dinsdag, 14 augustus 2012 00:00

Declaratie's en rittenadministratie Verdaas

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

In de brief van 12 augustus 2010 geeft Gedeputeerde Staten antwoordt op vragen van het Statenlid Toine van Bergen over de woonplaats van gedeputeerde Verdaas. Op de vraag of het klopt dat gedeputeerde Verdaas inmiddels wel in Gelderland woont en sinds wanneer, wordt dit door Gedeputeerde Staten bevestigend beantwoord met daarbij de mededeling dat dit sinds 1 april 2008 is. In de brief van 23 augustus 2011 van Gedeputeerde Staten, welke gericht is aan Statenlid mevrouw Faber van de PVV, wordt geantwoord op een aantal vragen die door haar gesteld zijn inzake de 'Quick scan en declaraties Gedeputeerde Staten 2008'.
Bij vraag 2 wordt door mevrouw Faber gevraagd waar de gedeputeerden woonachtig waren in de periode 2007-2011, waarbij ook gevraagd wordt aan te geven van wanneer men, waar feitelijke woonachtig was en of deze woonplaats ook de feitelijke verblijfplaats is geweest.
Daarop wordt door Gedeputeerde Staten, dit met betrekking tot gedeputeerde Verdaas, geantwoord dat hij van 2007 tot oktober 2008 zijn woon- en feitelijke verblijfplaats in Zwolle had en daarna in Nijmegen.

Vragen

  1. Kunt u aangeven wat juist is in die zin of gedeputeerde Verdaas zijn woonplaats en feitelijke verblijfplaats in Zwolle tot 1 april 2008 of tot 1 oktober 2008 had?

Inleiding

Op woensdagmiddag 14 september 2011 hebben wij de rittenstaten ingezien van de dienstauto's van de provincie. Daaruit is in ieder geval naar voren gekomen dat gedeputeerde Verdaas vanaf 1 april 2008 tot 14 juli 2011 gebruik heeft gemaakt van de dienstauto voor ritten van en naar Zwolle (zie bijlage 1). Wij maken hieruit op dat u in deze periode op meerdere momenten dagen/weken in Zwolle verblijft.

 Vragen

  1. Wat is daarvan de reden en welke belang had de provincie bij deze ritten en heeft u daarvoor van Gedeputeerde Staten toestemming gekregen? Indien deze toestemming is gegeven: door wie en wanneer en wat hield die toestemming dan in?
  2. Hoe verhoudt het gebruik van de dienstauto (zie onder 2) zich met de gedragscode bestuurlijke integriteit Commissaris van de Koningin en gedeputeerden (artikel 9.3), welke gedragscode in ieder geval tot 14 juli 2011 van kracht was.

Voor de duidelijkheid hebben wij hierna het betreffende artikel 9.3 voor u opgenomen:

Als het belang van de provincie daarmee is gediend kan het college van Gedeputeerde Staten besluiten dat bestuurders voor hun dienstreizen gebruik maken van een dienstauto met chauffeur. Het gebruik van deze voorziening wordt centraal geregistreerd. Het college kan bepalen dat in bijzondere gevallen van de dienstauto gebruik kan worden gemaakt voor woon-werkverkeer of voor de uitoefening van nevenfuncties.

Inleiding

Op woensdag 24 augustus 2011 hebben wij de declaraties bekeken van onder andere gedeputeerde Verdaas die betrekking hebben op de periode april 2008 tot en met september 2009.
Op de door hem ingediende reiskostendeclaraties inzake eigen vervoer (aantal kilometers x 0,14 euro), staat als woonadres Coehoornstraat 31 te Nijmegen.

Vragen

  1. Was het genoemde adres op dat moment het woonadres en de verblijfplaats van gedeputeerde Verdaas?
  2. Indien vraag 4 door u bevestigend wordt beantwoord, wat kunt u dan nog verder zeggen over het verblijf van gedeputeerde Verdaas in Zwolle op vele momenten en langere periodes zoals aangegeven bij vraag 2?

Inleiding

Op woensdag 24 augustus 2011 hebben wij ook in de administratie van de provincie rekeningen en facturen aangetroffen die door gedeputeerde Verdaas zijn ingediend om aan hem of namens hem te worden vergoed/betaald. Het betrof facturen/rekeningen in de periode 2009 tot en met 2011. Op deze rekeningen/facturenstaat de naam en het adres van gedputeerde Verdaas, zijnde Karnebeekstraat 100 te Zwolle.

Vragen

  1. Kunt u verklaren waarom het adres Karnebeekstraat 100 te Zwolle op die facturen/rekeningen staat terwijl gedeputeerde Verdaas volgens u op 1 april dan wel 1 oktober 2008 woonachtig was in de provincie Gelderland? Wij merken daarbij op dat de rekeningen/facturen waarover wij het hebben, afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit zowel binnen- als buitenland.

Inleiding

In de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Gelderland 2007 is in artikel 23 het volgende opgenomen:

Artikel 23. Dienstauto
1. De gedeputeerde kan voor reizen ten behoeve van de provincie gebruikmaken van een dienstauto met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de provincie ingehuurde auto.
2. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de gedeputeerde vervult uit hoofde van zijn ambt.

Vragen

  1. Wat is hierbij het verschil met artikel 9.3 bij vraag 3?
3159 keer gelezen