd is met het bestemmingsplan én de Omgevingsverordening Gelderland.

Heumensoord is onderverdeeld in waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied. (In een waterwingebied wordt actief water gewonnen voor de drinkwatervoorziening; een grondwaterbeschermingsgebied wordt veiliggesteld voor toekomstige waterwinning.) Heumensoord voorziet zo'n 250.000 burgers in Nijmegen en omgeving van drinkwater. Uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Heumen 2009' blijkt dat in het waterwingebied "nieuwe, andere bestemmingen dan waterwinning niet aanvaardbaar zijn, indien deze ook maar enigszins het belang van de waterwinning in gevaar brengen". En binnen het grondwaterbeschermingsgebied is het niet toegestaan "dat ontwikkelingen in de bestaande of nieuwe functies een groter risico opleveren voor de drinkwatervoorziening dan in de oorspronkelijke situatie het geval is".

Voor het opvangkamp is uiteraard de bestemming 'wonen' vereist; het is overduidelijk dat het bestemmingsplan dit niet toestaat. En als de gemeente nu het bestemmingsplan wil wijzigen? Dat is niet mogelijk. In de Omgevingsverordening Gelderland, die mede bepalend is voor het bestemmingsplan, staat geschreven "dat waterwingebieden geen bestemmingen krijgen die negatieve effecten kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater". Ook is het verboden "schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen, waarvan degene die die handeling verricht, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ze, op of in de bodem gebracht of gerakend, de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen" – zoals olietanks! Over grondwaterbeschermingsgebieden schrijft de verordening dat deze slechts een bestemming mogen krijgen die "hetzelfde of een lager risico voor het grondwater met zich meebrengt dan de vigerende bestemming".

Het is zo klaar als een klontje: het opvangkamp op Heumensoord is simpelweg niet toegestaan! Tóch heeft de gemeente een gedoogbeschikking afgegeven, die bovendien geenszins voldoende is gemotiveerd: dat de locatie van de opvang deel uitmaakt van een kwetsbaar watergebied, wordt compleet genegeerd. Wet- en regelgeving lapt de gemeente Heumen aan haar laars – alles voor de asielzoekers. En de provincie, verantwoordelijk voor de Omgevingsverordening, vindt het kennelijk allemaal wel prima. Het is onbegrijpelijk en schandalig dat 250.000 burgers en hun watervoorziening klaarblijkelijk ondergeschikt zijn aan de opvang van 3.000 asielzoekers.

Alexander Kops
Statenlid PVV Gelderland

3481 keer gelezen