dinsdag, 09 augustus 2016 11:45

Gelders provinciebestuur medeschuldig aan olie- en diesellekkages in waterwingebied

Ondanks dat PVV Gelderland herhaaldelijk heeft aangegeven dat de noodopvang op Heumensoord in strijd was met de eigen provinciale regels én een risico vormde voor de drinkwatervoorziening, moest en zou de opvang er komen. Nu wordt pijnlijk duidelijk dat tientallen olietanks en generatoren die in het waterwingebied stonden, hebben staan lekken! Er zijn maar liefst 47 incidenten gerapporteerd.

Zowel de gemeente Heumen als de provincie Gelderland hebben de regels doelbewust aan hun laars gelapt; regels die ervoor bedoeld zijn om incidenten als olie- en diesellekkages juist te voorkomen!

Meerdere keren heeft PVV Gelderland hierop gewezen en zich tegen de opvang verzet. Onze fractiegenoot Alexander Kops heeft een bezwaarschrift bij de gemeente Heumen ingediend en is bovendien naar de rechter gestapt. Telkens werd de PVV afgescheept en weigerde men de zaak inhoudelijk te behandelen. Blijkbaar is de drinkwatervoorziening voor de eigen burgers ondergeschikt aan de belangen van economische vluchtelingen.

Volgens de gemeente was ‘alles goed geregeld’ en waren ‘lekkages uitgesloten’. Volgens de provincie werden ‘alle maatregelen genomen’. Alexander Kops: “Deze loze woorden benadrukken de onbetrouwbaarheid van gemeente en provincie. Beide hebben bewust gefaald.”

De PVV stelt nadere vragen aan de provincie.

Vragen:

  • Hoe reageert het College op de olie- en diesellekkages in waterwingebied Heumensoord en de omvang / ernst ervan?
  • Wanneer en door wie is het College van de afzonderlijke incidenten op de hoogte gebracht? Gaarne per incident de rapportage verstrekken, en per incident aangeven wat de oorzaak van de lekkage is geweest en hoe deze is opgelost.
  • Had het College meer of minder lekkages verwacht?

De noodopvang op Heumensoord was in strijd met, onder andere, de Omgevingsverordening Gelderland die er mede voor in het leven is geroepen om incidenten als olie- en diesellekkages juist te voorkomen.

  • Hoe kijkt het College nu terug op het besluit om, tegen beter weten in, deze regelgeving niet te handhaven en de noodopvang op Heumensoord toch toe te staan?

Tijdens de PS-vergadering van 11 november jl. verzekerde gedeputeerde Markink “dat alle maatregelen werden genomen om vervuiling te voorkomen”.

  • Welke maatregelen zijn genomen om vervuiling te voorkomen, en hoe verklaart het College dat deze maatregelen klaarblijkelijk niet afdoende zijn geweest? Waardoor is het misgegaan?
  • Hoe kijkt het College met de kennis van nu terug op de woorden van gedeputeerde Markink?

Tijdens de behandeling van het door ondergetekende bij de rechter ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening verzekerde de woordvoerster van de gemeente Heumen “dat alles goed geregeld was en dat lekkages waren uitgesloten, mede door toezicht en technische voorzieningen”.

  • Hoe waren toezicht en technische voorzieningen geregeld, en hoe verklaart het College dat deze klaarblijkelijk niet afdoende zijn geweest? Waardoor is het misgegaan?

Volgens drinkwaterbedrijf Vitens toont het zeer grote aantal lekkages aan “dat een opvangkamp niet in een waterwingebied thuishoort”.

  • Hoe reageert het College hierop? Deelt het deze mening?

In De Gelderlander staat geschreven: “Het ging voornamelijk om olie- en diesellekkages, merendeels veroorzaakt door de tientallen generatoren die op het terrein in gebruik waren.”

  • Is deze berichtgeving, inclusief de onderstreepte woorden, correct? Zo ja: welke milieu-incidenten hebben zich voorgedaan, anders dan olie- en diesellekkages? Waardoor werden de olie- en diesellekkages veroorzaakt, anders dan door de generatoren?

Tot slot:

  • Hoe reageert het College op de poll onder aan het bericht in De Gelderlander, waaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de lezers / burgers vindt dat het onverantwoord was “dat er op Heumensoord generatoren stonden die olie konden lekken in een waterwingebied”?
2393 keer gelezen