donderdag, 04 oktober 2012 00:00

Gemaakt afspraken gebruik dienstauto Verdaas

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Naar aanleiding van de door u beantwoorde vragen betreffende de declaraties en ritten administratie betrekking hebbende op de gedeputeerde Verdaas in uw schrijven d.d. 25 september 2012 (PS2012-633) resten mij nog enige vragen. Uit de rittenstaten van de dienstauto's komt naar voren dat gedeputeerde Verdaas vanaf 1 april 2008 tot 14 juli 2011 gebruik heeft gemaakt van de dienstauto voor ritten van en naar Zwolle. Wij maken hieruit op dat u in deze periode op meerdere momenten dagen/weken in Zwolle verblijft. Ik heb de vraag gesteld wat de reden en welk belang de provincie had bij deze ritten en of GS toestemming heeft gegeven. Zo ja wie heeft er wanneer toestemming gegeven en wat hield die toestemming dan in? In uw beantwoording verwijst u naar het verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 9 november 2011 (pagina 7), waarin gedeputeerde Markink namens het college stelt dat gedeputeerde Verdaas de toenmalige provinciesecretaris heeft geraadpleegd. Dat leidde tot de conclusie dat de gedeputeerde zich op ieder adres mag laten afzetten. Destijds werd de verordening niet juist geïnterpreteerd en nu wordt er anders mee omgegaan. Met andere woorden de gedeputeerde Verdaas heeft de toenmalige provinciesecretaris geraadpleegd.

De toenmalige provinciesecretaris was de heer H.M.D. Brouwer. Meneer Brouwer heeft, kort na zijn vertrek bij de provincie, aan de huidige directeur van Kalmthout, een e-mail gezonden. In deze e-mail beschreef hij zijn visie op de in dat kader gemaakte afspraken. Ook heeft meneer Brouwer aangegeven dat zijn e-mail openbaar gemaakt mag worden..

Vragen

  1. Op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, verzoek ik u om mij de volgende informatie te verschaffen: De betreffende e-mail die meneer Brouwer verzonden heeft naar meneer van Kalmthout, bevattende de visie van meneer Brouwer op de gemaakte afspraken van het gebruik van de dienstauto door de gedeputeerde Verdaas.
3298 keer gelezen