maandag, 10 februari 2020 12:23

Rapport Rekenkamer Oost Nederland: Zicht op subsidies

Datum debat: 15-1-2020
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

ten eerste wil ik namens de Gelderse PVV de Rekenkamer een groot compliment geven voor het rapport “Zicht op subsidies”. Mankementen aan het huidige subsidiesysteem en verbeteringen worden helder verwoord.
Het is treffend dat ook diverse stellingen, waar de PVV al jaren aandacht voor vraagt de revue passeren. En dat college zich niet kan vinden op diverse punten, verbaasd mij ook niet.
Zij laten maar al te graag het systeem in nevelen verhuld.

Vrz, maar liefst één derde van de uitgaven bestaat uit subsidies. De afgelopen jaren, ieder jaar, een dikke 200 miljoen. En dit bedrag groeit.
Het is de vraag of met deze honderden miljoenen belastinggeld het beoogde doel wordt bereikt. Want ondanks dat er een wettelijke verplichting is op evaluatie en transparantie, wordt daar niet aan voldaan.
Het IT systeem is krakkemikkig en voldoet niet aan de wettelijke eisen. (startdatum, wijziging regeling met eventuele nieuwe startdatum wordt niet vastgelegd).
Zo worden fundamentele basisgegevens over subsidieregelingen niet vastgelegd, zoals b.v. de startdatum en een wijzigingen in de regeling zelf.

Terwijl het college de mond vol heeft over innovatie en enthousiast bakken subsidiegeld aan derden verstrekt om te innoveren, worden onze rapportages gedeeltelijk handmatig aangevuld. Als of wij nog in het stenen tijdperk leven.
Handmatig werken is een risico voor fouten, wat dan weer de evaluatie vertroebeld en een belemmering is voor verbeteringen.
Zo blijven we maar door modderen.

En dan mag het college wel heel trots zijn dat er bij intern onderzoek en de jaarlijkse accountantscontroles geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn.
Maar in hoeverre is de accountant op de hoogte van de onvolledige registratie van de subsidieregelingen in het geautomatiseerde systeem? Kan het college aangeven of dit ooit ter sprake is geweest bij de bespreking van b.v. de lijst van bevindingen na een controle?
Vrz, ik stel deze vraag omdat, ondanks dat de accountant in dienst is van de Provinciale Staten, wij geen inzicht hebben op de ongewijzigde lijst van bevindingen. Die wordt namelijk onder de pet gehouden.
Dan is er natuurlijk de vraag wanneer het college de missende basisgegevens op gaat nemen in het geautomatiseerde systeem. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, als wij zelf de zaken niet op orde hebben, dan kunnen we niet aan de subsidie ontvangers vragen wel de zaken op orde te hebben.
En dat wordt dan ook niet gevraagd voor bedragen onder de €25.000,- . Je hoeft dan alleen maar te cashen , want verantwoordelijkheid hoef je niet af te leggen.
Blijkbaar heeft de overheid meer vertrouwen in de subsidieslurpers dan de mensen die worden leeg geschud voor de subsidieslurpers.
Dit is niet uit te leggen aan een grote groep burgers die in armoede leven door de als maar stijgende lasten. Een alleenstaande bejaarde moet het doen met iets meer dan €16.000,- per jaar (€16.277) en iemand met het maximale minimumloon met ruim €21.000,- (€21.422,-) .

Zij moeten wél verantwoording afleggen. En wel bij de belastingdienst. En hou je je niet aan de spelregels, dan heb je binnen afzienbare tijd een dwangbevel op de mat liggen.
Tsja leuker kunnen ze het niet maken.
De belasting betaler komt nu eenmaal niet weg met een steekproefje.

Vrz, niet dat het college nu zo dol is op steekproeven. Van 2012 t/m 2015 is het een zwart gat. Of de controles zijn niet uitgevoerd (2014,2015) of er zijn geen rapportages over de controles. (2012, 2013)
De vraag is dan ook waarom is er niet gerapporteerd over de controles in 2012 en 2013? En waarom zijn er in 2014 en 2015 geen controles uitgevoerd? Graag een reactie van het college.

Zo ver mij bekend is , is tot op heden, onder het mom van andere prioriteiten, de gehanteerde werkwijze voor steekproeven niet gewijzigd, terwijl men wel bewust is dat het toch niet helemaal klopt.
Maar het college moet natuurlijk niet in verlegenheid worden gebracht. Voor dat je het weet liggen er rapportages op je bureau die een hoger percentage afwijkingen tonen dan de eigen norm. Zoals in de rapportage over 2016.
En dan loopt het college het risico toe te moeten geven dat het systeem, waar zij politiek verantwoordelijk voor is, faalt. Of het systeem moet gewijzigd worden. Of men past de Gelderse streek toe: tijdens het spel de regels veranderen! Dat is al eerder gebeurd na een eigen onderzoek van de Gelderse PVV naar de Stads en Regio contracten. Daaruit bleek dat een aanzienlijk deel van de gemeenten niet voldeed aan de subsidievoorwaarden!
Het college bedankten toen de Gelderse PVV vriendelijk voor al haar werk en rekten toen schaamteloos de voorwaarden op, zodat het belastinggeld rijkelijk kon blijven stromen naar de betreffende gemeenten.

Vrz, zelfs het evaluatiekader vastgesteld door Provinciale Staten, dat in theorie het hoogste provinciale orgaan schijnt te zijn, maar in de praktijk hoofdzakelijk de bijwagen van het college is, is ter zijde geschoven. Zelfs een deel van de ambtenaren schijnen niet eens op de hoogte te zijn van dit kader.
Waarom is dit kader de afgelopen jaren niet toegepast?
En wanneer gaat het college dit kader eens toepassen? Graag een reactie van het college. En is dit kader nog wel actueel?

Vrz, in de bestuursperiode 2011-2015 heeft het college toegezegd dat er een subsidieregister zou komen. Maar in feite zijn Provinciale Staten het bos in gestuurd met een fopspeen. Want nu blijkt dat niet alle subsidies zijn opgenomen.
Subsidies groter dan €125.000 kunnen dan wél, dan weer niét zijn opgenomen. Daar schijnen interne afspraken over te zijn.
Hoe het zit met subsidies onder de €125.000,- heeft de Rekenkamer niet onderzocht.
Het college heeft aangegeven alle subsidies op te gaan nemen in het subsidieregister.
De vraag aan het college is dan ook of zij alle categorieën subsidies daadwerkelijk gaat opnemen van alle subsidie regelingen? En wanneer? Vanaf wanneer?

Vrz, ik rond af.
De Rekenkamer legt in haar rapport zinnige aanbevelingen voor, die het verdienen opgevolgd te worden. De hamvraag is dan ook of het college alle aanbevelingen wil overnemen. En aan Provinciale Staten over één jaar verslag uit te brengen van de implementatie. Graag een reactie.

168 keer gelezen