woensdag, 02 maart 2016 16:14

Gelders beleidskader Onderwijs en arbeidsmarkt

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,

In de commissie EEM heb ik dit een fluttekst genoemd met als doel het binnenharken van Interregsubsidies. Het is wat het is.

Verschillende partijen – CDA – GL – SGP – PvdA – (dat zijn al 2 coalitiefracties) gaven aan dat ze concreetheid missen in dit stuk. Het stuk lijkt op een vrijbrief voor GS waarin ze zelf kan invullen welke projecten men opzet waarbij evaluatie achteraf voor PS onmogelijk is. In de beantwoording van de gedeputeerde werd aangegeven dat we een beleidskader nodig hebben (op het gebied van Onderwijs en arbeidsmarkt), omdat we anders niet in aanmerking komen voor bepaalde Interregsubsidies. Een flutstuk voor subsidies, dus!

Wij gaan 14 miljoen uitgeven om 14 miljoen binnen te harken, tenminste als de cofinanciering op 50-50 ligt. Is deze veronderstelling juist? Zo ja, dan is dat dus € 28 miljoen belastinggeld. En uit dit stuk wordt ook niet duidelijk hoe dat terugverdiend wordt. Hoe gaat de gedeputeerde dat inzichtelijk maken? En om welke projecten gaat het? Graag een reactie van GS.

Is dit een scholingsprogramma of een werkgelegenheidsprogramma? Graag reactie.

Onlangs is in de Eerste Kamer (in 2016) nog een wetswijziging aangenomen, nr 34.184, in verband met het invoeren van profielen in het vmbo dat als doel heeft:

“Dat het onderwijsaanbod van het vmbo beter kunnen worden georganiseerd en beter kan aansluiten op het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt.”

Wat doet dit Rijksbeleid anders dan het Gelders beleidskader? Heeft GS zo weinig vertrouwen in het kabinet dat ze het maar zelf gaat doen? Graag reactie.

In de Statenbrief staat dat het beleidskader een verbetering moet brengen aan huidige en verwachte discrepantie tussen Onderwijs en arbeidsmarkt. Oorzaak van de huidige discrepantie is niet alleen een verschil in anticipatievermogen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er is een grote groep leerlingen die niet alleen geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt maar in het algemeen geen aansluiting vindt op de maatschappij. Er zijn ruimschoots meer vroegtijdige schoolverlaters van Turkse en Marokkaanse afkomst als van autochtone afkomst.[1]

Dit heeft niets te maken met onvoldoende budget of het ontbreken van een Gelders beleidskader maar veel eerder heeft het iets te maken met het afzetten tegen de Nederlandse maatschappij. Gaat een deel van de projecten zich op deze problematiek richten? Graag een reactie.

En waarom is er een verwachte discrepantie? We gaan toch een scholings- dan wel werkgelegenheidsprogramma uitrollen op basis van whatever. Is het misschien zo dat de verwachte discrepantie tussen Onderwijs en arbeidsmarkt wordt aangevuld met nieuwe discrepantie. 80% van de vluchtelingen die door de provincie gretig wordt opgevangen heeft echt onvoldoende scholing, onvoldoende kennis van taal en onvoldoende aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik heb het voor dhr. De Weerd nog even speciaal opgezocht, de cijfers komen van het Bundesagentur für Arbeit, de Duitse UWV. Zij hebben een inschatting gemaakt op extra werkeloosheid agv. de vluchtelingenstroom. 8% heeft een Akademische Ausbildung, 11% een berufliche Ausbildung en 81% van de vluchtelingen was ohne berufliche Qualifikation. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de achterstand van vluchtelingen in Nederland anders is als in Duitsland.[2]

Zelfs dhr. de Boer, vz. VNO-NCW, wist vorige week te melden dat alleen nog vluchtelingen moesten worden toegelaten die kans hadden op een baan. Kennelijk vindt VNO-NCW dat er bij vluchtelingen op dit moment onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt, oftewel een discrepantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Gaat GS nog met VNO-NCW in gesprek over ‘initiatieven die de discrepantie oplossen’.[3]

Ik rond af: het stuk blinkt uit in vaagheid, belangrijke oorzaken van discrepantie tussen Onderwijs en arbeidsmarkt worden niet benoemd en GS vraagt een vrijbrief om te handelen.

De PVV geeft geen vrijbrief. Dank u wel.

1349 keer gelezen